Skip to content

Rättelse: Delårsrapport Pricer AB januari – mars 2016

Share:

Rättelse - fullständig rapport saknades i föregående publicering av delårsrapporten avseende perioden januari - mars 2016.

Högsta orderingång för enskilt kvartal och stärkt rörelseresultat

Första kvartalet 2016   

  • Omsättning 155,4 MSEK (142,9), en ökning med 9 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (0,9) och periodens resultat till 1,1 MSEK (1,3)
  • Kassaflöde från löpande verksamheten minskade till 20,8 MSEK (42,0)
  • Orderingång 304 MSEK (269), en ökning med 13 procent jämfört med föregående år
  • Orderstocken[1] ca 206 MSEK (226), varav merparten förväntas faktureras under kvartal 2 och 3 2016
Belopp i MSEK om inte annat anges Kv1 2016 Kv1 2015
Helår 2015
Orderingång
304 269 792
Nettoomsättning*
155,4 142,9 864,8
Bruttomarginal*
25,4% 22,5% 21,8%
Rörelseresultat
2,2 0,9 47,8
Rörelsemarginal 1,4% 0,6% 5,5%
Kassaflöde från löpande verksamheten 20,8 42,0 101,4
Periodens resultat 1,1 1,3 37,0
Resultat per aktie (SEK) 0,01 0,01 0,34

* Se Not 1 i den fullständiga versionen av kvartalsrapporten
    

Kommentar från VD Jonas Vestin
Pricer inleder 2016 med en orderingång över 300 MSEK, vilket är den högsta någonsin i ett kvartal. Omsättningen ökade med nio procent mot samma kvartal föregående år och bruttomarginalen fortsätter att stärkas något, för tredje kvartalet i rad. Även rörelseresultatet förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år och det är glädjande att Pricer trots kraftiga omsättningssvängningar mellan kvartalen rapporterar sitt femte kvartal i rad med förbättrat rörelseresultat jämfört med föregående år.

Den höga orderingången baserades främst på stora beställningar från de franska kedjorna Carrefour inom dagligvaruhandeln och Castorama inom franska hemmafixsektorn. Norsk dagligvaruhandel bidrog också med stora beställningar baserat på tidigare annonserade affärer. Leveranserna av dessa ordrar kommer framför allt att ske under andra och tredje kvartalet. Den franska franchise-sektorn fortsatte visa stark orderingång under första kvartalet och det nya ramavtal som tecknades med den ledande franska dagligvarukedjan Système U ger goda förhoppningar om att trenden kommer att hålla i sig också under kommande kvartal. Denna utveckling kan på sikt minska Pricers beroende av enskilda stora projekt.

Med utgångspunkt i den höga orderingången och den därmed höga orderstocken vid utgången av första kvartalet ser vi fram emot en hög leveransaktivitet i det andra kvartalet. Utrullningar av stora projekt har historiskt haft stor påverkan på bruttomarginalen under enskilda kvartal men med den befintliga produkt- och kontraktsmixen i kombination med de förändringar som gjorts i leverantörs- och logistikledet ser vi en mer stabil bruttomarginal framöver.

Priskonkurrensen kvarstår i kombination med att nya konkurrenter tillkommer, men vi upplever samtidigt att marknadstillväxten tilltar i styrka. Pricer har tack vare sin avancerade och svårkopierade tekniska plattform en unik möjlighet att tillgodose behoven för handlare som kräver verklig automatisering och en aktiv prisstrategi. Pricer fortsätter att vinna de affärer på marknaden där tydliga krav finns på lösningens snabbhet, tillförlitlighet och skalbarhet, samt i de upphandlingar där kunden har en tydlig digital strategi.
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Vestin, VD eller Helena Holmgren, CFO, Pricer AB: 08-505 582 00.
     

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 28 april 2016 kl 08:30.

[1]  Med orderstock avses bindade ordrar och avrop under ramatal. Förväntat framtida värde av ramavtal ingår ej.

Bifogade filer