Skip to content

Delårsrapport januari-juni 2021 – Pricer AB (publ)

Share:

Omsättningstillväxt om 35 procent och stark lönsamhetsförbättring Andra kvartalet 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 389,0 MSEK (287,6), en ökning m...

Omsättningstillväxt om 35 procent och stark lönsamhetsförbättring

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 389,0 MSEK (287,6), en ökning med 35 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,6 MSEK (3,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,8 procent (1,2).
 • Orderingången var 408 MSEK (324), en ökning med 26 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Orderstocken uppgick till 563 MSEK (903), varav merparten avses levereras under 2021.
 • Periodens resultat uppgick till 15,2 MSEK (-6,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,14 SEK (-0,06).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -18,2 MSEK (21,3).

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 781,9 MSEK (513,6), en ökning med 52 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 39,9 MSEK (10,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,1 procent (2,1).
 • Orderingång var 850 MSEK (695), en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till 32,9 MSEK (8,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,30 SEK (0,07).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -80,8 MSEK (23,5).

VD Helena Holmgren kommenterar

Omsättningen i det andra kvartalet uppgick till 389 MSEK (288) vilket innebär en ökning med 35 procent jämfört med samma period föregående år. Rensat för valutakurseffekter uppgick omsättningstillväxten till 49 procent och från ett volymperspektiv har vi under kvartalet levererat dubbelt så många digitala etiketter som under motsvarande period föregående år. Omsättningen var fördelad över ett stort antal kunder med bred geografisk spridning och marknadsaktiviteten på samtliga viktiga marknader är fortsatt hög.

Pappersetiketter ersätts av digitala etiketter i växande utsträckning, men trots detta är penetrationsgraden av ESL(Electronic Shelf Label)-system fortsatt mycket låg sett ur ett globalt detaljhandelsperspektiv. Den låga penetrationsgraden i kombination med att prissättning av varor är en av de mest centrala processerna inom butiksdriften utgör goda förutsättningar för fortsatt hög marknadstillväxt de kommande åren.

Orderingången i andra kvartalet uppgick till 408 MSEK (324) vilket är i nivå med de tre senaste kvartalen och motsvarar en ökning om 26 procent jämfört med föregående år. I tillägg till det stadigt växande flödet av små- och medelstora ordrar som genereras av våra lokala säljorganisationer eller genom vårt globala nätverk av återförsäljare, görs löpande avrop på de ramavtal som kommunicerats de senaste åren. Med flera parallella ramavtal får vi ett jämnare och stabilare flöde i orderingången än vi sett historiskt, även om stora kundprojekt också framgent kan skapa slagighet mellan kvartal. Orderstocken ökade marginellt under kvartalet och uppgick vid utgången av juni till 563 MSEK.

Bruttomarginalen om 24,5 procent (22,9) och rörelseresultatet om 22,6 MSEK (3,5) pressas fortsatt av höga komponent- och logistikkostnader. I övrigt är bruttomarginalen främst ett resultat av produkt- och kontraktsmixen som fakturerats i kvartalet. Vi fortsätter investera i en utökad marknadsnärvaro som lägger grunden till en närmare dialog med våra kunder och ett breddat tjänsteerbjudande, vilket i kombination med en fortsatt hög innovationstakt inom produktutveckling ökar rörelsekostnaderna, främst i form av personal och konsulter.

Vi befinner oss i en väldigt spännande fas i bolagets nu 30-åriga historia. Vid sidan om att tillhandahålla marknadens mest stabila och högpresterande ESL-system erbjuder vi våra kunder en bred palett av tjänster och mjukvarubaserade lösningar. Med utgångspunkt i vår molnbaserade plattform Pricer Plaza kan vi bistå med allt från drift och monitorering av ESL-systemet, till analyser baserade på realtidsinformation och därtill säkerställande av ett effektivt utförande av prioriterade uppgifter i butiken. Vi befinner oss fortfarande i en tidig fas av denna utveckling, men ser redan nu resultat av våra satsningar i form av ökade tjänste- och licensintäkter om än på fortsatt låga nivåer.

Kassaflödet är ett resultat av tajmingeffekter mellan in- och utbetalningar. Den höga kapitalbindningen i utgången av det andra kvartalet beror på den höga produktions- och leveranstakten i kombination med längre transporttider än normalt. Under andra kvartalet påbörjade vi också investeringar i mer skalbara produktionslösningar som vi avser fortsätta med under hösten för att möta den ökade efterfrågan vi ser på marknaden. Som tidigare kommunicerats rekommenderar vi alltid att kassaflödet analyseras över tid.

I takt med att landsgränser öppnas upp och reserestriktioner lättas ser vi fram emot fler fysiska möten under årets andra halva. Jag vill återigen passa på att rikta ett varmt tack till alla fantastiska medarbetare och samarbetspartners för den uthållighet och problemlösnings-förmåga ni visat prov på sedan pandemins start. Jag är full av beundran för det arbete som möjliggjort bolagets fina utveckling hittills och ser med tillförsikt fram emot den spännande resa som ligger framför oss.

Helena Holmgren
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD och koncernchef, +46 (0)702 870 068
ir@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 08:30 CET.

Om Pricer
Pricer AB är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer