Skip to content

Kallelse till årsstämma i Pricer AB

Share:

Aktieägarna i Pricer AB (publ), org nr 556427-7993, har kallats till årsstämma onsdagen den 24 april 2013, klockan 15.00, Sheraton hotell, Tegelbacken 6, S...

Aktieägarna i Pricer AB (publ), org nr 556427-7993, har kallats till årsstämma onsdagen den 24 april 2013, klockan 15.00, Sheraton hotell, Tegelbacken 6, Stockholm.

Kallelsen har offentliggjorts genom pressmeddelande samt genom införande av den fullständiga kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsen finns även tillgänglig hos Pricer AB, Västra Järnvägsgatan 7, Stockholm, och på bolagets hemsida www.pricer.com. Kallelsen skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 april 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta senast fredagen den 19 april 2013, klockan 16.00, under adress: Pricer AB (publ), Box 215, 101 24 Stockholm eller per telefon 08-505 582 00 eller telefax 08-505 582 01 eller per e-post info@pricer.com. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012, bolagsstyrningsrapporten, revisorernas yttranden, fullmaktsformulär samt styrelsens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.pricer.com senast den 3 april 2013. Av kostnadsskäl distribueras dessa handlingar endast till de aktieägare som begärt det och uppgivit sin postadress.

Styrelsen för Pricer AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 26:e mars 2013 kl. 11:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)
Västra Järnvägsgatan 7
SE-111 64 Stockholm  


Hemsida: www.pricer.com
Telefon: +46 8 505 582 00
Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer