Skip to content

Delårsrapport januari-september 2021 – Pricer AB (publ)

Share:

Hög leveransaktivitet trots utmaningar i försörjnings- och logistikled Tredje kvartalet 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 496,0 MSEK (565,7), en mi...

Hög leveransaktivitet trots utmaningar i försörjnings- och logistikled

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 496,0 MSEK (565,7), en minskning med 12 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 40,1 MSEK (75,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,1 procent (13,3).
 • Orderingången var 307 MSEK (440), en minskning med 30 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Orderstocken uppgick till 396 MSEK (754), varav merparten avses levereras under fjärde kvartalet 2021.
 • Periodens resultat uppgick till 32,0 MSEK (69,3).
 • Resultat per aktie före utspädning var 0,29 SEK (0,63). Resultat per aktie efter utspädning var 0,29 SEK (0,62).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -94,5 MSEK (38,2).

Januari-september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 277,9 MSEK (1 079,2), en ökning med 18 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 80,1 MSEK (85,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,3 procent (8,0).
 • Orderingången var 1 157 MSEK (1 135), en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till 64,9 MSEK (77,3).
 • Resultat per aktie före utspädning var 0,59 SEK (0,70). Resultat per aktie efter utspädning var 0,58 SEK (0,69). 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -175,3 MSEK (61,7).

 
VD Helena Holmgren kommenterar

Omsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 496 MSEK och vi kan glädjande konstatera att vi lyckats upprätthålla en hög leveransaktivitet trots de många utmaningar vi ser inom komponentförsörjning och frakter. Att det skulle bli svårt att nå upp till föregående års tuffa jämförelsetal om 566 MSEK var förväntat mot bakgrund av de stora kundprojekt som pågick under andra halvåret 2020. Tittar vi istället bortom enskilda kvartal och ser till den långsiktiga trenden är omsättningstillväxten för rullande 12 månader till och med september 2021 närmare 50 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Sett till volym är ökningen av antalet sålda etiketter under samma period hela 65 procent.

 

Orderingången om 307 MSEK (440) i det tredje kvartalet återspeglar inte fullt ut den aktivitet vi känner av på marknaden, även om det är en historiskt hög siffra för ett kvartal som saknar enskilda stora order. Som vi tidigare kommunicerat så är tajmingen av stora kundprojekt ojämnt fördelad över tiden, vilket kan skapa viss slagighet mellan kvartal. Vi noterar en viss senareläggning av investeringsbeslut till följd av rådande makrosituation med stora störningar i detaljhandelns varuförsörjningskedjor, men de långsiktiga trenderna mot ökad automatisering och digitalisering av detaljhandeln är fortsatt starka.

 

Kostnadsökningar till följd av den globala bristen på ett antal standardkomponenter, i kombination med de globala utmaningarna inom transportsektorn, pressar ned bruttomarginalen i det tredje kvartalet till 21,6 procent (23,6), vilket får direkt påverkan också på rörelseresultatet. De ökade ledtiderna medför högre lagernivåer och med det följer en ökad kapitalbindning. Prognosen från våra underleverantörer är att denna situation i allt väsentligt kommer att kvarstå under första halvan av 2022 för att därefter förbättras. I takt med att så sker kan vi också förvänta oss att våra nyckeltal successivt normaliseras. 

 

De kortsiktiga utmaningarna till trots, ser vi en fortsatt stark efterfrågan av våra lösningar på flera strategiska marknader. En växande e-handel i kombination med bristande tillgång till personal, ökade lönekostnader och behov av mer frekventa prisuppdateringar driver på utvecklingen. För att svara upp till den förväntade marknadstillväxten de kommande åren fortsätter vi att stärka vår marknadsnärvaro på ett flertal strategiska marknader, säkerställa en produktutveckling i framkant, samt bygga ett skalbart och effektivt produktions- och logistikled.

 

Med målsättningen att öka vår konkurrenskraft genom kortare ledtider, ökade möjligheter till kundanpassningar, minskad exponering mot geopolitiska risker, samt en mer hållbar produktion, har vi inlett ett samarbete med en tysk partner för att förlägga slutmontering av ett antal produkter till Europa. Detta är ett komplement till våra etablerade samarbeten med partners för slutmontering i Kina och Thailand och medför en ökad produktionskapacitet för att svara upp mot en fortsatt förväntad volymökning de kommande åren.

 

I tillägg till en ökad efterfrågan av nya systeminstallationer, kan vi glädjande konstatera att nyttjandegraden av vårt system hos flera av våra befintliga kunder ökar. Som ett exempel använder allt fler butiker systemets funktionalitet för produktpositionering och blink för att få ökad effektivitet i sin hantering av e-handelsordrar. Att antalet användningsområden av våra lösningar blir allt fler och att vi tillsammans med våra kunder kontinuerligt arbetar med att utveckla ny funktionalitet utgör en viktig grund för att uppnå vår strategiska ambition om ökade tjänste- och mjukvarurelaterade intäkter.

 

Vi fortsätter med oförminskad styrka och energi att arbeta för att ge våra kunder bästa möjliga förutsättningar för att komma stärkta ur den transformation som detaljhandeln genomgår. Det finns ingenting som gör oss stoltare och gladare än nöjda kunder, och sådana har vi gott om!

 

Helena Holmgren
VD och koncernchef

 

 
För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD och koncernchef, +46 (0)702 870 068
Susanna Zethelius, CFO, +46 (0)704 440 092

ir@pricer.com

 

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 08:30 CET.

 

 

Om Pricer

Pricer AB är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer