Skip to content

KALLELSE

Share:

Aktieägarna i Pricer AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012, klockan 15.00, Scandic Infra City, Kanalvägen 10, Upplands Väsby....

Aktieägarna i Pricer AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012, klockan 15.00, Scandic Infra City, Kanalvägen 10, Upplands Väsby.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2012. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta senast torsdagen den 19 april 2012, klockan 16.00, under adress: Pricer AB (publ), Bergkällavägen 20-22, 192 79 Sollentuna eller per telefon 08-505 582 00 eller telefax 08-505 582 01 eller per e-post info@pricer.com. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på bolagets webbplats www.pricer.com och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 108 965 148 aktier, varav 225 822 av serie A och 108 739 326 av serie B, motsvarande sammanlagt 109 868 435 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden

 1. Öppnande av stämman.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Godkännande av dagordning.

 5. Val av en eller två justeringsmän.

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. Anförande av verkställande direktören i Pricer AB.

 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 9. Beslut
  a)      om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b)      om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  c)      om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

 11. Val av styrelse.

 12. Beslut om antagande av ny bolagsordning.

 13. Val av revisor.

 14. Beslut om valberedning.

 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 16. Beslut om emissionsbemyndigande.

 17. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag:

Punkt 2: Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Gunnar Mattsson, Advokatfirman Lindahl.

Punkt 10: Arvode föreslås utgå med totalt 1 250 000 kronor fördelade på 450 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till övriga ledamöter. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för Pricer. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Omval föreslås av Mikael Bragd, Bo Kastensson, Peter Larsson och Bernt Magnusson samt nyval av Indra Åsander. Till styrelseordförande föreslås omval av Peter Larsson.

Indra Åsander, född 1956, är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och är verksam som VD i Sergel Group inom TeliaSonera AB, en koncern Indra har arbetat inom i olika funktioner under ett decennium. Indra sitter i styrelsen för Via Travel Group.

Punkt 13: Omval föreslås av KPMG AB som revisor för tiden intill den årsstämma som hålls 2016. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Åsa Wirén Linder kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 14: Valberedningens förslag är oförändrat i förhållande till föregående år. Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver skall i valberedningen ingå en i förhållande till bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Styrelsen skall, om behov uppkommer, kunna sammankalla den tidigare valberedningen innan en ny valberedning konstituerats enligt ovan angivna principer.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2013 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till arvode till revisorn, (e) förslag till ordförande på årsstämman och (f) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Styrelsens förslag:

Punkt 9 b: Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 0,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 30 april 2012. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut av Euroclear Sweden AB den 4 maj 2012.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman antar en ny bolagsordning enligt vilken andra stycket i § 8 erhåller följande lydelse: ”På årsstämma utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet”.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, CFO och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Pricer skall erbjuda en, med avseende på förhållandena i det land i vilket var och en av medlemmarna i koncernledningen bor, marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till koncernledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner.

Den fasta lönen fastställs individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Lönenivån skall vara marknadsmässig på den relevanta marknaden. Lönenivån omprövas normalt varje år. Den rörliga ersättningen baseras på uppfyllelse av finansiella och personliga mål. Den rörliga ersättningen skall inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen.

Koncernledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Verkställande direktörens uppsägningstid är sex månader vid uppsägning från arbetstagarens sida och tolv månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader.

Verkställande direktören har rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner om han avslutar sin anställning som en konsekvens av stora ägarförändringar och vid vissa andra händelser, s.k. ”change of control”. Ledande befattningshavare i övrigt äger inte rätt till avgångsvederlag.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 16: Styrelsen föreslår, i likhet med vad som föreslagits och beslutats föregående år, att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall endast kunna användas i samband med förvärv av bolag, rörelser, immateriella rättigheter eller andra tillgångar.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman mm

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011, bolagsstyrningsrapporten, revisorernas yttranden, fullmaktsformulär samt styrelsens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.pricer.com senast den 4 april 2012. Av kostnadsskäl distribueras dessa handlingar endast till de aktieägare som begärt det och uppgivit sin postadress.

_______________________________

Sollentuna i mars 2012

Pricer AB (publ)
Styrelsen


I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 27:e mars 2012 kl. 10:00.


Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                                                                                                  Hemsida: www.pricer.com
Bergkällavägen 20-22
                                                                                                                                        Telefon: +46 8 505 582 00
SE-192 79 Sollentuna
                                                                                                                                         Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer