Skip to content

Pricer förbättrar rörelseresultatet i det andra kvartalet 2019

Share:

Pricer AB (publ) förbättrar rörelseresultatet och rörelsemarginalen i det andra kvartalet 2019 jämfört med tidigare perioder till följd av omsättningstillväxt kombinerat med en hög bruttomarginal och positiva valutaeffekter.

Pricer, leverantör av system och lösningar för digitalisering av fysisk detaljhandel, har haft en fortsatt hög aktivitet av små- och medelstora leveranser under årets andra kvartal. Omsättningen beräknas uppgå till ca 271 MSEK i det andra kvartalet 2019, vilket motsvarar en tillväxt om 22% jämfört med andra kvartalet 2018. Ökningen av omsättningen i kombination med en hög bruttomarginal till följd av en gynnsam produkt- och kontraktsmix samt positiva valutaeffekter med anledning av försvagningen av den svenska kronan gentemot Euro och US-dollar, förväntas resultera i en väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2019, som ännu ej är slutligt fastställt, beräknas uppgå till ca 34 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,5%, att jämföras med 20,1 MSEK för motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en ökning av rörelseresultatet om cirka 69%.

Orderingången för det andra kvartalet 2019 uppgick till 230 MSEK, vilket är avsevärt lägre än den rekordhöga orderingången om 520 MSEK som rapporterades för andra kvartalet 2018 innehållandes drygt 300 MSEK från en enskild stor kund i Nordamerika. Orderstocken i utgången av andra kvartalet 2019 uppgick till 131 MSEK, att jämföras med 445 MSEK vid motsvarande tidpunkt föregående år och 169 MSEK i utgången av första kvartalet 2019. I likhet med vad som kommenterades i första kvartalet kvarstår att efterfrågan och marknadsaktiviteten avseende Pricers system är oförändrat hög.

Pricer kommer, utöver av vad som framgår ovan, inte kommentera verksamhetens utveckling innan delårsrapporten för andra kvartalet publiceras, vilket kommer att ske i enlighet med den finansiella kalendern dvs. den 18 juli 2019 kl. 13:00.

  
För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD och Koncernchef, +46 (0)702 870 068
Susanne Andersson, CFO, +46 (0)730 668 904
Mail: ir@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 10:00 CET. 


Pricer
grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com. 

Bifogade filer