Skip to content

Pricer AB - Bokslutskommuniké 2015

Share:

Starkt resultat och kassaflöde avslutar 2015, styrelsen föreslår att återuppta utdelning Fjärde kvartalet 2015 · Omsättning 178,5 (173,2) MSEK, e...

Starkt resultat och kassaflöde avslutar 2015, styrelsen föreslår att återuppta utdelning

Fjärde kvartalet 2015      

 • Omsättning 178,5 (173,2) MSEK, en ökning med 3 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,4 (7,2[2]) MSEK och periodens resultat till 7,9 (-5,1) MSEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten ökade till 92,7 (56,8) MSEK
 • Orderingång 108 (115) MSEK, en minskning med 6 procent jämfört med föregående år
 • Orderstocken* ca 63 MSEK, varav merparten förväntas faktureras under första kvartalet 2016
 • Ramavtal signerat med StrongPoint för Bunnpris i Norge, förväntat framtida ordervärde ca 100 miljoner kronor

Helåret 2015

 • Omsättning 870,6 (583,0) MSEK, en ökning med 49 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultatet uppgick till 47,8 (15,9[2]) MSEK och periodens resultat till 37,0 (-55,5) MSEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten ökade till 101,4 (13,6) MSEK
 • Orderingång 792 (541) MSEK, en ökning med 46 procent jämfört med föregående år
 • Styrelsen föreslår årsstämman att återuppta utdelning för 2015 med 25 (0) öre per aktie

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Order från Carrefour om drygt 100 MSEK med planerad leveransstart under första kvartalet 2016
 • Lansering av automatiserad produktpositionering i realtid i butik

Belopp i MSEK om inte annat anges Kv4 2015 Kv4 2014 Helår 2015 Helår 2014
Orderingång 108 115 792 541
Nettoomsättning 178,5 173,2 870,6 583,0
Bruttomarginal[1, 3] 24,6% 24,6% 21,9% 24,0%
Rörelseresultat[2] 7,4 7,2 47,8 15,9
Rörelsemarginal[2] 4,1% 4,2% 5,5% 2,7%
Kassaflöde från löpande verksamheten 92,7 56,8 101,4 13,6
Periodens resultat 7,9 -5,1 37,0 -55,5
Resultat per aktie (SEK) 0,07 -0,05 0,34 -0,51

[1] Exklusive engångskostnader på 0 MSEK för kvartal 4 2014 och 37,5 MSEK för helåret 2014.
[2] Exklusive engångskostnader på 12,1 MSEK för kvartal 4 2014 och 69,0 MSEK för helåret 2014.
[3] Avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader omklassificerades under 2014 från funktionen forsknings- och utvecklingskostnader till kostnad för sålda varor, effekten av detta är 2,8 MSEK för kvartal 4 2014 och 11,2 MSEK för helåret 2014.

Kommentar från VD Jonas Vestin

Pricer kunde under 2015 vända förra årets förlust till ett positivt resultat och ett mycket starkt kassaflöde. Med glädje kan jag konstatera att omsättningen steg 49% till 871 miljoner kronor vilket är Pricers bästa år någonsin. Vi har prioriterat lönsam tillväxt, orderingången steg 46% till 792 miljoner kronor och rörelseresultatet nära tredubblades till 48 miljoner kronor samtidigt som kapitalbindningen minskade. Detta får också ses mot bakgrund av den stora omstrukturering som organisationen genomgått under perioden, parallellt med lanseringen av en ny digital strategi.

I fjärde kvartalet har både omsättning och resultat ökat jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Hade vi inkluderat det under kvartalet aviserade ramavtalet mellan vår norska återförsäljare och Bunnpris som orderingång, hade vi även visat fortsatt tillväxt i orderingång och orderstock. Då den exakta leveransvolymen och tidplanen inte var fastställd vid årets utgång har vi, i enlighet med våra principer, valt att vänta med att inkludera den i vår orderingång och orderstock.

Samtidigt är den lägre orderingången i andra halvåret tecken på en viss motvind. Under fjärde kvartalet 2015 slutfördes ett par stora globala ESL-upphandlingar av auktions-typ, med hårt styrda krav för att få delta och pris som avgörande faktor, där Pricer valde att prioritera marginal före volym. Upphandlingarna har avsett affärer där densiteten av etiketter är låg och de planerade prisuppdateringarna relativt få, vilket resulterade i påtaglig prispress i kombination med oproportionerligt stora risker i affärsupplägget. Pricers konkurrensfördel är starkast när antalet etiketter per installation är hög, gärna också i kombination med en aktiv prisstrategi, och faktorer som stabilitet i systemet och funktionalitet utöver prisuppdateringar läggs till som viktiga utvärderingskriterier.

För att säkra vår förmåga att vara konkurrenskraftiga också i denna typ av stora upphandlingar, kommer vi intensifiera det påbörjade rationaliseringsarbetet, framför allt avseende grafiska epappers-etiketter. Dessa projekt pågår och har under året till betydande del lyckats kompensera för den högre dollarkursen, men kommer successivt också förbättra konkurrenskraften i fler marknadssegment.

Pricers digitala lösningar leder vägen inom branschen, men konkurrenterna har inte varit sena att anpassa både profilering och marknadsbudskap. För Pricers del betyder detta fortsatt fokus på den differentieringsstrategi som startades 2014, och som under 2016 ska börja bidra positivt till resultatet genom inledande leveranser av digitala lösningar till våra kunders butiker. Den digitala strategin kommer på sikt att förbättra bruttomarginal och resultat. Ett mer markant genomslag beräknas dock inte ske förrän 2017, vilket är i enlighet med våra tidigare bedömningar.

Sammantaget är Pricer nu på stabil finansiell grund och har visat god tillväxt och starkt kassaflöde under 2015. För 2016 är vi väl rustade men har trots en långsiktigt fortsatt växande marknad en relativt tuff marknadsbild och lämnar ingen prognos för 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Vestin, VD eller Helena Holmgren, CFO, Pricer AB: 08-505 582 00, eller besök hemsidan på www.pricer.com.

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 12 februari 2016 kl. 8:30.

* Med orderstock avses bindande ordrar och avrop under ramavtal. Förväntat framtida värde av ramavtal ingår ej. Ramavtalet mellan Strongpoint och Bunnpris ingår ej i ovan angiven orderstock.

Bifogade filer