Valberedning

Årsstämman 2020 beslutade att styrelsens ordförande inför årsstämman 2021 ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget (baserat på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet) och be dem att utse en representant vardera, att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2021.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, gäller att den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren skall erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Box 215, 101 24 Stockholm.

Valberedning inför årsstämman 2020

Den 5 november 2019 offentliggjordes valberedningen inför årsstämman 2020 genom pressmeddelande och på bolagets webbplats. En mindre ändring offentliggjordes 26 november 2019. Efter denna förändring består valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bernt Ingman, inför årsstämman 2020 av:

– Jari Ekblad, nominerad av Göran Sundholm, företrädare för eget innehav.
– Richard Törnblom, nominerad av Sifonen AB/Lars Ingvarsson, Hans Granberg, Anderssons Livs i Tingsryd AB, Stefan Olsson Management AB, J Grill Management AB och Ulf Palm.
– Wilhelm Gruvberg, nominerad av Alcur Fonder AB, Tamt AB/Theodor Jeansson och Thomas Krishan.
– Gunnar Ek, nominerad av mindre aktieägare.
Gunnar Ek har valts till ordförande i valberedningen.

Per den 30 september 2019 representerade dessa aktieägare tillsammans ca 27 procent av rösterna i Pricer AB.

Valberedningens ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Valberedningens ledamöter oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren.

Årsstämman 2020 ägde rum den 6 maj 2020 kl. 14:00 på Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.