Nyheter och pressmeddelanden

Nationwide Marketing Group rekommenderar Pricers digitala prisetiketter till sina medlemmar

Övriga nyheter / 2021-05-17

Nationwide Marketing Group rekommenderar Pricers digitala prisetiketter till sina medlemmar Nationwide Marketing Group har valt Pricer som förstahandsvalet av leverantör av digitala prisetiketter. Inom ramen för det här programmet erbjuder Nationwide Pricers prisetiketter till sina medlemmar i USA. Eventuella inköp, fakturering och kundservice kommer att ske centralt. Nationwide Marketing Group arbetar på uppdrag av tusentals… Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2021 i Pricer AB

Regulatoriskt pressmeddelande / 2021-04-29

Årsstämman i Pricer AB ägde rum den 29 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Presentationer från Pricers verkställande direktör och styrelseordförande finns tillgängliga på Pricers webbplats www.pricer.com.


Följande huvudsakliga beslut fattades: Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,00 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,50 SEK per aktie, för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för den första utbetalningen fastställdes… Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2021 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2021-04-23

Hög orderingång och omsättningstillväxt om 74 procent


Första kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 392,9 MSEK (225,9), en ökning med 74 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 17,3 MSEK (7,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,4 procent (3,3). Orderingången var 443 MSEK (371), en ökning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Orderstocken uppgick till 550 MSEK… Läs mer

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för första kvartalet 2021

Pressmeddelande / 2021-04-13

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapport för första kvartalet 2021 den 23 april kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för första kvartalet 2021 fredagen den 23 april cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers vd och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten på engelska och besvarar efterföljande frågor. Datum: Fredag 23 april 2021 Tid:… Läs mer

Pricer publicerar årsredovisning 2020

Regulatoriskt pressmeddelande / 2021-03-26

Pricer AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020


Pricers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på webben https://www.pricer.com/sv/investerare/arsredovisningar/ i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till det aktieägare som så begär. Årsstämman äger rum torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras… Läs mer

Kallelse till årsstämma i Pricer AB

Regulatoriskt pressmeddelande / 2021-03-24

Pricer AB (publ) kallelse till årsstämma 2021


Aktieägarna i Pricer AB (”Bolaget” eller ”Pricer”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet… Läs mer

Susanna Zethelius ny CFO i Pricer

Regulatoriskt pressmeddelande / 2021-03-17

Pricer har rekryterat Susanna Zethelius som ny CFO och medlem i koncernledningen. Susanna tillträder sin tjänst senast den 1 september 2021.


Susanna kommer närmaste från rollen som CFO för Skandinavien hos Clear Channel. Utöver sin erfarenhet som CFO i ett tillväxtbolag har Susanna efter sin examen på Handelshögskolan i Stockholm bland annat arbetat som managementkonsult och finansanalytiker. – Jag är väldigt glad att välkomna Susanna till Pricer. Hennes strategiska och analytiska förmågor i kombination med hennes… Läs mer

NorgesGruppen utrustar ytterligare 350 butiker med Pricers system

Regulatoriskt pressmeddelande / 2021-02-12

Pricers norska återförsäljare, StrongPoint AS, har idag tecknat ett nytt avtal med NorgesGruppen, Norges största dagligvarukedja, om leverans och installation av Pricers digitala prisetiketter i 350 av NorgesGruppens butiker.


Ordervärdet uppgår till cirka 110 miljoner kronor exklusive kostnaden för installation och framtida teknisk support. De digitala prisetiketterna kommer att beställas, levereras och installeras i NorgesGruppens butiker mellan första kvartalet 2021 och fjärde kvartalet 2023. – Det förnyade förtroendet från NorgesGruppen är ett bevis på det värde som vårt stabila och skalbara system medför för… Läs mer

Bokslutskommuniké 2020 – Pricer AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande / 2021-02-11

Rekordhög omsättningstillväxt om 75 procent helåret 2020 Styrelsen föreslår ökad utdelning med 25 procent till 1,00 SEK per aktie jämnt fördelat på två utbetalningstidpunkter. Fjärde kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 680,3 MSEK (237,8), en ökning med 186 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 69,3 MSEK (24,0), vilket motsvarar en… Läs mer

Inbjudan till presentation av Pricers kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020

Pressmeddelande / 2021-02-05

Pricer AB bjuder in till digital presentation av kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020 den 11 februari kl. 13.00.


Enligt den finansiella kalendern planerar Pricer att publicera sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020 torsdagen den 11 februari cirka kl. 8.30. Med anledning av detta bjuder Pricer in till en presentation av rapporten samma dag. Pricers vd och koncernchef Helena Holmgren presenterar rapporten på engelska och besvarar efterföljande frågor. Datum: Torsdag 11 februari 2021 Tid:… Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Regulatoriskt pressmeddelande / 2021-01-29

Valberedningen i Pricer AB har beslutat att föreslå årsstämman 2021 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.


Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara fem (5). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes samt nyval av Göran Sundholm. Thomas Krishan har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Knut Faremo. Göran Sundholm, (född 1947), föreslås… Läs mer

Pricer: Ledande amerikansk detaljhandelskedja lägger uppföljningsorder

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-12-21

Best Buy har lagt en beställning för att installera Pricers system med digitala prisetiketter i ytterligare 119 butiker. Det uppskattade värdet på den nya ordern är cirka 107 miljoner SEK och kommer att ingå i Pricers orderingång för det fjärde kvartalet 2020.


Leveranserna planeras att påbörjas under det andra kvartalet 2021 och vara slutförda innan utgången av 2021. För ytterligare information, vänligen kontakta: Donald Charles Jackson, President Pricer, Inc., +1 404 863-2399 Helena Holmgren, vd och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068 info@pricer.com Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.… Läs mer

Pricer AB har slutfört återköp av egna aktier i syfte att säkra förpliktelser för bolagets incitamentsprogram

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-12-18

Pricer AB har under perioden 10 december till 16 december 2020 återköpt sammanlagt 400 000 B-aktier. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 400 000 B-aktier som Pricer AB offentliggjorde den 9 december 2020. Återköpsprogrammet, som löpte mellan den 9 december 2020 och till nästa års bolagsstämma, genomfördes i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) Nr 596/2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) Nr 2016/1052 (Safe Harbour-förordningen)


Under perioden 10 december 2020 till 16 december 2020 har aktier i Pricer AB återköpts enligt nedan tabell:

DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnittspris per dag (SEK)Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2020-12-1031 92539,36121 256 606
2020-12-1139 16438,93701 524 929
2020-12-1490 00040,57873 652 080
2020-12-15120 81340,52704 896 183
2020-12-16118 09839,81994 702 652
Totalt400 00016 032 451
  Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Erik Penser Bank för Pricer ABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Pricer ABs innehav av egna aktier per den 18 december 2020 till 877 136 B-aktier.… Läs mer

Pricer AB beslutar om återköpsprogram avseende egna aktier i syfte att säkra förpliktelser för bolagets incitamentsprogram

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-12-09

Pricer AB har beslutat att införa ett återköpsprogram avseende egna aktier i syfte att säkra förpliktelser för bolagets incitamentsprogram. Återköpsprogrammet kan omfatta högst 400 000 B-aktier som får återköpas för en kostnad som högst uppgår till sammanlagt 20 miljoner kronor och löper fram till nästa års bolagsstämma.


Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020 har styrelsen för Pricer AB beslutat att införa ett återköpsprogram avseende egna aktier. Återköpen sker i det av årsstämman fastställda syftet att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av beslutade incitamentsprogram samt att kontinuerligt anpassa det antal aktier som innehas för att säkra förpliktelser… Läs mer

Carrefour väljer Pricer som föredragen global leverantör av digitala prisetiketter

Regulatoriskt pressmeddelande / 2020-11-19

Detaljhandelskedjan Carrefour har valt Pricer som föredragen global leverantör för nya installationer och uppgraderingar av butiker som sedan tidigare är installerade med Pricers system med digitala prisetiketter. Ramavtalet innehåller inga garanterade åtaganden avseende volymer eller belopp, men avsikten är att utrusta cirka 500 butiker med Pricers system före utgången av 2022.


Detaljhandelskedjan Carrefour planerar att utrusta och uppgradera samtliga butiksformat (hypermarkets, stormarknader, närbutiker och grossister) i Frankrike, Spanien, Italien, Belgien, Rumänien, Polen, Brasilien, Argentina och Taiwan med Pricers avancerade systemlösning för digitala prisetiketter. Pricers tillförlitliga och lättanvända system för digital butikskommunikation i realtid ger Carrefour en plattform att bygga vidare på för att öka effektiviteten i… Läs mer