Skip to content

Delårsrapport januari–mars 2024 – Pricer AB

Share:

Största orderingången i Pricers historia

Första kvartalet 2024

• Nettoomsättningen uppgick till 670,3 MSEK (571,4), en ökning med 17,3 procent jämfört med samma period föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till 21,4 MSEK (–13,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,2 procent (–2,4).

• Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 37,6 MSEK (0,9).

• Orderingången var 972 MSEK (707), en ökning med 37,7 procent jämfört med samma period föregående år.

• Orderstocken uppgick till 661 MSEK (613), varav merparten avses levereras under andra och tredje kvartalet 2024.

• Periodens resultat uppgick till 15,1 MSEK (–27,2).

• Resultat per aktie före utspädning var 0,09 SEK (–0,25).

• Resultat per aktie efter utspädning var 0,09 SEK (–0,25).

 

 

Vd och koncernchef Magnus Larsson kommenterar

Det är oerhört glädjande att för årets första kvartal kunna rapportera såväl positivt rörelseresultat som nettoresultat, en god omsättningstillväxt jämfört med föregående års första kvartal och dessutom bolagets bästa orderingång någonsin.

Ett antal större beställningar från både befintliga och nya kunder i ett flertal länder ligger bakom kvartalets rekordstora orderingång om 972 MSEK vilket är en ökning med 37 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Kvartalets omsättning uppgick till 670 MSEK, den högsta någonsin för ett första kvartal, och en tillväxt på 17 procent jämfört med det första kvartalet 2023.

Kvartalets rörelseresultat uppgår till 21,4 MSEK (3,2 procent) jämfört med första kvartalet 2023 då rörelseresultatet var –13,9 MSEK (–2,4 procent) och kvartalets nettoresultat uppgår till 15,1 MSEK jämfört med –27,2 MSEK förra årets motsvarande kvartal. Lönsamhetsförbättringarna kommer efter ett gediget fokus på att minska operativa kostnader i kombination med en rad åtgärder som under en längre tid genomförts för att öka vår bruttomarginal vilken uppgick till på 19,1 procent jämfört med 15,8 procent förra årets motsvarande kvartal.

 

Storbritannien på frammarsch

Bland våra strategiska marknader sticker Storbritannien ut där vi i kvartalet annonserat vinsten av tre nya kunder: East of England Co-op, O&CC samt Prezzemolo & Vitale som tillsammans kommer att utrusta mer än 200 butiker med vår molnplattform Pricer Plaza och digitala etiketter under det kommande året. Vi ser ett fortsatt stort intresse med kunddialoger, pilotinstallationer och potentiella affärer i Storbritannien.

Den nordamerikanska marknaden fortsätter att växa kraftigt vilket bekräftades på en välbesökt mässa, NRF, i New York i januari. Mycket bra och intressanta kunddialoger lovar gott inför framtiden. För att stå rustade att möta de möjligheter marknaden erbjuder, framför allt i USA, har vi gjort förändringar i vår lokala organisation och tagit fram en ny marknadsplan för att öka förutsättningarna för att vinna mer.

I slutet av föregående år kommunicerade vi ett kostnadsbesparingsprogram, med förväntade besparingar om cirka 50 MSEK årligen, samt avsikten att genomföra en omstrukturering av verksamheten. Planerade kostnadsbesparingar följer vår plan och förväntas få full effekt i slutet av årets andra eller början av årets tredje kvartal.

 

Transformation för ökat fokus

Vår ledningsgrupp har sedan januari aktivt arbetat med ett transformationsarbete med ett ökat fokus på strategiska marknader och produkter, att skapa en tydlig och välfungerande organisation, digitalisering och automatisering av manuella processer samt investera i nya kompetensområden och utbildning av befintliga medarbetare inom strategiska områden. Resultatet av pågående åtgärder börjar redan synas och kännas i bolaget.

I mars nåddes en viktig milstolpe i Pricers historia då vi kunde kommunicera nya långsiktiga finansiella mål för bolaget. Den årliga omsättningstillväxten ska vara i nivå med marknaden eller minst 15 procent och rörelsemarginalen ska överstiga 8 procent.

Vår vision att vara handelns förstahandsval inom butiksdigitalisering är en viktig del av vår fortsatta framgång och vi ser tydligt att detta hjälper oss att i allt högre grad sälja mer till befintliga kunder och vinna helt nya kunder på såväl befintliga som nya marknader. Min bestämda uppfattning är att vi har synnerligen goda framtidsutsikter.

 
 

Magnus Larsson
Vd och koncernchef

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851
Claes Wenthzel, tf CFO, 070-862 01 22
info@pricer.com

 
 

Denna information utgör insiderinformation som Pricer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, Cision, vid publicering av detta pressmeddelande.

 

 

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer