Skip to content

Kommuniké från årsstämma 2021 i Pricer AB

Share:

Årsstämman i Pricer AB ägde rum den 29 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Presentationer från Pricers verkställande direktör och styrelseordförande finns tillgängliga på Pricers webbplats www.pricer.com.

Följande huvudsakliga beslut fattades:

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,00 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,50 SEK per aktie, för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för den första utbetalningen fastställdes till den 3 maj 2021 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 2021. Avstämningsdag för den andra utbetalningen fastställdes till den 3 november 2021 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 8 november 2021.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2020.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes samt nyval av Göran Sundholm. Knut Faremo omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 650 000 SEK till ordföranden och 325 000 SEK vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman som inte är anställda i bolaget. Arvode till ordföranden och till ledamot i styrelsens revisionsutskott ska utgå i tillägg med 50 000 SEK vardera.

Som revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB med Rickard Andersson som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTI 2021) omfattande vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 418 500 B-aktier.

Överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2021
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i LTI 2021. Högst 418 500 B-aktier får överlåtas.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående B-aktier per dagen för kallelsen till årsstämman.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga B-aktier i Bolaget.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelser av egna B-aktier. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen på bolagets hemsida www.pricer.com.

___________________________________

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Holmgren, vd och koncernchef, +46 702 870 068

Cecilia Vinell, Communications manager, +46 768 632 401

info@pricer.com

 

Om Pricer

Pricer AB är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer