Skip to content

Kommuniké från Pricer AB:s årsstämma 2015

Share:

Vid årsstämman i Pricer AB (publ) den 23 april 2015 beslutades följande: · att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning...

Vid årsstämman i Pricer AB (publ) den 23 april 2015 beslutades följande:

 • att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 • att överföra de till stämmans förfogande stående medlen i ny räkning
 • att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer
 • att ändra bolagsordningen så att bolagets revisor väljs för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs
 • att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter
 • att genom omval utse Bo Kastensson, Hans Granberg, Bernt Ingman och Jan Rynning, och genom nyval utse Olof Sand och Christina Åqvist, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo Kastensson omvaldes till styrelseordförande
 • att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med 450 000 kronor till ordförande och 200 000 till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget
 • att utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisorer intill slutet av nästa årsstämma
 • arvodet till revisorerna beslutades, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning
 • att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 • att anta ett teckningsoptionsprogram omfattande vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Pricer-koncernen varigenom sammanlagt högst 950 000 teckningsoptioner emitteras där varje teckningsoption under perioden från och med den 29 maj 2018 till och med den 29 juni 2018 berättigar till teckning av en aktie i Pricer AB till en kurs motsvarande 152 procent av Pricer-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 12 maj 2015 till och med den 18 maj 2015
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Pricers hemsida, www.pricer.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Vestin, VD, eller Helena Holmgren, CFO Pricer AB: +46 8 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 24 april 2015 kl. 8.50.

Pricer är världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers ESL-plattform baserad på infraröd teknik är snabb, robust, skalbar och går att koppla till digitala applikationer. Pricers olika helhetslösningar är alla baserade på denna intelligenta och flexibla plattform och bygger på dessa fem grundpelare inom detaljhandeln:

•    Price (pris) – att garantera prisintegritet för att maximera försäljning och marginaler
•    Performance (resultat) – att effektivisera och optimera verksamheten: hastighet, flexibilitet, spetskompetens, etc.
•    Promotion – att skräddarsy och förstärka marknadsföring både digitalt och vid hyllkanten
•    Personalisation (kundanpassning) – att hantera och förbättra kundens köpupplevelse
•    Prediction (prognos) – att använda stora datamängder (Big Data) för att hjälpa kunderna och för att förbättra butiksresultatet.

Pricer, grundat i Uppsala 1991, erbjuder den säkraste och snabbaste lösningen för digital kommunikation vid hyllkanten. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor, stora såväl som små, byggvaruhandlar, elektronikkedjor och specialbutiker. Pricers plattform har redan installerats i mer än 13 500 butiker hos ledande handlare över hela världen.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer