Skip to content

Kommuniké från Pricer AB:s årsstämma 2016

Share:

Vid årsstämman i Pricer AB (publ) den 28 april 2016 beslutades följande: · att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning...

Vid årsstämman i Pricer AB (publ) den 28 april 2016 beslutades följande:

 • att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 • att disponera de till stämmans förfogande stående medlen så att 27 476 331,50 kronor lämnas i utdelning (motsvarande 0,25 kronor per aktie) och återstoden om avrundat 332 681 840 kronor överförs i ny räkning.
 • att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 • att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter
 • att genom omval utse Bo Kastensson, Hans Granberg, Bernt Ingman, Olof Sand och Christina Åqvist, och genom nyval utse Jenni Virnes, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo Kastensson omvaldes till styrelseordförande
 • att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med 450 000 kronor till ordförande och 200 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget
 • att genom omval utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisorer intill slutet av nästa årsstämma
 • arvodet till revisorerna beslutades, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning
 • att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 • att anta ett nytt teckningsoptionsprogram omfattande vissa ledande befattningshavare varigenom sammanlagt högst 1 045 000 teckningsoptioner emitteras där varje teckningsoption under perioden från och med den 27 maj 2019 till och med den 27 juni 2019 berättigar till teckning av en B-aktie i Pricer AB till en kurs motsvarande 150 procent av Pricer-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar efter årsstämman
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna aktier.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Pricers hemsida, www.pricer.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Vestin, VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00

I egenskap av emittent offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande den 29 april 2016, kl. 08:30.

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer