Skip to content

Pricer AB beslutar om återköpsprogram avseende egna aktier i syfte att säkra förpliktelser för bolagets incitamentsprogram

Share:

Pricer AB har beslutat att införa ett återköpsprogram avseende egna aktier i syfte att säkra förpliktelser för bolagets incitamentsprogram. Återköpsprogrammet kan omfatta högst 400 000 B-aktier som får återköpas för en kostnad som högst uppgår till sammanlagt 20 miljoner kronor och löper fram till nästa års bolagsstämma.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020 har styrelsen för Pricer AB beslutat att införa ett återköpsprogram avseende egna aktier. Återköpen sker i det av årsstämman fastställda syftet att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av beslutade incitamentsprogram samt att kontinuerligt anpassa det antal aktier som innehas för att säkra förpliktelser inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) Nr 596/2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) Nr 2016/1052 (Safe Harbour-förordningen). Återköpsprogrammet kommer att genomföras av en investmentbank eller ett kreditinstitut som beslutar om köp oberoende av och utan påverkan från Pricer avseende tidpunkt för återköpen.

Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

  • Återköpsprogrammet ska omfatta högst 400 000 B-aktier och får innebära en kostnad som högst uppgår till 20 MSEK för bolaget.
  • Återköpen ska ske under perioden fram till nästa års bolagsstämma.
  • Samtliga återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs regelverk – Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares.
  • Vid varje given tidpunkt återköps aktierna till en börskurs i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs och i övrigt i enlighet med Safe Harbour-förordningen.
  • Högst 25 procent av den genomsnittliga dagliga volymen för aktierna på Nasdaq Stockholmsbörsen får återköpas varje handelsdag, varvid den genomsnittliga dagliga volymen ska beräknas för den period som avses i artikel 3.3 b) i Safe Harbour-förordningen.
  • I enlighet med mandatet som gavs vid årsstämman den 6 maj 2020 ska Pricers innehav av egna aktier inte överstiga 10 procent vid någon tidpunkt av utestående aktier.
  • Betalning av aktierna skall ske kontant.

Information om genomförandet av återköpen av aktier återfinns på www.nasdaqomxnordic.com. Totalt antal aktier i bolaget är 110 971 781 fördelat på 225 523 A-aktier och 110 746 258 B-aktier, varav Pricer äger vid tidpunkten för detta pressmeddelande 477 136 egna B-aktier.

                                                                 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, vd och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068
Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904
info@pricer.com

Om Pricer
Pricer AB, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer