Skip to content

Bokslutskommuniké 2023 – Pricer AB

Share:

Hög nettoomsättning om 801 MSEK – en ökning med 15 procent jämfört med föregående år.

Fjärde kvartalet 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 800,6 MSEK (696,1), en ökning med 15,0 procent jämfört med samma period föregående år.

• Av nettoomsättningen avser 17,5 MSEK (11,9) återkommande intäkter.

• Bruttomarginalen uppgick till 17,7 procent (15,5).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 20,1 MSEK (27,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,5 procent (4,0).

• Bolaget inleder kostnadsbesparingsprogram som belastar kvartalet med 19,3 MSEK i omstruktureringskostnader och skriver även ned aktiverade utvecklingsprojekt med 14,8 MSEK.

• Justerat rörelseresultat (EBIT) ökade till 54,2 MSEK (27,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,8 procent (4,0).

• Orderingången var 668 MSEK (648), en ökning med 3,0 procent jämfört med samma period föregående år.

• Orderstocken uppgick till 394 MSEK (493), varav merparten avses levereras under första kvartalet 2024.

• Periodens resultat uppgick till 3,6 MSEK (13,3).

• Resultat per aktie före utspädning var 0,02 SEK (0,12). Resultat per aktie efter utspädning var 0,02 SEK (0,12).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten var 45,1 MSEK (230,3).

 

Helår 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 2 681,2 MSEK (2 267,8), en ökning med 18,2 procent jämfört med samma period föregående år.

• Bruttomarginalen uppgick till 17,0 procent (16,5).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,4 MSEK (21,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 0,6 procent (0,9).

• Bolaget inleder kostnadsbesparingsprogram som belastar årets sista kvartal med 19,3 MSEK i omstruktureringskostnader och skriver även ner aktiverade utvecklingsprojekt med 14,8 MSEK.

• Justerat rörelseresultat (EBIT) ökade till 49,5 MSEK (21,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1,8 procent (0,9).

• Orderingången var 2 576 MSEK (2 325), en ökning med 10,8 procent jämfört med samma period föregående år.

• Periodens resultat uppgick till –48,3 MSEK (4,8).

• Resultat per aktie före utspädning var –0,35 SEK (0,04). Resultat per aktie efter utspädning var –0,35 SEK (0,04).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten var –116,0 MSEK (282,7).

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023.

 

 

Vd och koncernchef Magnus Larsson kommenterar

Det är med glädje jag kan kommunicera att året avslutas med ett starkt fjärdekvartal som inkluderar omsättningsrekord och ett positivt kvartalsresultat trots kommunicerad omstrukturering och nedskrivningar.

Kvartalets omsättning uppgick till 801 MSEK, den högsta någonsin i Pricers historia, och innebär en tillväxt på 15 procent jämfört med föregående års fjärde kvartal. Vår orderingång om 668 MSEK innebar en blygsam ökning jämfört med motsvarande kvartal förra år men en ökning på 28 procent mot årets tredje och föregående kvartal.

Europa har bidragit med en stark tillväxt under året på såväl befintliga som nya marknader, och levererar en omsättning som 2023 ökat med 48 procent jämfört med 2022. På vår nordamerikanska marknad har flera projekt med förväntad start under 2023 försenats och i Kanada har vår största kund under hösten temporärt dragit ned på installationstakten. Samtidigt är det tydligt att intresset för digitalisering bland befintliga och potentiella kunder är fortsatt starkt och min tro på tillväxt på den amerikanska marknaden är oförändrad.

I slutet av året kommunicerade vi ett kostnadsbesparingsprogram, med förväntade besparingar om cirka 50 MSEK årligen, samt avsikten att genomföra en omstrukturering av verksamheten. Bakgrunden är att bolaget har vuxit kraftigt samtidigt som vi inte har anpassat vårt arbetssätt i samma takt som bolaget vuxit. Det var ett tungt beslut att låta medarbetare lämna bolaget men helt nödvändigt för att stå väl rustade att möta kundernas framtida behov samtidigt som vi säkerställer en långsiktig konkurrenskraft och lönsam tillväxt.

Som ett första led av kommande transformationsarbete, minskar jag storleken på vår ledningsgrupp för att öka vårt strategiska fokus, skapa en effektivare organisation och förbättra kommunikation och beslutsfattande.

I kvartalet har vi tagit cirka 19 MSEK i jämförelsestörande kostnader relaterade till vår omstrukturering samt kostnader för nedskrivning av kapitaliserade utvecklingskostnader om cirka 15 MSEK vilka bägge påverkar våra operativa kostnader i kvartalet. Vi har även i kvartalet tagit en engångskostnad för nedskrivning av äldre komponenter och etiketter på vårt lager med 5,5 MSEK vilket påverkar COGS och därmed drar ned kvartalets bruttomarginal med 0,7 procent, från 18,4 procent till 17,7 procent.

Trots jämförelsestörande kostnader och nedskrivningar av kapitaliserade utvecklingskostnader levererar vi i det fjärde kvartalet ett rörelseresultat (EBIT) på 20 MSEK och periodens resultat uppgår till 4 MSEK. Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 54,2 MSEK.

Vår vision att vara handelns förstahandsval inom butiksdigitalisering är en viktig del av vår fortsatta framgång och vi ser tydligt att detta hjälper oss att i allt högre grad sälja mer till befintliga kunder och vinna helt nya kunder på såväl befintliga som nya marknader. Ramavtalet med Associated Grocers i Kanada, ordern från Felleskjøpet i Norge och de nya butikerna som Praktiker i Bulgarien lagt order på är alla tecken på detta.

Vi har starka kundrelationer, fantastiska medarbetare och ett starkt erbjudande i en växande marknad. Med vårt kostnadsbesparingsprogram och de transformativa åtgärder vi nu tar samt vårt fokus på kundnöjdhet och försäljning, ser jag att vi har synnerligen goda framtidsutsikter.

 

 

Magnus Larsson

Vd och koncernchef

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092

info@pricer.com

 

Denna information utgör insiderinformation som Pricer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, Cision, vid publicering av detta pressmeddelande.

 

 

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer