Skip to content

Delårsrapport Pricer AB januari-september 2018

Share:

Rekordhög omsättning för ett enskilt kvartal och fortsatt hög orderingång Tredje kvartalet 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 406,0 MSEK (193,8), en...

Rekordhög omsättning för ett enskilt kvartal och fortsatt hög orderingång

Tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 406,0 MSEK (193,8), en ökning med 110 procent jämfört med samma period föregående år 
 • Rörelseresultatet uppgick till 31,0 MSEK (20,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,6 procent (10,6) 
 • Orderingång var 286 MSEK (234), en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år
 • Orderstocken ökade till 338 MSEK (144), varav merparten förväntas faktureras innan utgången av 2018 
 • Periodens resultat uppgick till 27,4 MSEK (16,1)
 • Resultat per aktie var 0,25 SEK (0,15)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -52,6 MSEK (10,0)

Januari-September 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 808,0 MSEK (574,8), en ökning med 41 procent jämfört med samma period föregående år 
 • Rörelseresultatet uppgick till 60,1 MSEK (38,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,4 procent (6,7) 
 • Orderingång var 994 MSEK (641), en ökning med 55 procent jämfört med samma period föregående år
 • Periodens resultat uppgick till 61,5 MSEK (27,9)
 • Resultat per aktie var 0,56 SEK (0,25)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 24,5 MSEK (-32,8) 
     

VD Helena Holmgren kommenterar
Det är glädjande att konstatera att andra kvartalets rekordhöga orderingång har i det tredje kvartalet genererat en rekordhög omsättning om 406 MSEK för ett enskilt kvartal. Omsättningstillväxten uppgick därmed till 110 procent för det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Det pågående stora amerikanska kundprojektet utgör det enskilt största bidraget till den starka tillväxten i perioden.

Efterfrågan på marknaden låg kvar på en fortsatt hög nivå vilket resulterade i en orderingång om 286 MSEK för det tredje kvartalet, vilket motsvarar en tillväxt om 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Orderstocken ligger därmed kvar på en hög nivå om 338 MSEK, varav merparten planeras levereras innan årets utgång. Ett flertal kundkontrakt har som tidigare kommunicerats slutförhandlats i kvartalet, varav några resulterat i orderingång i det tredje kvartalet medan andra kommer att avropas löpande under projekttiden.

Den höga orderstocken i utgången av det tredje kvartalet indikerar en fortsatt hög produktions- och leveranstakt också för det fjärde kvartalet. I kombination med den höga omsättningstillväxten i tredje kvartalet har detta resulterat i ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilken främst är en funktion av kapitalbindning i lager och kundfordringar, balanserat med leverantörsskulder. Som tidigare nämnts bör kassaflödet därmed analyseras över tid. Värt att notera är Pricers förmåga att kraftigt öka leveranskapaciteten med kort varsel. Detta är ett resultat av det fokuserade arbete som pågått under längre tid för att förbättra villkoren och skalbarheten i produktions- och leveransled.

Bruttomarginalen i tredje kvartalet uppgick till 18,5 procent, en nivå som återspeglar såväl produkt- och kontraktsmix som ökade komponentpriser i enlighet med kommunikationen i samband med det andra kvartalets rapport. I perioden är produktmixen främst en funktion av en hög andel större storlekar av levererade etiketter och att mängden tjänster och licenser i förhållande till produkter varit låg. Kontraktsmixen, med en hög andel stora kundprojekt med grafiska etiketter, har också inneburit en negativ påverkan på bruttomarginalen. Produkt- och kontraktmixen ser annorlunda ut i orderstocken vid tredje kvartalets utgång, med en högre andel segmentsetiketter, en något mindre genomsnittlig storlek på etiketterna och en bredare distribution över ett flertal olika kunder.

Den pressade bruttomarginalen till trots kan vi konstatera att Pricers rörelseresultat för årets första nio månader aldrig varit högre och att vi därmed har ytterligare en rekordnotering att glädjas åt. Vår starka finansiella situation utgör en viktig grund för vår trovärdighet som långsiktig partner till våra kunder och möjliggör fortsatt innovationskraft såväl avseende produkt- som marknadsutveckling.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00.
 

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 08:30 CET.

Bifogade filer