Årsstämma

POSTRÖSTNINGSFORMULÄR
Poströstningsformulär
Formuläret gäller dessutom som anmälan till årsstämman.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021 I PRICER AB
Aktieägarna i Pricer AB (”Bolaget” eller ”Pricer”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

Med anledning av spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen via e-post inför stämman.
Aktieägare välkomnas att skicka in sina eventuella frågor per e-post till ir@pricer.com i enlighet med anvisningar under rubriken Rätt att begära upplysningar. Frågorna och svaren kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.pricer.com/sv/om-pricer/bolagsstyrning/arsstamma/ senast 5 dagar före stämman tillsammans med en presentation från Bolaget.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 29 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 april 2021,
dels anmäla sitt deltagande till stämman genom att avge sin poströst så att poströsten är inkommen senast onsdagen den 28 april 2021.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 21 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 23 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida från och med den 29 mars 2021, https://postrosta.web.verified.eu/?source=pricer. Formuläret gäller dessutom som anmälan till årsstämman.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Röster som mottages senare än den 28 april 2021 kommer att bortses från.

FULLMAKTER
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.pricer.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Pricer AB, Att: Årsstämma, Box 215, 101 24 Stockholm, alternativt via e-post till ir@pricer.com senast måndagen den 19 april 2021.

Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på Bolagets webbplats www.pricer.com/sv/om-pricer/bolagsstyrning/arsstamma/ och på adressen Pricer AB, Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm, senast den 24 april 2021 samt sänds till de aktieägare som så önskar och som uppgett sin adress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Dokument för nedladdning

Årsstämma 2021

Kallelse Årsstämma 2021
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enl 18 4 och 19 22
Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2021
Valberedningens motiverade yttrande
Förslag till valberedningsinstruktion
Ersättningsrapport 2020
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 §
Fullmaktsformulär – Pricer AB (Sv)

Årsstämma 2020

Protokoll Årsstämma 2020

Kallelse Årsstämma 2020_Uppdaterad
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2020
Emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enl 18.4 och 19.22
Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI
Valberedningens motiverade yttrande
Förslag till valberedningsinstruktion_Uppdaterad
Styrelsens redogörelse för sin utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Förslag bolagsordning 2020
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 §

Årsstämma 2019

Protokoll Årsstämma 2019

Kallelse Årsstämma 2019
Valberedningens motiverade yttrande
Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enl 18.4 och 19.22
Utvärdering ersättning ledande befattningshavare
Förslag till valberedningsinstruktion
Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI
Revisorsyttrande enligt 8kap. 54 §

Årsstämma 2018

Protokoll Årsstämma 2018

Kallelse 2018
Styrelsens fullständiga förslag 2018
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
EY Revisors yttrande om ersättning till led.bef

Årsstämma 2017

Protokoll Årsstämma 2017

Kallelse 2017
Styrelsens fullständiga förslag
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande

Årsstämma 2016

Protokoll Årsstämma 2016

Kallelse 2016
Styrelsens_fullstandiga_forslag_2016
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverande yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande

Årsstämma 2015

Protokoll Årsstämma 2015

Kallelse 2015
Fullmakt till årsstämma
Utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens-fullstandiga-forslag_2015
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2015

Årsstämma 2014

Protokoll Årsstämma 2014

Kallelse 2014
Fullmakt till årsstämma
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2014

Årsstämma 2013

Protokoll Årsstämma 2013

Kallelse 2013
Fullmakt till årsstämma 2013
Styrelsens-forslag-och-yttrande-utdelning-2013
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2013

Årsstämma 2012

Protokoll Årsstämma 2012

Fullstandiga-forslag-infor-arsstamman-2012
Bilaga 1 – Bolagsordning
Kallelse 2012
Fullmakt till årsstämma 2012
Styrelsens-forslag-och-yttrande-utdelning-2012
Valberedningens yttrande 2012
Revisorsyttrande

Årsstämma 2011

Protokoll Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Protokoll Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Protokoll Årsstämma 2009

Årsstämma 2008

Protokoll Årsstämma 2008