Skip to content

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Pricer AB (publ) den 23 april 2015

Share:

Bakgrund Pricer AB (”Pricer” eller ”Bolaget”) har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att årligen till årsstämman lämna förslag till styrelse,...

Bakgrund
Pricer AB (”Pricer” eller ”Bolaget”) har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att årligen till årsstämman lämna förslag till styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter, förslag till revisorsarvode, förslag till ordförande vid årsstämman samt riktlinjer för tillsättande av valberedning. Vid de tillfällen revisorsval ska äga rum ska valberedningen även föreslå revisor.

I enlighet med beslut vid Pricers årsstämma den 6 maj 2014 har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2015 utsetts genom att styrelsens ordförande kontaktats av flera aktieägare (aktieägargrupp) som anmält att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet och därvid nominerat representanter att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Därutöver ingår en i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna.

Valberedningen inför årsstämman 2015 har utgjorts av Theodor Jeansson (nominerad av bl. a. Sagri Development AB), Ulf Palm (nominerad av bl. a. Göran Sundholm med bolag), Stefan Roos (nominerad av bl. a. Origo Capital AB), Gunnar Ek (representant för de mindre aktieägarna) samt Bo Kastensson (styrelsens ordförande). Valberedningen har inom sig utsett Stefan Roos till ordförande. Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggjordes den 10 oktober 2014 tillsammans med information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har haft fyra möten och därutöver kontakt per telefon etc.

Som underlag för valberedningens arbete har en utvärdering av styrelsens arbete och ledamöternas insatser genomförts vilken har legat till grund för valberedningens arbete.

Valberedningens förslag till styrelse
Valberedningen föreslår omval av Bo Kastensson, Hans Granberg, Bernt Ingman och Jan Rynning samt nyval av Olof Sand och Christina Åqvist. Till styrelseordförande föreslås omval av Bo Kastensson.

Christina Åqvist är född 1978 och har en jur. kand. från Uppsala Universitet. Hon är för närvarande VD för Elfa Distrelec AB. Hon startade sin karriär som biträdande jurist på Advokatfirman Vinge och var sedan managementkonsult på Boston Consulting Group med branschfokus på detaljhandeln och finanssektorn. Hon har vidare varit ansvarig för detaljhandelsutveckling på B&B Tools AB.

Olof Sand är född 1963 och har en MBA från Uppsala Universitet och har även gått AMP (Advanced Management Program) på Harvard Business School. Han är för närvarande koncernchef för Anticimex AB. Han har haft ledande befattningar på bl. a. ABB, Tele2 och Proact. Han var även medgrundare och Vice VD för Acando.  

Information om de befintliga ledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav på oberoende ledamöter som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och samtliga oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse
Styrelsens arbete har, enligt valberedningens bedömning, fungerat väl. Joen Magnusson har avböjt omval, medan övriga styrelseledamöter har förklarat sig stå till förfogande för omval.

Det har bedömts önskvärt med ytterligare kompetens inom detaljhandels-, tjänste- och mjukvaruutveckling samt från strategiskt värdeskapande arbete. Christina Åqvist bedöms kunna bidra med kvalificerad erfarenhet av detaljhandelsutveckling samt av värdeskapande strategiarbete från kvalificerat managementkonsultarbete och värdeskapande M&A-(förvärvs- och integrations-)arbete. Olof Sand har en senior och bred erfarenhet av utveckling av affärsmodeller inom tjänsterelaterade och mjukvaruorienterade branscher, samt omfattande erfarenhet av värdeskapande arbete via internationella förvärv.

Tillsammans med de ledamöter som föreslås för nyval bedöms den nya styrelsen ha en bred kompetens som väl svarar för den affärsmässiga utvecklingen av bolaget och värdeskapande för aktieägarna.

Val av revisor
Valberedningen föreslår val av Ernst & Young AB till ny revisor.    

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Vestin, VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 23 mars 2015 kl. 16.00.

Pricer är världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers ESL-plattform baserad på infraröd teknik är snabb, robust, skalbar och går att koppla till digitala applikationer. Pricers olika helhetslösningar är alla baserade på denna intelligenta och flexibla plattform och bygger på dessa fem grundpelare inom detaljhandeln:

•    Price (pris) – att garantera prisintegritet för att maximera försäljning och marginaler
•    Performance (resultat) – att effektivisera och optimera verksamheten: hastighet, flexibilitet,spetskompetens, etc.
•    Promotion – att skräddarsy och förstärka marknadsföring både digitalt och vid hyllkanten
•    Personalisation (kundanpassning) – att hantera och förbättra kundens köpupplevelse
•    Prediction (prognos) – att använda stora datamängder (Big Data) för att hjälpa kunderna och för att förbättra butiksresultatet.

Pricer, grundat i Uppsala 1991, erbjuder den säkraste och snabbaste lösningen för digital kommunikation vid hyllkanten. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor, stora såväl som små, byggvaruhandlar, elektronikkedjor och specialbutiker. Pricers plattform har redan installerats i mer än 13 500 butiker hos ledande handlare över hela världen.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer