Skip to content

Årsstämma den 4 maj 2011

Share:

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 4 maj 2011 varvid 20 procent av totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 51 aktieägare. Bland annat fattad...

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 4 maj 2011 varvid 20 procent av totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 51 aktieägare. Bland annat fattades följande beslut:

Beslut om utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning med 0,02 kronor per aktier. Avstämningsdag för utdelning är den 9 maj och utdelning kommer att utbetalas den 12 maj 2011.

Beslut om arvoden
Arvode till styrelsen fastställdes till totalt 1 050 000 kronor fördelade på 450 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till övriga ledamöter. Detta är samma belopp som för föregående år.

Val av styrelse
Omval beslutades av ledamöterna Mikael Bragd, Bo Kastensson, Peter Larsson och Bernt Magnusson. Till styrelseordförande omvaldes Peter Larsson.

Valberedningens utformning
Årsstämman beslutade att godkänna förslaget angående valberedningens utseende och arbete. Därmed består valberedningen av styrelsens ordförande, en representant vardera från de tre största ägarna samt en ledamot som är oberoende från övriga större ägare och företräder Pricers små aktieägare.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att följa styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut att genomföra sammanläggning av aktier
Årsstämman beslutade om sammanläggning av aktier med en ny aktie för tio gamla. Styrelsen bemyndigades genomföra detta samt erforderlig utjämningsemission av ett fåtal aktier. Avstämningsdag för sammanläggning av aktier kommer att offentliggöras separat men planeras att ske i slutet av maj månad. En ny bolagsordning antogs också som en konsekvens av detta samt vissa andra ändringar.

Beslut om emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade att emittera 30 000 000 teckningsoptioner att användas i en av styrelsen föreslagen optionsplan till samtliga anställda. Optionerna berättigar till teckning av en ny aktie av serie B senast 31 augusti 2015 till en kurs som motsvarar 110 procent av genomsnittlig aktiekurs tio handelsdagar efter årsstämman.

Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 50 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

 

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdag, 4:e maj 2011 kl. 17:30.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.  

Bifogade filer