Skip to content

Delårsrapport januari–juni 2023 – Pricer AB

Share:

Andra kvartalet 2023

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 687,2 MSEK (530,3), en ökning med 29,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Av nettoomsättningen avser 15,5 MSEK (10,3) återkommande intäkter.
 • Bruttomarginalen uppgick till 16,0 procent (16,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –2,8 MSEK (–6,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om –0,4 procent (–1,3).
 • Orderingången var 678 MSEK (581), en ökning med 16,7 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Orderstocken uppgick till 626 MSEK (542), varav merparten avses levereras under tredje och fjärde kvartalet 2023.
 • Periodens resultat uppgick till –15,8 MSEK (–3,5).
 • Resultat per aktie före utspädning var –0,14 SEK (–0,03). Resultat per aktie efter utspädning var –0,14 SEK (–0,03).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 19,0 MSEK (49,5).
 • Offentliggörande av en riktad nyemission och en fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 300 MSEK.

 

Första halvåret 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 258,7 MSEK (996,2), en ökning med 26,4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttomarginalen uppgick till 15,9 procent (17,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –16,7 MSEK (–16,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om –1,3 procent (–1,7).
 • Orderingången var 1 385 MSEK (1 131), en ökning med 22,5 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till –43 MSEK (–13).
 • Resultat per aktie före utspädning var –0,39 SEK (–0,12). Resultat per aktie efter utspädning var –0,39 SEK (–0,12).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var –78,0 MSEK (29,2).
   

 

Vd och koncernchef Magnus Larsson kommenterar

 

Under det andra kvartalet fortsatte vår starka tillväxt. Omsättningen ökade till 687 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 30 procent jämfört med föregående år. Samtidigt ökade orderingången med 17 procent till 678 MSEK, den tredje högsta i Pricers historia.

 

Vår säljstrategi för att vinna nya kunder samt växa med befintliga kunder på nya marknader har fotsatt att ge resultat. I Frankrike säkrade vi flera stora kontrakt och på strategiska marknader såsom Storbritannien, USA, Australien och Spanien vann vi även kommersiella installationer med nya butikskedjor.

 

Handlarnas vilja att investera i butiksdigitalisering är fortfarande rekordhög och vårt erbjudande väcker stort intresse, vilket bland annat bekräftas av det kommunicerade ramavtal som tecknades med Carrefour i kvartalet. Som ett resultat av det nya avtalet har Carrefour lagt större beställningar för Frankrike och vi är mycket optimistiska inför framtiden då Carrefour nu installerar vårt system i bland annat Spanien och Rumänien. Utöver installation av våra digitala etiketter är fokus på gemensam innovation samt retail media, där en första installation av Pricers Digital Signage-lösning stod i fokus i samband med att Carrefour firade stormarknadens 60-årsdag.

 

Vi är också stolta över avtalet med den internationella livsmedelsgrossist som valde Pricers lösning för sina 49 franska butiker. Etiketterna som levereras är några av de första som produceras i vår nya produktionsanläggning i Tyskland som invigdes i maj och nu är fullt operativ. Affären är värd cirka 70 MSEK och vårt kundavtal ger oss även möjlighet att adressera kundens internationella butiksnät.

 

Marknaden växer för närvarande mycket snabbt, drivet av faktorer som inflation, höga personalkostnader, brist på kvalificerad personal, ökat behov av digitalisering och kostnadsfokus. De emissioner om totalt cirka 300 MSEK som annonserades under kvartalet ger oss möjlighet att växa minst i takt med marknaden, och jag vill tacka för det förtroende vi redan har fått genom bland annat teckningsåtaganden.

 

Bruttomarginalen uppgick till 16 procent och är fortsatt låg men uppvisade för andra kvartalet i rad en förbättring. Vi ser att komponentkostnaderna fortsätter att sjunka, både generellt och genom de prisförhandlingar vi har genomfört med våra underleverantörer. Detta i kombination med framgångsrika kundprisförhandlingar gör att vi förväntar oss en förbättring av bruttomarginalen under andra halvåret 2023. På sikt kommer också vårt utökade erbjudande av SaaS och mjukvara, samt en ökad andel fyrfärgsetiketter, att bidra till en stärkt bruttomarginal.

 

Rörelseresultatet uppgick till –3 MSEK jämfört med –7 MSEK under samma period 2022. Vi fortsätter aktivt att arbeta med att balansera våra rörelsekostnader utan att påverka planerad tillväxt och därmed vår förmåga att utveckla, producera, sälja och leverera.

 

I slutet av april deltog vi i den i Storbritannien viktiga mässan ”Retail Technology Show” i London där våra lösningar fick stor uppmärksamhet och vi inledde flera intressanta kunddialoger. Efter mässan har vi startat flera fyrfärgspilotprojekt i olika länder, utöver Storbritannien även i Australien, Japan och USA, vilket vi ser mycket positivt på. När vi nu har genomfört ett antal installationer av hela butiker med fyrfärgsetiketter ser vi ett ökat engagemang både hos handlarna och deras kunder. Vi ser att flera av våra pilotprojekt nu leder till försäljning och att önskade leveransvolymer ökar snabbt.

 

Vår vision att vara handelns förstahandsval inom butiksdigitalisering är en viktig del av vår fortsatta framgång och vi ser optimistiskt på framtiden. Vi har starka kundrelationer, fantastiska medarbetare och ett starkt erbjudande i en växande marknad. Tillsammans med förstärkningen av vår balansräkning ser jag att vi har mycket goda framtidsutsikter.

 

 

Magnus Larsson

Vd och koncernchef

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092

info@pricer.com

 

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 08.30 CET.

 

 

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer