Skip to content

Bokslutskommuniké 2020 – Pricer AB (publ)

Share:

Rekordhög omsättningstillväxt om 75 procent helåret 2020 Styrelsen föreslår ökad utdelning med 25 procent till 1,00 SEK per aktie jämnt fördelat på två ut...

Rekordhög omsättningstillväxt om 75 procent helåret 2020

Styrelsen föreslår ökad utdelning med 25 procent till 1,00 SEK per aktie jämnt fördelat på två utbetalningstidpunkter.

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 680,3 MSEK (237,8), en ökning med 186 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 69,3 MSEK (24,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,2 procent (10,1).
 • Orderingången var 454 MSEK (843), en minskning med 46 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Orderstocken uppgick till 495 MSEK (731), varav merparten avses levereras under första halvåret 2021.
 • Periodens resultat uppgick till 50,2 MSEK (19,2).
 • Resultat per aktie före utspädning var 0,46 SEK (0,17). Resultat per aktie efter utspädning var 0,45 SEK (0,17)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 203,1 MSEK (125,9).

Helår 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 759,5 MSEK (1 002,9), en ökning med 75 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 155,2 MSEK (100,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,8 procent (10,0).
 • Orderingången var 1 588 MSEK (1 504), en ökning med 5 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till 127,5 MSEK (97,7).
 • Resultat per aktie före utspädning var 1,16 SEK (0,89). Resultat per aktie efter utspädning var 1,15 SEK (0,88). 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 264,9 MSEK (145,3).
 • Styrelsen föreslår utdelning om 1,00 SEK (0,80) per aktie.
 • Styrelsen har beslutat att revidera den tidigare utdelningspolicyn. Pricers nya utdelningspolicy innebär en årlig utdelning om minst 50 procent av bolagets resultat efter skatt. Den årliga utdelningsnivån ska anpassas till bolagets strategi och finansiella ställning, kombinerat med investeringsbehov och risker som styrelsen anser vara relevanta.

VD Helena Holmgren kommenterar

Leveransaktiviteten i det fjärde kvartalet var i enlighet med förväntan fortsatt hög. Återigen kan vi glädjas åt en ny toppnotering för omsättningen för ett enskilt kvartal. Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 680 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 186 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången låg kvar på en hög nivå om 454 MSEK.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 2020 blev ett framgångsrikt år för Pricer. Omsättningstillväxten för helåret 2020 uppgick till 75 procent jämfört med 2019 och därmed nåddes en ny toppnotering för omsättningen om 1 760 MSEK. Rörelseresultatet ökade med 55 MSEK till sammanlagt 155 MSEK för helåret 2020. Vårt kontinuerliga arbete att förbättra vår rörelsekapitalbindning kombinerat med lyckade förhandlingar relaterade till stora kundprojekt förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret och uppgick till 265 MSEK. Jag vill dock poängtera att kassaflödet från den löpande verksamheten bör analyseras över tid.

Att detta är en spännande tid på ESL (Electronic Shelf Label)-marknaden i allmänhet och för Pricer i synnerhet går inte ta miste på. System för automatisering och digitalisering ligger helt rätt i tiden och den pågående pandemin har accelererat behovet av omställning i detaljhandeln. Denna utveckling utgör grunden till att oberoende analysinstitut förutser en fortsatt stark marknadstillväxt under många år framöver. Pricer deltar löpande i diskussioner och systemutvärderingar med ett stort antal kunder, men värt att komma ihåg är att nya stora kundprojekt ofta innebär långa säljcykler. För befintliga kunder är säljcyklerna avsevärt kortare och det är främst inom den kategori som accelerationen i efterfrågan blivit märkbar i orderingången på kort sikt.

För att svara upp till den höga marknadsaktiviteten har vi under året etablerat egen närvaro i flera länder, där Storbritannien är senast i raden. Behovet av utökade personalresurser samt förbättrade verktyg och processer för att ge stöd åt skalbarhet och tillväxt är en naturlig del av bolagets utveckling. Under 2020 har vi exempelvis investerat i olika systemlösningar för att stödja en digital kunddialog och stärka vårt tjänsteerbjudande.

Pricer Plaza, vår molnbaserade plattform, som vid årsskiftet hade drygt 400 butiker uppkopplade, är en viktig del i förflyttningen av bolagets positionering. Genom att erbjuda helhetslösningar bestående av såväl produkter som tjänster tar vi ytterligare steg bort från rollen som produktleverantör till att istället bli en strategisk partner för butiksdigitalisering. I dialog med våra kunder genereras många spännande idéer avseende fortsatt utveckling av vårt lösningserbjudande.

I det fjärde kvartalet tecknade Pricer ett globalt ramavtal med Carrefour som föredragen leverantör för såväl nya ESL-installationer som uppgraderingar av installerad bas. Carrefour har lång erfarenhet av att arbeta med olika ESL-system och vi är otroligt glada och stolta över det utökade förtroendet att inkludera samtliga länder och butiksformat i det nya avtalet. Vid sidan om de unika fördelarna med vårt system såsom pålitlighet, skalbarhet, snabbhet och livslängd, var Pricer Plaza en betydelsefull del i den hårt konkurrensutsatta utvärderingen.

2020 var på många sätt ett utmanade år till följd av den pandemi som spred sig över världen. Vår starka finansiella ställning har, trots den osäkerhet som pandemin initialt medförde, möjliggjort att vi kunnat fortsätta rekrytera och bygga vidare för ökad konkurrenskraft. Med stor kreativitet och problemlösningsförmåga har Pricer-teamet under 2020 tagit sig an flera av de utmaningar som kommit vår väg och vänt dessa till nya möjligheter och arbetat fram lösningar som kommer gynna oss under många år framöver. Vi har hållit ihop som ett lag och varit handlingskraftiga när så har krävts.

Jag vill passa på att tacka alla fantastiska medarbetare för det fina arbete som görs varje dag och som gör oss till det framgångsrika företag vi är. Stort tack!

Helena Holmgren
VD och koncernchef

 

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD och koncernchef, +46 (0)702 870 068

ir@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl. 08:30 CET.

Om Pricer
Pricer AB, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer