Skip to content

Kallelse till årsstämma 2019

Share:

Pricer AB (publ) kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Pricer AB (publ) (”Bolaget” eller ”Pricer”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019,

dels senast onsdagen den 17 april 2019 ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen till Pricer AB (publ), under adress: Pricer AB (publ), Box 215, 101 24 Stockholm, per telefon 08-505 582 00 eller via e-post ir@pricer.com. Vid anmälan bör anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman skickas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.pricer.com) och skickas till aktieägare som begär det.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 april 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Per dagen för denna kallelse finns totalt 110 971 781 aktier i Bolaget, fördelat på 225 523 aktier av serie A, motsvarande 1 127 615 röster, och 110 746 258 aktier av serie B (”B-Aktier”), motsvarande 110 746 258 röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 705 131 egna B-Aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
  

DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av en eller två justeringsmän;
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Presentation av verkställande direktören;
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 9. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

  b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 12. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer;
 13. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020;
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
 15. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram;
 16. Beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2017-LTI 2019;
 17. Beslut om bemyndigande avseende nyemission;
 18. Beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna aktier; 
 19. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag

Punkterna 2, 10-12: Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer
Valberedningen i Bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:

 • Till ordförande på årsstämman föreslås Bernt Ingman (punkt 2).
 • Styrelsen ska bestå av 6 (sex) ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan suppleant (punkt 10).
 • Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt 1 720 000 SEK, varav 495 000 SEK till styrelsens ordförande och 245 000 SEK vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Arvode till ordföranden och till ledamot i styrelsens revisionsutskott utgår i tillägg med 50 000 SEK vardera. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Pricer godkänd räkning (punkt 11).
 • Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Bernt Ingman, Hans Granberg, Jenni Virnes, Jonas Guldstrand och Thomas Krishan samt nyval av Knut Faremo. Vidare föreslås omval av Bernt Ingman till styrelsens ordförande (punkt 12).
 • Till revisor förslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation (punkt 12).
    

Knut Faremo (född 1957) föreslås av valberedningen mot bakgrund av att det är önskvärt att komplettera styrelsen med en internationell ledamot med bred ledarerfarenhet och med djup branscherfarenhet från detaljhandeln i Europa. Knut driver idag en egen konsultverksamhet inkluderande styrelseuppdrag med fokus på detaljhandeln. Han har mer än 30 års erfarenhet från företagsledare och investerare i detaljhandelsbolag i samtliga skandinaviska länder samt ett brett kontaktnät på den franska marknaden. Under de senaste femton åren har han i olika former varit engagerad i Norgesgruppen, Dagrofa, Coop Butiker & Stormarknader, Apoteket Hjärtat och Picard Sweden. Knut har studentexamen i matematik och i ekonomi från gymnasium i Norge. Knut Faremo är oberoende i förhållande till Pricer AB och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Punkt 13: Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020
Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta att valberedningen inför årsstämman 2020 utses enligt i huvudsak nedanstående principer.

Styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget per utgången av det tredje kvartalet, och be dem att nominera en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

I valberedningen ska även ingå en, i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare, oberoende representant för de mindre aktieägarna. Om någon aktieägare eller aktieägargrupp avstår från sin rätt att nominera representant, ska den aktieägare eller aktieägargrupp som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att nominera en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Den nu sittande valberedningen ska entledigas och ersättas av en ny när sådan utsetts enligt ovan angivna principer. Aktieägare som vill ingå i en aktieägargrupp inför denna process ska anmäla det till den nya styrelsens ordförande utan dröjsmål.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna/aktieägargrupperna som nominerat ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna/aktieägargrupperna, så ska ledamöter nominerade av dessa aktieägare/aktieägargrupper ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare/aktieägargrupper som tillkommit bland de tre till röstetalet största ska äga nominera sina representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare/aktieägargrupp som nominerat representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och nominera ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare/aktieägargrupp som nominerade ledamoten äga rätt att nominera en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen ska fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen, vilket per dagen för detta förslag innebär att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till revisor, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (e) förslag till arvode till revisorn, (f) förslag till ordförande på årsstämman och (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Styrelsens förslag

Punkt 9b: Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Till årsstämmans förfogande står årets vinst 67 058 253 SEK och övrigt fritt kapital om 266 794 556 SEK, totalt 333 852 809 SEK.  

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att 66 159 990 SEK lämnas i utdelning och återstoden om avrundat 267 692 819 SEK balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår således utdelning om 0,60 SEK per aktie och som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den 29 april 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 3 maj 2019.

Punkt 14: Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande. Med ledande befattningshavare avses VD, CFO och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Pricer ska erbjuda en, med avseende på förhållandena i det land i vilket var och en av medlemmarna i koncernledningen bor, marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner.

Den fasta lönen fastställs individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Lönenivån ska vara marknadsmässig på den relevanta marknaden. Lönenivån omprövas normalt varje år. Den rörliga ersättningen baseras på uppfyllande av mål. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen.

Koncernledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med Bolagets aktieägare, ska utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Vid uppsägning från Bolagets sida och från VD:s sida, är uppsägningstiden för VD sex månader. Vid uppsägning från Bolagets sida ska Bolaget vidare betala ett avgångsvederlag till VD motsvarande sex fasta månadslöner.

Övriga ledande befattningshavares uppsägningstid överstiger inte sex månader. En övrig ledande befattningshavare har rätt till sex månaders avgångsvederlag. Några ledande befattningshavare har konkurrensförbud under uppsägningstiden. Under uppsägningstiden och tiden som konkurrensförbudet gäller utges ersättning till befattningshavaren.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 15: Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsen vill öka möjligheten att behålla och rekrytera kvalificerad personal och föreslår därför att årsstämman beslutar att införa ett aktiesparprogram (”LTI 2019”) för ledande befattningshavare i Bolaget enligt i huvudsak följande.

Programmet i sammandrag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2019. Programmet föreslås omfatta maximalt 10 ledande befattningshavare i Pricer-koncernen, däribland VD, och erbjuder deltagarna två typer av aktierätter: matchningsaktierätter och prestationsbaserade aktierätter. Under förutsättning att vissa villkor uppfylls under en treårig intjäningsperiod kommer matchningsaktierätter och prestationsbaserade aktierätter, som tilldelas 2019, att ge rätt till B-Aktier enligt följande.

Den privata investeringen
För att delta i programmet måste deltagarna köpa B-Aktier till marknadspris (”Sparaktier”).

Investeringen ska, för samtliga ledande befattningshavare, exklusive VD, maximalt uppgå till 5 500 aktier. För VD gäller maximalt 11 000 aktier. Sådan investering ska ske under perioden fram till och med den 31 maj 2019, eller tidigare datum som styrelsen bestämmer.

Fördelning
För varje Sparaktie kommer Pricer att tilldela en (1) matchningsaktierätt och en (1) prestationsbaserad aktierätt.

Matchningsaktierätter
Matchningsaktierätterna ger efter intjänande och under vissa villkor som anges nedan rätt till en (1) B-Aktie (”Matchningsaktie”) vardera.

Prestationsbaserade aktierätter
Det antal B-Aktier som varje prestationsbaserad aktierätt ger rätt till (”Prestationsaktie”) är beroende av uppfyllandet av vissa, av styrelsen, fastställda nivåer för värdeskapande i Pricer-koncernen (definierat som ackumulerad vinst per aktie (EPS) under mätperioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2021). De nivåer som kommer att fastställas är ”Entry”, ”Target” och ”Stretch”, med en linjär ökning inom varje nivå. Entry utgör miniminivå som måste överskridas för att de prestationsbaserade aktierätterna ska ge rätt till tilldelning av B-Aktier.

Nivåerna motsvarar följande tilldelning:

 • Entry: Noll Prestationsaktier per prestationsbaserad aktierätt
 • Target: 2,0 Prestationsaktier per prestationsbaserad aktierätt
 • Stretch: 5,0 Prestationsaktier per prestationsbaserad aktierätt
    

Värdemässig begränsning
Om priset på B-Aktien skulle öka med mer än 150 % under den treåriga intjäningsperioden, kommer antalet B-Aktier, som aktierätterna ger rätt till att minskas, varmed det maximala värdet som respektive deltagare kan erhålla under LTI 2019 begränsas till värdet motsvarande maximal tilldelning av B-Aktier vid en ökning av aktiekursen med 150 % under intjäningsperioden. Denna begränsning möjliggör kontroll och skapar förutsägbarhet över programmets maximala omfattning och kostnad.

Ytterligare villkor för aktierätterna
För både matchnings- och prestationsbaserade aktierätter ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla

 • Är intjänade tre år efter tilldelning (”Intjänandeperiod”)
 • Intjänande av aktierätter och rätt till tilldelning av B-Aktier förutsätter att deltagaren, med vissa undantag, alltjämt är anställd i Pricer-koncernen, och inte är under uppsägning, samt har bibehållit Sparaktierna under Intjänandeperioden
 • B-Aktier tilldelas kostnadsfritt
 • Ger inte rätt till kompensation för utdelning på underliggande aktier
 • Kan inte överlåtas eller pantsättas
 • Antalet B-Aktier som aktierätter ger rätt till ska omräknas till följd av ev. fondemission, split, företrädesemission eller andra liknande åtgärder
     

Utformning och hantering
Styrelsen ska ansvara för den slutliga utformningen och hanteringen av LTI 2019, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar och justeringar om det sker betydande förändringar i Pricer-koncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för LTI 2019 inte längre är ändamålsenliga.

Programmets omfattning, effekter på viktiga nyckeltal, utspädning och kostnader
LTI 2019 beräknas omfatta sammanlagt högst 363 000 B-Aktier baserat på Stretch nivån, exklusive ledande befattningshavares privata investering, vilket motsvarar cirka 0,3% av Pricers totala antal utestående aktier. Utestående rätt till aktier enligt tidigare långsiktiga aktiesparprogram uppgår till cirka 0,6% av Pricers totala antal utestående aktier. Bolagets incitamentsprograms påverkan på betydelsefulla nyckeltal är endast marginell. För en beskrivning av Pricers övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2018, not 4 samt till Bolagets webbplats, www.pricer.com.

