Skip to content

Bokslutskommuniké 2022 – Pricer AB (publ)

Share:

Hög tillväxt under årets fjärde kvartal med en ökning av orderingång om 43,0 procent och omsättning om 42,7 procent Fjärde kvartalet 2022 • Nettoomsätt...

Hög tillväxt under årets fjärde kvartal med en ökning av orderingång om 43,0 procent och omsättning om 42,7 procent


Fjärde kvartalet 2022
 

• Nettoomsättningen uppgick till 696,1 MSEK (487,9), en ökning med 42,7 procent jämfört med samma period föregående år.

• Av nettoomsättningen avser 11,9 MSEK (8,0) återkommande intäkter, en ökning med 48,8 procent jämfört med samma period föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till 27,9 MSEK (17,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,0 procent (3,5).

• Orderingången var 648 MSEK (453), en ökning med 43,0 procent jämfört med samma period föregående år.

• Orderstocken uppgick till 493 MSEK (383), varav merparten avses levereras under 2023.

• Periodens resultat uppgick till 13,3 MSEK (14,2).

• Resultat per aktie före utspädning var 0,12 SEK (0,13). Resultat per aktie efter utspädning var 0,12 SEK (0,13).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten var 230,3 MSEK (0,6).


Januari-december 2022

 

• Nettoomsättningen uppgick till 2 267,8 MSEK (1 765,8), en ökning med 28,4 procent jämfört med samma period föregående år.

• Av nettoomsättningen avser 43,9 MSEK (31,7) återkommande intäkter, en ökning med 38,5 procent jämfört med samma period föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till 21,1 MSEK (97,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 0,9 procent (5,5).

• Orderingången var 2 325 MSEK (1 610), en ökning med 45 procent jämfört med samma period föregående år.

• Periodens resultat uppgick till 4,8 MSEK (79,1).

• Resultat per aktie före utspädning var 0,04 SEK (0,72). Resultat per aktie efter utspädning var 0,04 SEK (0,71).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten var 282,7 MSEK (–174,7).

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022.

• Under året har ett nytt lån tagits upp om 240 MSEK.


Vd och koncernchef Magnus Larsson kommenterar

 

Årets fjärde kvartal visade omsättningsrekord, fortsatt stark orderingång och lönsamhet i linje med föregående års resultat, vilket ledde till vinst för helåret 2022. Våra satsningar på en stärkt säljorganisation och verksamhetsutveckling i kombination med underliggande marknadstrender bidrar till att vi är i fas med våra mål.

 

Den starka orderingång vi såg under tidigare kvartal utmynnade i den starkaste omsättning vi någonsin levererat ett enskilt kvartal i Pricers historia. Omsättningen på 696,1 MSEK motsvarar en tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år på 42,7 procent. Orderingången för kvartalet på 648 MSEK ökade med 43,0 procent år över år och var den näst starkaste i vår historia. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 27,9 MSEK jämfört med 9,7 MSEK för tredje kvartalet 2022 och 17,2 MSEK för motsvarande period 2021. Kvartalets resultat innebar att vi trots förlust under årets två första kvartal säkerställde en vinst om 4,8 MSEK för helåret.

 

Vårt ökade säljfokus ledde bland annat till det ramavtal, med ett förväntat värde på cirka 300 MSEK, med ett ledande europeiskt dagligvaruhandelskooperativ som vi annonserade under kvartalet. Vi arbetar aktivt för att bidra till att stärka den fysiska butikens attraktionskraft vilket genererar en tydlig kundnytta och nöjda kunder.

 

Under kvartalet spenderade jag mycket tid i Asien, dels med leverantörer, men framförallt med kunder, och tillsammans med vårt kommersiella team inledde jag 2023 med att medverka vid en av världens främsta detaljhandelsmässor, NRF i New York. Kundintresset och viljan att investera i butiksdigitaliering är stort. Det är tydligt att marknaden växer kraftigt och i linje med vad vi tidigare kommunicerat.

 

I våra kunddialoger ser vi dessutom att allt det vi talat om gällande fyrfärg nu materialiseras. Fyrfärgsetiketter skapar helt nya möjligheter för oss eftersom många handlare inte har velat investera i digitala prisetiketter innan fyrfärg varit tillgängligt. De möten och dialoger jag har haft de gångna månaderna har ytterligare stärkt min syn på Pricer som marknadens bästa alternativ för de handlare som vill använda fyrfärgsetikettens utökade möjligheter till kundkommunikation och kampanjer.

 

Under kvartalet har vi arbetat med en uppdaterad vision för framtiden: ”Retail’s first choice in shelf edge automation and communication”. Vi ska vara potentiella och befintliga kunders förstahandsval i vår interaktion med dem, oavsett om det är ett första möte, en installation eller pågående support. Helt enkelt den partner som detaljhandeln helst vänder sig till för att öka sin försäljning, sänka sina kostnader och skapa en bättre kundupplevelse i butikerna. Denna ambition kommer att vara en viktig del av vår fortsatta framgång.

 

Jag ser fram emot ett starkt år i linje med våra tillväxtplaner.

 

Magnus Larsson

Vd och koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092

info@pricer.com

 

 

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 kl. 08.30 CET.

 

 

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer