Valberedning

Årsstämman 2020 beslutade att styrelsens ordförande inför årsstämman 2021 ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget (baserat på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet) och be dem att utse en representant vardera, att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2021.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, gäller att den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren skall erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Box 215, 101 24 Stockholm.

Valberedning inför årsstämman 2021

Den 28 oktober 2020 offentliggjordes valberedningen inför årsstämman 2021 genom pressmeddelande och på bolagets webbplats. Valberedningen inför årsstämman 2021 består av:

– Jari Ekblad, nominerad av Göran Sundholm, företrädare för eget innehav.
– Ulf Palm, nominerad av Sifonen AB/Lars Ingvarsson, Hans Granberg, Anderssons Livs i Tingsryd AB, Stefan Olsson Management AB, J Grill Management AB och Ulf Palm.
– Wilhelm Gruvberg, nominerad av Alcur Fonder AB, Tamt AB/Theodor Jeansson och Thomas Krishan.

Ulf Palm har valts till ordförande i valberedningen.

Per den 30 september 2020 representerade dessa aktieägare tillsammans ca 28 procent av rösterna i Pricer AB.

Valberedningens ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Valberedningens ledamöter oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren.

Årsstämman 2021 kommer att äga rum den 29 april 2021 kl. 14:00 på Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.