Skip to content

Pricer fastställer villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 257 MSEK

Share:

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, VITRYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

INSIDERINFORMATION: Pricer AB ("Pricer" eller "Bolaget") offentliggjorde den 29 juni 2023 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en fullt garanterad nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 257 MSEK ("Företrädesemissionen"). Styrelsen har idag beslutat om de villkor som ska gälla för Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen har av styrelsen fastställts till 5,50 SEK per B-aktie. Som en del av Pricers pågående kapitalanskaffning genomförde Bolaget även en riktad nyemission om 44 MSEK den 29 juni 2023, vilket i kombination med den offentliggjorda Företrädesemissionen tillför Pricer en emissionslikvid om cirka 301 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB för Pricer förda aktieboken på avstämningsdagen den 10 augusti 2023 erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie (oavsett aktieslag) i Pricer. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier.
 • Sista handelsdag i B-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 augusti 2023.
 • Teckningskursen har fastställts till 5,50 SEK per B-aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen om den tecknas och betalas till fullo, tillför Pricer cirka 257 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
 • Teckningsperioden löper från och med den 14 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023.
 • Ett antal befintliga aktieägare, inklusive Sterling Active Fund, Quaero Capital, Göran Sundholm, Arbona AB (publ)[1], Sifonen AB och Investment AB Spiltan samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, har åtagit sig att teckna B-aktier motsvarande cirka 34,8 procent av Företrädesemissionen. Därtill har vissa av Bolagets befintliga aktieägare, inklusive Arbona AB (publ) och Sterling Active Fund, samt ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden motsvarande cirka 65,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar cirka 100 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt garanterad.
 • Styrelsens beslut om Företrädesemissonen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 8 augusti 2023. Befintliga aktieägare som innehar aktier motsvarande 34,4 procent av utestående röster i Bolaget har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen på extra bolagsstämman.
 • Endast B-aktier kommer att emitteras i Företrädesemissionen. Teckningsrätter kommer att tilldelas i förhållande till det antal aktier som ägs på avstämningsdagen, oavsett aktieslag.
 • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 10 augusti 2023.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses i huvudsak att användas till följande:
  • Förstärkning av Bolagets rörelsekapital för att effektivt hantera kapitalbindning vid fortsatt tillväxt (cirka 35–60 procent).
  • Optimering av Bolagets kapitalstruktur genom att delvis återbetala obligationslånet samt sänka den kortfristiga räntebärande finansieringen (cirka 20–35 procent).
  • Investeringar inom strategisk produktutveckling samt i Bolagets produktionsanläggningar för att möta ökade försäljningsvolymer (cirka 15–20 procent).
 • Som en del av Pricers pågående kapitalanskaffning genomförde Bolaget även en riktad nyemission om 44 MSEK den 29 juni 2023, vilket i kombination med den offentliggjorda Företrädesemissionen tillför Pricer en emissionslikvid om cirka 301 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 10 augusti 2023 äger företrädesrätt att teckna nya B-aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen. För varje innehavd aktie (oavsett aktieslag) i Pricer

erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier. Anmälan om teckning av B-aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Endast B-aktier kommer att emitteras i Företrädesemissionen. Endast hela aktier kan tecknas (dvs. inga fraktioner).

Om inte samtliga nya B-aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya B-aktier enligt följande:

 1. i första hand till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning;
 2. i andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya B-aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning;
 3. slutligen ska tilldelning av resterande B-aktier ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

Företrädesemissionen innebär, om den tecknas och betalas till fullo, att Bolagets aktiekapital ökar med högst 46 676 000 SEK, från nuvarande 117 289 137 SEK till 163 965 137 SEK, och att antalet aktier ökar med 46 676 000, från nuvarande 117 289 137 till 163 965 137 (varav 163 739 614 B-aktier).[2]

Teckningskursen har fastställts till 5,50 SEK per B-aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen, om den tecknas och betalas till fullo, sammanlagt tillför Pricer cirka 257 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som har rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 10 augusti 2023. B-aktierna i Bolaget handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 8 augusti 2023. B-aktierna handlas utan rätt till teckningsrätter från och med den 9 augusti 2023.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 14 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 augusti 2023 till och med den 23 augusti 2023 samt handel i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 14 augusti 2023 till och med den 12 september 2023.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 28,5 procent av kapitalet och 28,3 procent av rösterna, men har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 8 augusti 2023 kl. 10.00 i Baker McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Kallelse till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Pricers webbplats,

www.pricer.com/sv. Befintliga aktieägare som innehar aktier motsvarande 34,4 procent av utestående röster i Bolaget har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen på extra bolagsstämman.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstningsåtaganden

Ett antal befintliga aktieägare, inklusive Sterling Active Fund, Quaero Capital, Göran Sundholm, Arbona AB (publ), Sifonen AB och Investment AB Spiltan samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, som tillsammans representerar cirka 36,6 procent av det totala antalet aktier och 36,4 procent av rösterna i Bolaget, har åtagit sig att teckna B-aktier i Företrädesemissionen uppgående till cirka 89 MSEK, motsvarande cirka 34,8 procent av Företrädesemissionen. Vidare har vissa av Bolagets nuvarande aktieägare, inklusive Arbona AB (publ) och Sterling Active Fund, samt ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden om cirka 168 MSEK, motsvarande cirka 65,2 procent av Företrädesemissionen. Totalt uppgår teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 257 MSEK, motsvarande cirka 100 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt garanterad. Befintliga aktieägare som innehar aktier motsvarande 34,4 procent av utestående röster i Bolaget har också åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen på extra bolagsstämman som kommer att hållas den 8 augusti 2023.

En garantiersättning kommer att utgå till de parter som ingått garantiåtaganden. Den totala garantiersättningen till garanterna i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 9 MSEK. Ingen ersättning kommer att utgå för teckningsförbindelser. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Ytterligare information om teckningsförbindelserna och garantiåtagandena kommer att offentliggöras i det prospekt som avses offentliggöras i samband med Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i ett prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 11 augusti 2023.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen 8 aug 2023
Sista dag för handel i B-aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 8 aug 2023
Första dagen för handel i B-aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 9 aug 2023
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter 10 aug 2023
Prospektet offentliggörs 11 aug 2023
Handel med teckningsrätter 14 aug – 23 aug 2023
Teckningsperiod 14 aug – 28 aug 2023
Handel med BTA (betald tecknad aktie) 14 aug – 12 sep 2023
Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen Omkring 30 aug 2023

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar som Sole Global Coordinator i samband med Företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget och Roschier är legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Larsson, VD, Pricer AB
Magnus.Larsson@pricer.com
+46 (0) 704 31 68 51

Susanna Zethelius, CFO, Pricer AB
Susanna.Zethelius@pricer.com
+46 (0) 704 440 092

Denna information är sådan som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 596/2014 marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Pricer i någon jurisdiktion, varken från Pricer eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen, upprättat i enlighet med de förenklade reglerna för offentliggörande för sekundäremissioner i Prospektförordningen, avses att publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. ABG Sundal Collier agerar för Pricer i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. ABG Sundal Collier är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att antagandena på vilka de grundas är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets B-aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets B-aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets B-aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets B-aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets B-aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets B-aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets B-aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Genom kapitalförsäkring.

[2] Totalt innehar Bolaget 599 134 egna aktier, som inte ger rätt till deltagande i Företrädesemissionen.

Bifogade filer