Skip to content

Delårsrapport januari–september 2023 – Pricer AB

Share:

.

Tredje kvartalet 2023

 

• Nettoomsättningen uppgick till 621,9 MSEK (575,5), en ökning med 8,1 procent jämfört med samma period föregående år.

• Av nettoomsättningen avser 16,6 MSEK (11,4) återkommande intäkter.

• Bruttomarginalen uppgick till 18,1 procent (16,6).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12,0 MSEK (9,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1,9 procent (1,7).

• Orderingången var 523 MSEK (546), en minskning med 4,2 procent jämfört med samma period föregående år.

• Orderstocken uppgick till 534 MSEK (538), varav merparten avses levereras under fjärde kvartalet 2023.

• Periodens resultat uppgick till –8,9 MSEK (4,4).

• Resultat per aktie före utspädning var –0,05 SEK (0,04). Resultat per aktie efter utspädning var –0,05 SEK (0,04).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten var –83,0 MSEK (23,3).

• Genomförd nyemission stärker balansräkningen med cirka 300 MSEK innan emissionskostnader.

 

Januari–september 2023
 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 880,6 MSEK (1 571,7), en ökning med 19,7 procent jämfört med samma period föregående år.

• Bruttomarginalen uppgick till 16,6 procent (17,0).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –4,7 MSEK (-6,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om –0,3 procent (–0,4).

• Orderingången var 1 908 MSEK (1 678), en ökning med 13,7 procent jämfört med samma period föregående år.

• Periodens resultat uppgick till –51,8 MSEK (–8,5).

• Resultat per aktie före utspädning var –0,38 SEK (–0,08). Resultat per aktie efter utspädning var –0,38 SEK (–0,08).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten var –161,1 MSEK (52,5).

 

 

Vd och koncernchef Magnus Larsson kommenterar

 

Årets tredje kvartal visar en ökad omsättning, ökade marginaler och nya strategiska kontrakt som förväntas skapa god orderingång under många kvartal framöver, samtidigt som orderingången under kvartalet är lägre än förväntat. Det senare är relaterat till specifika affärer och inte en generell marknadstrend, där vi som tidigare kan konstatera att kundintresse och vilja att investera kvarstår på en hög nivå.

 

Kvartalets omsättning är 622 MSEK vilket motsvarar en ökning om 8,1 procent jämfört med föregående års tredje kvartal. Frankrike gör ett starkt kvartal som inte enbart drivs av Carrefour utan även ett flertal andra kedjor inom dagligvaru- och bygghandel. Glädjande är också att Pricers leveranser till Östeuropa växer kraftigt.

 

Både kvartalets omsättning och orderingång påverkas av projektförseningar hos två av bolagets större kunder där ingen av förseningarna har sin grund i förändrad budget eller förändrade investeringsplaner. Utöver det ser vi i Skandinavien att makroekonomisk osäkerhet påverkar investeringar i närtid men på lite längre sikt är tron på investeringar i butiksdigitalisering fortfarande är stark.

 

Orderingången uppgick till 523 MSEK, vilket är strax under förra årets tredje kvartal och en minskning med 4,2 procent. Orderingången kommer från ett större antal marknader där bland annat Italien, Latinamerika och Spanien växer kraftigt jämfört med tredje kvartalet föregående år. På den spanska marknaden kan vi konstatera att vårt ramavtal med Carrefour i kombination med framgångsrika pilotinstallationer i juni legat till grund för de order vi nu fått för leverans innan årets slut.

 

I september valde finländska S-Gruppen Pricer som leverantör av system baserade på digitala etiketter med en ambition att utrusta 300 butiker med Pricer Plaza och digitala etiketter under de kommande åren. Redan under 2023 ska 17 butiker installeras. Även amerikanska Associated Food Stores har gett Pricer sitt förtroende då de i juli kommunicerade att Pricer valts som föredragen leverantör. Vi är naturligtvis stolta över kontrakt och partnerskap med dessa ledande handlare som med högt ställda krav tagit fram en digitaliseringslösning för sina medlemmar.

 

Bruttomarginalen ökade till 18,1 procent jämfört med andra kvartalets 16,6 procent, vilket är en klar förbättring och i linje med tidigare kommunikation. Förbättringen är ett resultat av minskade komponentkostnader och målmedvetet arbete för att förbättra bolagets marginaler genom bland annat prisförhandlingar med såväl leverantörer som kunder. Vi ser fortsatt förbättring av våra marginaler i närtid och på längre sikt, förbättringsarbete inom ett flertal olika områden pågår.

 

Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 12 MSEK, att jämföras med –2,8 MSEK för årets andra kvartal och 9,7 MSEK för motsvarande kvartal 2022. Vi fortsätter att aktivt arbeta med våra rörelsekostnader och har i kvartalet initierat ett arbete i syfte att minska våra operativa kostnader med minimal påverkan på planerad tillväxt och därmed vår förmåga att utveckla, producera, sälja och leverera.

 

Fyrfärgsetiketter och Digital Signage skapar fortfarande ett stort intresse med ökad orderingång och nya kunder som ett resultat. I linje med detta har en större europeisk dagligvaruhandlarkedja nyligen meddelat sina franchisetagare att de rekommenderar fyrfärgsetiketter som kedjans förstahandsval vilket gynnar Pricer då vi är det främsta alternativet på marknaden inom detta segment.

 

Slutligen, den tidigare aviserade företrädesemissionen slutfördes i augusti och Pricer fick därmed ett kapitaltillskott på 257 MSEK. Jag skulle vilja tacka alla som deltog i emissionen för ert förtroende och er investering i Pricer. Vi har starka kundrelationer, fantastiska medarbetare och ett starkt erbjudande i en växande marknad. Vår vision att vara handelns förstahandsval inom butiksdigitalisering är en viktig del av vår fortsatta framgång och vi har nu, med en stärkt kassa, all anledning att se optimistiskt på framtiden.

 

Magnus Larsson

Vd och koncernchef

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092

info@pricer.com

 

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 08.30 CET.

 

 

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer