Skip to content

Delårsrapport januari- september 2020 – Pricer AB (publ)

Share:

Rekordhög leveransaktivitet – kraftigt ökad omsättning och rörelseresultat

Tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 565,7 MSEK (232,5), en ökning med 143 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 75,1 MSEK (24,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13,3 procent (10,7).
 • Orderingång var 440 MSEK (222), en ökning med 98 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Orderstocken uppgick till 754 MSEK (132), varav merparten avses levereras under 2020.
 • Periodens resultat uppgick till 69,3 MSEK (27,0).
 • Resultat per aktie före utspädning var 0,63 SEK (0,25). Resultat per aktie efter utspädning var 0,62 SEK (0,24).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 38,2 MSEK (-4,8).

Januari-september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 079,2 MSEK (765,1), en ökning med 41 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 85,9 MSEK (76,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,0 procent (10,0).
 • Orderingång var 1 135 MSEK (661), en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till 77,3 MSEK (78,6).
 • Resultat per aktie före utspädning var 0,70 SEK (0,71). Resultat per aktie efter utspädning var 0,69 SEK (0,71). 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 61,7 MSEK (19,4).

VD Helena Holmgren kommenterar

Vi kan glädjande se tillbaka på ett rekordstarkt tredje kvartal och med stolthet konstatera att Pricer fortsätter att leverera lösningar som bidrar till att stärka våra kunders marknadsposition, även i en utmanande situation till följd av den pågående pandemin. Det är på sin plats att återigen lyfta fram alla fantastiska medarbetare som med mod, nytänkande och hårt arbete möjliggjort denna fina utveckling. Omsättningen i det tredje kvartalet uppgick till drygt 565 MSEK, vilket innebär en ökning om 143% jämfört med motsvarande period föregående år. De leveransförseningar som uppstod till följd av olika restriktioner under andra kvartalet har hämtats igen och aktiviteten på marknaden är fortsatt hög. Detta återspeglas inte minst i den fina orderingången för det tredje kvartalet om 440 MSEK, vilket är nära en fördubbling jämfört med tredje kvartalet 2019.

Rörelseresultatet om drygt 75 MSEK för det tredje kvartalet vittnar om en god skalbarhet i affären. Vid sidan om kostnaderna direktrelaterade till försäljningen, består kostnadsmassan i stor utsträckning av fasta kostnader. De stora pågående kundprojekten i USA, Nederländerna, Norge och Kanada har löpt på enligt plan. Produktionskapaciteten har utökats för att hantera den kraftiga volymökningen och skalbarheten i leveransledet har levt upp till alla förväntningar, trots de utmaningar som följt i pandemins spår.

Pricer beslutade under våren att inte genomföra permitteringar eller på annat sätt ta del av de statliga stöd som tillgängliggjorts för bolag som drabbats hårt av de snabbt förändrade marknadsförutsättningarna. Istället har vi fortsatt att målmedvetet bearbeta våra strategiska marknader och lägga grunden till fortsatt tillväxt. Vi har också hållit uppe tempot i vår produktutveckling, inte minst avseende vårt nya molnbaserade erbjudande, Pricer Plaza, som är i drift hos fler än 150 butiker. Vi avser fortsätta investera i såväl produktutveckling som marknadsnärvaro och systemstöd för att bygga vidare på vår starka position på marknaden och säkerställa tillväxt under många år framöver.

Utfallet för årets tre första kvartal kombinerat med en fortsatt hög orderstock, ger en indikation om att Pricer har dubblat sin verksamhet de senaste tre åren. Vi noterar på marknaden ett accelererande behov av att digitalisera butiksdriften och utnyttja teknologi för att stärka konkurrenskraften och möta de utmaningar den fysiska detaljhandeln står inför. Vi kvarstår vid vår tidigare bedömning att det finns underlag för en stark marknadstillväxt i Europa och Nordamerika de närmaste åren. Penetrationsgraden för ESL-system är fortsatt på en låg nivå och uppgiften ligger i att ersätta analoga pappersetiketter med uppkopplade digitala etiketter. Vårt fokus framöver är att fortsätta bygga organisationen och vårt erbjudande för att möjliggöra en ytterligare fördubbling av vår verksamhet under de kommande åren.

För att hålla en hög tillväxttakt kommer det att vara fortsatt viktigt att vinna stora kundprojekt. Tidpunkten för dessa projekt är svåra att påverka och därmed kommer den löpande affären som baseras på små- och medelstora kundprojekt också fortsättningsvis utgöra en viktig del av verksamheten och tillväxttakten. Under 2020 har vi fortsatt vår geografiska expansion och etablerat närvaro med egen personal i Nederländerna och Taiwan. Därutöver har vi stärkt vår närvaro på ett flertal strategiska marknader.

Kortsiktigt är osäkerheten i världen fortsatt hög och vi gör vårt bästa för att vara agila och anpassa oss till de lokala riktlinjer och rekommendationer som utfärdas. Personalens hälsa och välmående står i fokus. Tillsammans ska vi skapa förutsättningar för fortsatt värdeskapande och stöd till våra kunder under lång tid framöver.

Helena Holmgren
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, vd och koncernchef, +46 (0)702 870 068
Susanne Andersson, CFO, +46 (0)730 668 904
ir@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:30 CET.

Om Pricer
Pricer AB, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer