Skip to content

Pricer beslutar om en riktad nyemission om 44 MSEK, offentliggör en fullt garanterad företrädesemission om upp till 257 MSEK samt preliminär finansiell information för april och maj 2023

Share:

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, VITRYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Pricer AB ("Pricer" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 301 MSEK (”Transaktionen”). Transaktionen består dels av en nyemission av B-aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt om cirka 44 MSEK till Sterling Active Fund[1] och Quaero Capital (den ”Riktade Nyemissionen”), dels en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 257 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 8 augusti 2023. Bolaget har inom ramen för Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 257 MSEK, vilket motsvarar cirka 100 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fullt garanterad. Syftet med Transaktionen är att finansiera Bolagets tillväxtstrategi och ta till vara på de möjligheter som den bedömt höga efterfrågan på marknaden för ESL-lösningar inom butiksautomatisering och kommunikation medför, samt för att uppfylla kapitalanskaffningsvillkoret som gäller för de utestående obligationer om 250 MSEK som Bolaget i december 2022 utfärdade till Ture Invest Partners AB (”Obligationslånet”). Med anledning av den planerade Transaktionen har Pricer valt att lämna en uppdatering avseende viss finansiell information för perioden 1 april – 31 maj 2023 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2022.

Sammanfattning av den Riktade Nyemissionen

 • Den Riktade Nyemissionen omfattar totalt 6 317 356 B-aktier till en teckningskurs om 7 SEK per B-aktie vilket motsvarar en premie om cirka 9,5 procent mot stängningskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm den 29 juni 2023.
 • Genom den Riktade Nyemissionen kommer Pricer att erhålla en emissionslikvid om cirka 44,2 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader.
 • Bolagets existerande aktieägare Sterling Active Fund och Quaero Capital tecknade B-aktier i den Riktade Nyemissionen till ett belopp om 38,6 MSEK respektive 5,7 MSEK, motsvarande totalt 44,2 MSEK.
 • Sterling Active Fund har åtagit sig att, med vissa undantag, inte sälja eller på annat sätt avyttra aktier i Pricer under en period som slutar 90 kalenderdagar efter offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen.[2]

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Pricer kommer vid full teckning och betalning i Företrädesemissionen att erhålla en emissionslikvid om cirka 257 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
 • Ett antal befintliga aktieägare, inklusive Sterling Active Fund, Quaero Capital, Göran Sundholm, Arbona AB (publ)[3], Sifonen AB och Investment AB Spiltan samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, har åtagit sig att teckna B-aktier motsvarande cirka 34,8 procent av Företrädesemissionen. Därtill har vissa av Bolagets befintliga aktieägare, inklusive Arbona AB (publ) och Sterling Active Fund, samt ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden motsvarande cirka 65,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar cirka 100 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt garanterad.
 • Styrelsens beslut om Företrädesemissonen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 8 augusti 2023. Kallelse till sådan extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.
 • Endast B-aktier kommer att emitteras i Företrädesemissionen. Teckningsrätter kommer att tilldelas i förhållande till det antal aktier som ägs på avstämningsdagen, oavsett aktieslag.
 • De slutliga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antalet B-aktier som kan emitteras, förväntas offentliggöras omkring den 4 augusti 2023. Teckningskursen för varje ny B-aktie i Företrädesemissionen kommer dock inte att överstiga stängningskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm den 29 juni 2023 om 6,39 SEK per aktie.
 • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 10 augusti 2023 och teckningsperioden förväntas löpa från och med 14 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023.

Preliminär finansiell information för april och maj 2023

Med anledning av den planerade Transaktionen har Pricer valt att lämna en uppdatering avseende viss finansiell information för perioden 1 april – 31 maj 2023 med finansiella jämförelsesiffror för motsvarande period 2022. Siffrorna är preliminära och har hämtats från Bolagets redovisningssystem och har inte reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisor. Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni planeras att offentliggöras den 20 juli 2023.

MSEK (om ej annat anges) 1 april – 31 maj 2023 1 april – 31 maj 2022
Nettoomsättning 419 264
Kostnad för sålda varor -354 -222
Bruttoresultat 64 42
Bruttomarginal, % 15,4 15,8
Rörelseresultat (EBIT) -10 -20
EBIT-marginal, % -2,5 -7,7

Bakgrund och motiv till Transaktionen

Pricer är ett ledande[4] globalt techbolag som erbjuder skalbara lösningar för butikskommunikation som både ökar butikers produktivitet, förhöjer köpupplevelsen och ökar kundnöjdheten. Genom kontinuerlig innovation av retail-grade hårdvara samt moln- och AI-baserade mjukvarulösningar lägger Pricer grunden för automatisering och kommunikation i butiken med sina elektroniska hyllkantsetiketter ("ESL") och SaaS-plattformen Pricer Plaza. Bakom Pricers snabba, robusta och skalbara plattform, som ständigt utvecklas med ny funktionalitet, ligger 30 års branscherfarenhet. Bolaget grundades 1991 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Sedan dess har Pricer etablerat sig som en ledande leverantör av ESL och informationsdisplayer med över 280 miljoner installerade ESL och mer än 22 000 butiksinstallationer i mer än 70 länder över hela världen. Under perioden 2019 till 2022 växte nettoomsättningen från 1 003 MSEK till 2 268 MSEK, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 31 procent. Tillväxten har till stor del drivits av en snabbare marknadstillväxt till följd av stigande inflation, arbetskraftsbrist och förändrade konsumentbeteenden. Pricers bedömning är att de gynnsamma marknadstrenderna, som främst innefattar digitalisering inom detaljhandelsbutiker, förväntas fortsätta driva tillväxten på marknaden och öka efterfrågan på Pricers produkter.

Pricer avser att fortsätta exekvera på Bolagets tillväxtstrategi och ta tillvara på de möjligheter som bedöms finnas på marknaden genom investeringar i verksamheten och en expansiv säljstrategi med fokus på ökad penetration i samtliga av Bolagets marknader, i synnerhet den nordamerikanska. Målsättningen kommer till uttryck i Bolagets fastställda finansiella mål som innefattar att senast 2025 omsätta 4 500 MSEK, varav återkommande intäkter ska stå för 10 procent av omsättningen. För att finansiera de identifierade tillväxtinitiativen utfärdade Bolaget i december 2022 obligationer om totalt 250 MSEK till Ture Invest Partners AB. Obligationslånet innehåller bland annat villkor för Bolaget att genomföra en kapitalanskaffning genom nyemission av aktier om minst 300 MSEK senast den 30 september 2023. Bolaget avser att utnyttja såväl Obligationslånet som likviden från Transaktionen för att finansiera Bolagets tillväxtstrategi och ta till vara på de möjligheter som den bedömt höga efterfrågan på marknaden för ESL-produkter medför.

Nettolikviden från Transaktionen avses i huvudsak att användas till följande:

 • Förstärkning av Bolagets rörelsekapital för att effektivt hantera kapitalbindning vid fortsatt tillväxt (cirka 35–60 procent).
 • Optimering av Bolagets kapitalstruktur genom att delvis återbetala Obligationslånet samt sänka den kortfristiga räntebärande finansieringen (cirka 20–35 procent).
 • Investeringar inom strategisk produktutveckling samt i Bolagets produktionsanläggningar för att möta ökade försäljningsvolymer (cirka 15–20 procent).

