Skip to content

Pricers företrädesemission kraftigt övertecknad – tillförs cirka 257 miljoner kronor

Share:

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, VITRYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Pricer AB ("Pricer" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets fullt garanterade nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare med teckningsperiod som avslutades 28 augusti 2023 ("Företrädesemissionen"). Utfallet i Företrädesemissionen visar att 45 210 602 nya B-aktier, motsvarande cirka 97 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 54 577 757 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 117 procent av de erbjudna B-aktierna. Tillsammans motsvarar teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 214 procent av de erbjudna B-aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk. Pricer kommer genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 257 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Sammanställningen över teckningen i Företrädesemissionen visar att 45 210 602 B-aktier, motsvarande cirka 97 procent av de erbjudna B-aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 54 577 757 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 117 procent av de erbjudna B-aktierna. Personer som anmält intresse att teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter tilldelas totalt 1 465 398 B-aktier, motsvarande 3 procent av de erbjudna B-aktierna. Tillsammans motsvarar teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 214 procent av de erbjudna B-aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk. Pricer kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 257 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Som bekräftelse om tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att distribueras omkring den 30 augusti 2023. Tecknade och tilldelade B-aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Tilldelningen av B-aktier tecknade utan företrädesrätt har utförts i enlighet med de principer om tilldelning som angivits i prospektet som publicerades av Pricer den 11 augusti 2023. Aktieägare vars innehav är registrerat hos förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning och betalning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Genom Företrädesemissionen kommer Pricers aktiekapital att öka med 46 676 000 kronor till 163 965 137 kronor och antalet aktier kommer att öka med 46 676 000 aktier till 163 965 137 aktier (varav 163 739 614 B-aktier).

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på Nasdaq Stockholm under kortnamnet (tickern) "PRIC BTA B" fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 12 september 2023. De nya B-aktierna som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm under vecka 37, 2023.

Rådgivare
ABG Sundal Collier agerar Sole Global Coordinator i samband med Företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget och Roschier är legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Larsson, VD, Pricer AB
Magnus.Larsson@pricer.com
+46 (0) 704 31 68 51

Susanna Zethelius, CFO, Pricer AB
Susanna.Zethelius@pricer.com
+46 (0) 704 440 092

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Pricer i någon jurisdiktion, varken från Pricer eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett svenskspråkigt prospekt avseende Företrädesemissionen, upprättat i enlighet med de förenklade reglerna för offentliggörande för sekundäremissioner i Prospektförordningen, har godkänts av Finansinspektionen och publicerats av Bolaget. Det godkända svenskspråkiga prospektet, inklusive en icke-officiell engelsk översättning, finns tillgängliga på www.pricer.com.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. ABG Sundal Collier agerar för Pricer i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. ABG Sundal Collier är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att antagandena på vilka de grundas är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets B-aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets B-aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets B-aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets B-aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets B-aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets B-aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets B-aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bifogade filer