LTI 2019 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar. IFRS 2 föreskriver att aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. De beräknade kostnaderna för sociala avgifter kommer att kostnadsföras som en personalkostnad i resultaträkningen genom löpande avsättningar under den treåriga intjäningsperioden. Kostnaden för programmet före skatt vid uppnående av prestationsnivån Target beräknas uppgå till cirka 7,3 MSEK fördelad över intjänandeperioden 2019-2021, dvs. i genomsnitt cirka 2,4 MSEK per år. Vid prestationsnivån Stretch beräknas motsvarande kostnad till cirka 14,3 MSEK, dvs. i genomsnitt cirka 4,8 MSEK per år. De beräknade kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala avgifter, och administrativa kostnader för programmet. Kostnadsberäkningarna har baserats på antaganden om en aktiekurs om 12,0 SEK vid tilldelning av aktier baserat på intjänade aktierätter, att varje deltagare deltar med en maximal investering, att sociala avgifter uppgår till i genomsnitt 25% samt att ingen personalomsättning sker bland deltagarna i LTI 2019.

Säkringsåtgärder
LTI 2019 innebär en finansiell exponering för Bolaget till följd av förändringar i Pricers aktiekurs och förväntad tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier. För att kunna genomföra LTI 2019 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för möjliggörande av överlåtelse av egna aktier under LTI 2019, såsom överlåtelse av redan förvärvade egna aktier samt ytterligare återköp av egna aktier. Avsikten är inte att ge ut nya aktier till följd av LTI 2019. För att säkra LTI 2019 har styrelsen därför under punkt 16 föreslagit årsstämman att besluta om överlåtelse av egna B-aktier.

Skäl för förslaget
Syftet med LTI 2019 är att påverka och belöna långsiktig prestation, förena aktieägarnas och företagsledningens intressen, behålla och rekrytera kvalificerad personal samt tillhandahålla rörlig ersättning istället för fast lön. Mot bakgrund härav, anser styrelsen att införandet av LTI 2019 kommer att få en positiv effekt på Pricer-koncernens fortsatta utveckling och att det därmed är till fördel för både Bolaget och aktieägarna.

Beredning av ärendet
Incitamentsprogrammet har beretts av styrelsen och behandlats vid styrelsesammanträden under 2019. Styrelsen har därefter beslutat att incitamentsprogrammet skulle föreslås för årsstämman.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 16: Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av egna B-aktier enligt i huvudsak följande.

 1. Högst 1 000 080 B-aktier får överlåtas.
 2. Rätt att förvärva aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTI 2017, LTI 2018 respektive LTI 2019, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för respektive LTI som de deltar i.
 3. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att de villkor som ställts upp i respektive LTI uppfyllts.
 4. Aktierna ska överlåtas inom den tid som framgår av villkoren för respektive LTI.
 5. Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt.
 6. Det antal aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTI 2017, LTI 2018 respektive LTI 2019 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission och liknande åtgärder.

Anledningen till den föreslagna överlåtelsen samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier enligt LTI 2017, LTI 2018 och LTI 2019.

Styrelsen föreslår att beslut i enlighet med detta förslag ska vara villkorat av att stämman beslutat att anta styrelsens förslag om införande av LTI 2019 enligt punkt 15 på dagordningen.

Beslut av stämman i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2017, LTI 2018 och LTI 2019 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 17: F
örslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av B-Aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående
B-Aktier per dagen för denna kallelse. Nyemission ska endast kunna ske med föreskrift om att betalning ska ske genom apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för företags- eller verksamhetsförvärv.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 18: Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020 fatta beslut om förvärv av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande:

 1. Förvärv av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
 2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga B-Aktier.
 3. Förvärvsorder får endast läggas på vid var tid gällande köpkurs på Nasdaq Stockholm.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i Bolagets möjlighet att distribuera en del av vinsten till aktieägarna, att fungera som ett verktyg för styrelsen att optimera Bolagets kapitalstruktur om det för tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda Bolagets kassa på, att säkra Bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av beslutade incitamentsprogram samt att kontinuerligt anpassa det antal aktier som innehas för att säkra förpliktelser inom ramen för Bolagets incitamentsprogram.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020 fatta beslut om överlåtelser av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande villkor:

 1. Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm.
 2. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.
 3. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
 4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 5. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.
    

Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att användas i samband med företags- eller verksamhetsförvärv eller för att täcka kostnader i anledning av bolagets incitamentsprogram.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Fullständigt förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttrande, hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 Stockholm samt på dess webbplats, www.pricer.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
  

Stockholm i mars 2019
Pricer AB (publ)
Styrelsen
  

För ytterligare information kontakta:
Helena Holmgren, VD och Koncernchef, +46 702 870 068
Susanne Andersson, CFO, +46 730 668 904
info@pricer.com
 
   

Om Pricer

Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet.

Bifogade filer