Den Riktade Nyemissionen

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Styrelsen har, med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 7 juni 2023, fattat beslut om en nyemission av 6 317 356 B-aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. B-aktierna i den Riktade Nyemissionen emitteras till en teckningskurs om 7 SEK per aktie. Bolagets befintliga aktieägare Sterling Active Fund och Quaero Capital har tecknat B-aktier i den Riktade Nyemissionen till ett belopp om 38,6 MSEK respektive 5,7 MSEK, vilket motsvarar totalt 44,2 MSEK. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Pricer en emissionslikvid om cirka 44,2 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Sterling Active Fund har åtagit sig att, med vissa undantag, inte sälja eller på annat sätt avyttra aktier i Pricer under en period som slutar 90 kalenderdagar efter offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen.[5]

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Pricer att öka med 6 317 356 B-aktier, från totalt 110 971 781 aktier till totalt 117 289 137 aktier (varav 117 063 614 B-aktier) och antalet röster i Bolaget kommer att öka från totalt 111 873 873 röster till totalt 118 191 229 röster. Genom den Riktade Nyemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 6 317 356 SEK, från 110 971 781 SEK till 117 289 137 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 5,4 procent av antalet aktier och cirka 5,3 procent av antalet röster i Bolaget.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt att anskaffa det nödvändiga kapitalet enbart genom en företrädesemission men har gjort bedömningen att det, av flera skäl, är fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att delvis anskaffa kapital i Transaktionen genom den Riktade Nyemissionen. För det första minskar den Riktade Nyemissionen behovet av garantiåtaganden i Företrädesemissionen och således även garantiersättningen. För det andra genomförs den Riktade Nyemissionen till en premie om 9,5 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm den 29 juni 2023, vilket bedöms bidra till en relativt högre teckningskurs i Företrädesemissionen vilket i förlängningen är positivt för Bolagets aktieägare. Bolagets styrelse har i detta sammanhang även noterat de rabatter till vilka företrädesemissioner på den svenska aktiemarknaden vanligtvis genomförs och bedömer att en företrädesemission, utan den Riktade Nyemissionen, sannolikt hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs och exponerat Bolaget och aktieägarna för en högre marknadsrisk under en längre period. Den Riktade Nyemissionen stärker även aktieägarbasen i Bolaget med institutionella internationella investerare, vilket bedöms positivt ur ett långsiktigt perspektiv. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställdes av styrelsen baserat på diskussioner med investerare på armslängds avstånd till ett pris som motsvarar en premie om cirka 9,5 procent mot stängningskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm den 29 juni 2023, är det styrelsens bedömning att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och efterfrågan. Sammantaget bedöms den Riktade Nyemissionen vara i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

De nyemitterade B-aktierna i den Riktade Nyemissionen förväntas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm före avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 10 augusti 2023. De aktier som tecknas och emitteras i den Riktade Nyemissionen förväntas således kvalificera för deltagande i Företrädesemissionen, och tecknarna i den Riktade Nyemissionen, Sterling Active Fund och Quaero Capital, har åtagit sig att teckna B-aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras respektive pro rata andel av aktier (inklusive aktier som tecknats i den Riktade Nyemissionen).

Företrädesemissionen

Avstämningsdag, teckningsperiod, datum för slutliga villkor och tilldelningsprinciper

Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 10 augusti 2023 äger företrädesrätt att teckna nya B-aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen. Anmälan om teckning av B-aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Endast B-aktier kommer att emitteras i Företrädesemissionen. Teckningsrätter kommer att tilldelas i förhållande till det antal aktier som ägs på avstämningsdagen, oavsett aktieslag.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 14 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 augusti 2023 till och med den 23 augusti 2023 samt handel i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 14 augusti 2023 till och med den 12 september 2023.

Slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive det belopp med vilket aktiekapital kan ökas, det antal nya B-aktier som kan emitteras och beloppet som ska betalas för varje ny B-aktie, förväntas offentliggöras den 4 augusti 2023. Teckningskursen för varje ny B-aktie i Företrädesemissionen kommer dock inte att överstiga stängningskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm den 29 juni 2023 om 6,39 SEK per aktie.

Om inte samtliga nya B-aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya B-aktier enligt följande:

 1. i första hand till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning;
 2. i andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya B-aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning;
 3. slutligen ska tilldelning av resterande B-aktier ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som avses hållas den 8 augusti 2023. Kallelsen till stämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstningsåtaganden[6]

Ett antal befintliga aktieägare, inklusive Sterling Active Fund, Quaero Capital, Göran Sundholm, Arbona AB (publ), Sifonen AB och Investment AB Spiltan samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, som tillsammans representerar cirka 36,6 procent av det totala antalet aktier och 36,4 procent av rösterna i Bolaget, har åtagit sig att teckna B-aktier i Företrädesemissionen uppgående till cirka 89 MSEK, motsvarande cirka 34,8 procent av Företrädesemissionen. Vidare har vissa av Bolagets nuvarande aktieägare, inklusive Arbona AB (publ) och Sterling Active Fund, samt ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden om cirka 168 MSEK, motsvarande cirka 65,2 procent av Företrädesemissionen. Totalt uppgår teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 257 MSEK, motsvarande cirka 100 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt garanterad. Befintliga aktieägare motsvarande 34,4 procent av utestående röster i Bolaget har också åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen på extra bolagsstämman som planeras att hållas den 8 augusti 2023.

En garantiersättning kommer att utgå till de parter som ingått garantiåtaganden. Ingen ersättning kommer utgå för teckningsförbindelser. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Ytterligare information om teckningsförbindelserna och garantiåtagandena kommer att offentliggöras i det prospekt som avses offentliggöras i samband med Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i ett prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 11 augusti 2023.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Beräknad dag för offentliggörande av de fastställda villkoren för Företrädesemissionen 4 aug 2023
Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen 8 aug 2023
Sista dag för handel i B-aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 8 aug 2023
Första dagen för handel i B-aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 9 aug 2023
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter 10 aug 2023
Prospektet offentliggörs 11 aug 2023
Handel med teckningsrätter 14 aug – 23 aug 2023
Teckningsperiod 14 aug – 28 aug 2023
Handel med BTA (betald tecknad aktie) 14 aug – 12 sep 2023
Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen Omkring 30 aug 2023

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar som Sole Global Coordinator i samband med Transaktionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget och Roschier är legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med Transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Larsson, VD, Pricer AB
Magnus.Larsson@pricer.com
+46 (0) 704 31 68 51

Susanna Zethelius, CFO, Pricer AB
Susanna.Zethelius@pricer.com
+46 (0) 704 440 092

Denna information är sådan som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 596/2014 marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Pricer i någon jurisdiktion, varken från Pricer eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen, upprättat i enlighet med de förenklade reglerna för offentliggörande för sekundäremissioner i Prospektförordningen, avses att publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. ABG Sundal Collier agerar för Pricer i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. ABG Sundal Collier är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att antagandena på vilka de grundas är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets B-aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets B-aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets B-aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets B-aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets B-aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets B-aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets B-aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Sterling Active Fund är en investerare med 24 års erfarenhet av engagerat och konstruktivt ägande av andelar i små och medelstora europeiska företag.

[2] Lock-up åtagandet omfattar de aktier som innehas per dagen för åtagandet, de aktier som tecknas i den Riktade Nyemissionen, samt de aktier som Sterling Active Fund har åtagit sig att teckna inom ramen för Företrädesemissionen.

[3] Genom kapitalförsäkring.

[4] Med ledande avses att Pricer, enligt Bolagets egen bedömning, är en av de globalt ledande aktörerna i termer av antal installerade ESL. Bolagets bedömning baseras på marknadsdata från bland annat Bolagets interna marknadsundersökningar.

[5] Lock-up åtagandet omfattar de aktier som innehas per dagen för åtagandet, de aktier som tecknas i den Riktade Nyemissionen, samt de aktier som Sterling Active Fund har åtagit sig att teckna inom ramen för Företrädesemissionen.

[6] Baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Bifogade filer