Skip to content

Pricer inleder ett kostnadsbesparingsprogram som innebär en besparing om cirka 50 MSEK årligen för långsiktig konkurrenskraft och lönsam tillväxt

Share:

Pricer AB ("Pricer" eller "Bolaget") har beslutat om att genomföra ett kostnadsbesparingsprogram, med förväntade besparingar om cirka 50 MSEK årligen, samt avser att genomföra en omstrukturering av verksamheten. Omstruktureringen beräknas kosta cirka 18 MSEK och kommer att belasta fjärde kvartalet 2023.

I processen med omstruktureringen har också de immateriella tillgångarna i bolaget utvärderats. Resultatet av denna utvärdering innebär en nedskrivning av aktiverade utvecklingsprojekt, vilken kommer att belasta fjärde kvartalet 2023 med ett belopp om cirka 14 MSEK. Engångskostnaderna får ingen effekt på kovenanterna i bolagets låneavtal. Full finansiell effekt förväntas under tredje kvartalet 2024.

Åtgärderna genomförs för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft och lönsam tillväxt med en målsättning att uppnå en mer kostnadseffektiv organisation som kan möta kundernas framtida behov med bibehållen kvalitet och kundnöjdhet.

Utöver åtgärder i form av en omstrukturering av verksamheten, optimering av produktportföljen och ökat fokus på prioriterade marknader planerar bolaget att minska personalstyrkan med totalt cirka 30 anställda globalt. I Sverige kan cirka 15 befattningar komma att beröras, vilket motsvarar cirka 15 procent av det totala antalet anställda i Sverige. Varsel läggs omedelbart och bolaget kommer att hålla sedvanliga fackliga förhandlingar.

- Bolaget har vuxit kraftigt samtidigt som vi inte har anpassat vårt arbetssätt i samma takt som bolaget vuxit. Utifrån denna position och det kapitaltillskott som säkerställdes tidigare i år, är vi nu redo att ta nästa steg mot en mer effektiv och fokuserad organisation, såväl inom administration som produktutveckling och försäljning. Genom att transformera verksamheten och investera inom utvalda fokusområden kommer vi att stå väl rustade att möta kundernas framtida behov samtidigt som vi säkerställer långsiktig konkurrenskraft och lönsam tillväxt, säger Magnus Larsson, vd och koncernchef på Pricer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092

info@pricer.com

Denna information utgör insiderinformation som Pricer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör, Cision, vid publicering av detta pressmeddelande.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer