Skip to content

Pricer: Uppdatering avseende eventuella effekter av Coronaviruset (COVID-19)

Share:

Med utgångspunkt i bolagets rekordhöga orderstock i kombination med en förbättrad situation i produktionsledet bedömer vi för närvarande effekterna av Coronaviruset (COVID-19) som begränsade. Vi räknar med vissa tajmingeffekter avseende leveranser och färdigställande av butiksinstallationer som kan ha måttlig negativ effekt på det första kvartalet 2020, men i övrigt ser vi främsta påverkan i kunddialoger avseende test- och pilotprojekt som flyttas framåt i tiden.

Pricer tillhandahåller system för digital butikskommunikation med lösningar som avsevärt förbättrar effektiviteten i ett antal kritiska och tidskrävande butiksprocesser, såsom exempelvis prisuppdateringar, varupåfyllnad på hyllan, plock i butik och inventeringar. Den adresserbara marknaden utgörs av detaljhandelskedjor inom ett flertal olika vertikaler såsom dagligvaror, byggvaruhandel, konsumentelektronik och apotek.

Januari och februari 2020 har för Pricers del inneburit en stark inledning på året med en orderingång som visar kraftig tillväxt jämfört med samma period föregående år och en omsättning som varit i linje med förväntan baserat på den andel av orderstocken som planerades för leverans under första kvartalet. Orderingången har innehållit ett stabilt flöde av små och medelstora order kombinerat med en uppföljningsorder från en befintlig amerikansk kund om ca 300 MSEK. Detta kommer i tillägg till den rekordhöga orderstock som bolaget hade med sig in i året om drygt 700 MSEK som i sin helhet beräknas levereras under 2020.

Till följd av Coronavirusets spridning runt om i världen har ett antal länder under mars månad fattat beslut som inskränker möjligheter för detaljhandeln att utöva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Det är sannolikt att dessa åtgärder kommer resultera i senarelagda investeringsbeslut på ett flertal av Pricers viktigaste marknader och därmed få en påverkan på vår orderingång framöver. Vi har hittills inte upplevt några avbrutna förhandlingar, men däremot ser vi att kunddialoger som avser test- och pilotprojekt flyttas framåt i tiden.

Vi räknar med viss påverkan på omsättningen i mars till följd av installationsprojekt som inte kan avslutas innan kvartalets utgång och därmed skjuts in i april, samt ett fåtal leveranser som flyttas fram till andra kvartalet. Flödet av små- och medelstora order bedöms också temporärt mattas av som konsekvens av att våra kunder behöver fokusera på interna prioriteringar tills dess att verksamheterna är åter i full drift. I övrigt återhämtar sig situationen i produktionsledet väl och ledtiderna förbättras, även om det fortfarande finns vissa logistiska utmaningar.

Det är i dagsläget inte möjligt att kvantifiera de finansiella effekterna till följd av Coronaviruset. Bolaget följer utvecklingen noga och står i nära dialog med såväl underleverantörer som kunder för att mitigera de risker som följer i virusets spår. Pricer har en stark finansiell ställning med en fortsatt hög nettokassa och bolaget har inga planer på neddragningar i verksamheten.

 

Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 mars 2020 kl. 10:00 CET. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Holmgren, VD och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068

Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904

info@pricer.com

 

Om Pricer

Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Bifogade filer