Årsstämma

Presentation av Helena Holmgren, VD, inför årsstämman 2021

Presentation av Knut Faremo, styrelseordförande, inför årsstämman 2021

Årsstämman i Pricer AB ägde rum den 29 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Följande huvudsakliga beslut fattades:

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,00 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,50 SEK per aktie, för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för den första utbetalningen fastställdes till den 3 maj 2021 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 2021. Avstämningsdag för den andra utbetalningen fastställdes till den 3 november 2021 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 8 november 2021.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2020.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes samt nyval av Göran Sundholm. Knut Faremo omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 650 000 SEK till ordföranden och 325 000 SEK vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman som inte är anställda i bolaget. Arvode till ordföranden och till ledamot i styrelsens revisionsutskott ska utgå i tillägg med 50 000 SEK vardera.

Som revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB med Rickard Andersson som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTI 2021) omfattande vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 418 500 B-aktier.

Överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2021
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i LTI 2021. Högst 418 500 B-aktier får överlåtas.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående B-aktier per dagen för kallelsen till årsstämman.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga B-aktier i Bolaget.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelser av egna B-aktier. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Dokument för nedladdning

Årsstämma 2021

Protokoll Årsstämma 2021

Kallelse Årsstämma 2021
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enl 18 4 och 19 22
Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2021
Valberedningens motiverade yttrande
Förslag till valberedningsinstruktion
Ersättningsrapport 2020
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 §
Fullmaktsformulär – Pricer AB (Sv)

Årsstämma 2020

Protokoll Årsstämma 2020

Kallelse Årsstämma 2020_Uppdaterad
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2020
Emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enl 18.4 och 19.22
Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI
Valberedningens motiverade yttrande
Förslag till valberedningsinstruktion_Uppdaterad
Styrelsens redogörelse för sin utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Förslag bolagsordning 2020
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 §

Årsstämma 2019

Protokoll Årsstämma 2019

Kallelse Årsstämma 2019
Valberedningens motiverade yttrande
Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enl 18.4 och 19.22
Utvärdering ersättning ledande befattningshavare
Förslag till valberedningsinstruktion
Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI
Revisorsyttrande enligt 8kap. 54 §

Årsstämma 2018

Protokoll Årsstämma 2018

Kallelse 2018
Styrelsens fullständiga förslag 2018
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
EY Revisors yttrande om ersättning till led.bef

Årsstämma 2017

Protokoll Årsstämma 2017

Kallelse 2017
Styrelsens fullständiga förslag
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande

Årsstämma 2016

Protokoll Årsstämma 2016

Kallelse 2016
Styrelsens_fullstandiga_forslag_2016
Utvärdering av riktlinjer för ersättningar
Valberedningens motiverande yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande

Årsstämma 2015

Protokoll Årsstämma 2015

Kallelse 2015
Fullmakt till årsstämma
Utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens-fullstandiga-forslag_2015
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2015

Årsstämma 2014

Protokoll Årsstämma 2014

Kallelse 2014
Fullmakt till årsstämma
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2014

Årsstämma 2013

Protokoll Årsstämma 2013

Kallelse 2013
Fullmakt till årsstämma 2013
Styrelsens-forslag-och-yttrande-utdelning-2013
Revisorsyttrande
Valberedningens yttrande 2013

Årsstämma 2012

Protokoll Årsstämma 2012

Fullstandiga-forslag-infor-arsstamman-2012
Bilaga 1 – Bolagsordning
Kallelse 2012
Fullmakt till årsstämma 2012
Styrelsens-forslag-och-yttrande-utdelning-2012
Valberedningens yttrande 2012
Revisorsyttrande

Årsstämma 2011

Protokoll Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Protokoll Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Protokoll Årsstämma 2009

Årsstämma 2008

Protokoll Årsstämma 2008