Skip to content

Bokslutskommuniké 2021 – Pricer AB (publ)

Share:

Stabil omsättningsutveckling i fjärde kvartalet och ny toppnotering av omsättning och orderingång för helåret 2021

 Fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 487,9 MSEK (680,3), en minskning med 28 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 17,2 MSEK (69,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,5 procent (10,2).
 • Orderingången var 453 MSEK (454), oförändrat jämfört med samma period föregående år.
 • Orderstocken uppgick till 383 MSEK (495), varav merparten avses levereras under första halvåret 2022.
 • Periodens resultat uppgick till 14,2 MSEK (50,2).
 • Resultat per aktie före utspädning var 0,13 SEK (0,46). Resultat per aktie efter utspädning var 0,13 SEK (0,45).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 0,6 MSEK (203,1).

Januari-december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 765,8 MSEK (1 759,5), en marginell ökning jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 97,2 MSEK (155,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,5 procent (8,8).
 • Orderingång var 1 610 MSEK (1 588), en ökning med 1 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till 79,1 MSEK (127,5).
 • Resultat per aktie före utspädning var 0,72 SEK (1,16). Resultat per aktie efter utspädning var 0,71 SEK (1,15). 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -174,7 MSEK (264,9).
 • Styrelsen föreslår utdelning om 1,00 SEK (1,00) per aktie med en senarelagd utbetalningstidpunkt i november 2022.

 

Temporära effekter i form av ökade ledtider och kostnader för råmaterial och transporter har påverkat rörelsemarginalen negativt samt ökat kapitalbindningen i lager under 2021.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Helena Holmgren avgår som VD för Pricer.

 

VD Helena Holmgren kommenterar

2021 var ett spännande år av transformation som lade grunden för en ny, framtidssäkrad affärsmodell med ökande återkommande intäktsströmmar från moln- och mjukvarurelaterade tjänster. Central för denna transformation är vår molnbaserade plattform Pricer Plaza som lanserades 2020 och som nu har 1 500 butiker uppkopplade. Vid sidan om att förenkla installationen och driften av vårt digitala kommunikationssystem, öppnar Pricer Plaza nya möjligheter avseende insamling och analys av data, samt en effektiv integration och kommunikation med andra uppkopplade system.

 

Därutöver har vi under flera år satsat på en ökad marknadsexpansion, både i form av en breddad kundbas och genom etableringar på nya marknader. Dessa investeringar gav resultat under 2021 med tillväxt på flera av våra strategiskt viktiga marknader och ett minskat beroende av enskilda stora kundprojekt. Vår största kund 2021 representerade cirka 15 procent av omsättningen jämfört med närmare 40 procent 2020. Vi avser fortsätta vår marknadsexpansion framöver med ambitionen att öka tillväxttakten och ta marknadsandelar.

 

Med en orderingång om 453 MSEK i fjärde kvartalet 2021 och en orderstock om 383 MSEK, fördelad över ett stort antal kunder och geografier, ser utsikterna för kommande kvartal goda ut. Omsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 488 MSEK, vilket är vårt fjärde bästa kvartal någonsin och i linje med tredje kvartalet, men lägre än den rekordhöga avslutningen föregående år som innehöll stora leveranser till ett amerikanskt kundprojekt.

 

Ökade priser på råmaterial och transporter var den främsta anledningen till det lägre rörelseresultatet om 17 MSEK i fjärde kvartalet jämfört med 69 MSEK motsvarande period 2020. Vi börjar se tecken på lättnader i tillgängligheten av transporter och räknar med en mer normaliserad kostnadsbild mot slutet av året. Samtidigt arbetar vi intensifierat med ett antal lönsamhetsförbättrande åtgärder. Med innovation och produktutveckling ökar vi värdeskapandet av våra lösningar, samtidigt som en ökad automationsgrad möjliggör en mer skalbar och effektiv produktion. Produktionskapaciteten utökas och kommer närmare kunderna med den nya anläggningen i Europa som planeras vara i drift andra halvåret 2022.

 

En ökande inflationstakt, brist på arbetskraft och en alltmer konkurrensutsatt detaljhandel är några av de underliggande drivkrafterna för ökad butiksautomation och effektivitet. Dessutom blir konsumenterna alltmer kräsna när det gäller vad som utgör en bra shoppingupplevelse, vilket driver på behoven av datadrivna analyser och insikter, samt möjligheten att kommunicera i realtid med både butikspersonal och butiksbesökare. Pricers världsledande system för digital butikskommunikation utgör navet i vårt kunderbjudande och de lösningar vi tillhandahåller tar utgångspunkt i de digitala etiketternas strategiska placering i anslutning till varorna i butiken. I takt med att mängden data och analyser för att optimera butiksdriften ökar, blir verktyg för att möjliggöra en effektiv exekvering av arbetsintensiva butiksprocesser allt mer eftertraktade.

 

I tillägg till att växa vår grundaffär med digitala etiketter, är vår målsättning att ha 3 500 butiker uppkopplade på Pricer Plaza innan årets slut. Vi avser fortsätta investera i utvecklingen av fler mjukvarubaserade lösningar och ett breddat tjänsteerbjudande med målbilden att förbättra bolagets lönsamhet. På ett par års sikt är det rimligt att vänta sig att en betydande andel av lönsamheten genereras av intäktsströmmar från mjukvaru- och tjänstebaserad försäljning.

 

Med kundnöjdhet och innovation som våra främsta drivkrafter, i kombination med de ovannämnda underliggande drivkrafterna för ökad butiksautomation och effektivitet, ser vi fram emot ett spännande och händelserikt 2022. Vi har redan erhållit det första beviset på detta med dagligvarukedjan Plus som förnyat sitt förtroende i Pricers lösningar. Med en stark start på året ser jag fram emot att återkomma till er. 

 

 

Helena Holmgren
VD och koncernchef

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD och koncernchef, +46 (0)702 870 068
Susanna Zethelius, CFO, +46 (0)704 440 092
ir@pricer.com

 

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 kl. 08:30 CET.

 

 

Om Pricer

Pricer AB är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer