Skip to content

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2024 i Pricer AB

Share:

I enlighet med beslut vid årsstämman den 7 juni 2023 har Pricers styrelseordförande Bernt Ingman kontaktat företagets tre största aktieägare i syfte att formera en valberedning.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen är:

– Göran Sundholm, eget innehav.

– Giulia Nobili, nominerad av Sterling Strategic Value Fund S.A., Luxemburg.

– Marc St John Webb, nominerad av Quaero Capital S.A. Schweiz.

Vid valberedningens första möte kommer en ordförande för valberedningen utses. Denna information kommer därefter uppdateras på Pricers hemsida.

Valberedningen ska fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen, vilket innebär att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2024 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till revisor, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (e) förslag till arvode till revisorn, (f) förslag till ordförande på årsstämman, (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning samt (h) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman äger rum den 7 maj 2024 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen i god tid innan stämman på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Box 215, 101 24 Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092

info@pricer.com

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer