Skip to content

Delårsrapport Pricer AB januari – september 2017

Share:

Fortsatt stark orderingång, lägre omsättning och rörelseresultat

Tredje kvartalet 2017     

 • Nettoomsättningen var 193,8 MSEK (210,0), en minskning med 8 procent jämfört med samma period föregående år 
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,5 MSEK (29,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,6 procent (13,8) 
 • Orderingång 234 MSEK (145), en ökning med 62 procent jämfört med samma period föregående år
 • Orderstock ca 144 MSEK (100), varav merparten förväntas faktureras under kvartal 4 2017 
 • Periodens resultat var 16,1 MSEK (23,6)
 • Resultat per aktie var 0,15 SEK (0,21)
 • Kassaflöde från löpande verksamheten var 10,0 MSEK (68,8)

Perioden januari – september 2017

 • Nettoomsättningen var 574,8 MSEK (569,6), en ökning med 1 procent jämfört med samma period föregående år 
 • Rörelseresultatet uppgick till 38,8 MSEK (47,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,7 procent (8,3) 
 • Orderingång 641 MSEK (603), en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år
 • Periodens resultat var 27,9 MSEK (39,3)
 • Resultat per aktie var 0,25 SEK (0,36)
 • Kassaflöde från löpande verksamheten var -32,8 MSEK (110,7)

Kommentar från tf. VD Helena Holmgren

Det är glädjande att notera den höga orderingången i kvartalet om 234 MSEK, vilket är en ökning med 62 procent jämfört med samma period föregående år. Tidigare år har orderingången till stor del drivits av enstaka stora kundprojekt vilket gett slag i siffrorna mellan kvartalen. Under innevarande år har vi sett en mer stadig tillväxttrend där ett stort antal kunder på flera geografiska marknader ingår i orderingången.

I orderingången ingår ca 70 MSEK av utrullningen av Pricers system med grafiska etiketter hos en ny amerikansk kund, som offentliggjordes i början av juli. Leveranserna till kunden har påbörjats planenligt under det tredje kvartalet, men till följd av avtalets utformning har ingen omsättning relaterat till denna order redovisats i kvartalet. Leveranserna kommer att fortsätta under det fjärde kvartalet och vår bedömning är att omsättningen kommer att realiseras under detta kvartal. Kontraktet, som vanns i hård konkurrens, visar på Pricers förmåga att svara upp till de höga förväntningar som finns på lösningar för butiksdigitalisering från den amerikanska marknaden.

Aktiviteten på marknaden är fortsatt hög och vi har ett stort antalet pågående pilotprojekt runt om i världen. Det är resurskrävande att bedriva dessa aktiviteter vilket sätter press på lönsamheten. Säljcykeln för att vinna en ny stor kund sträcker sig typiskt sett över mer än ett år där en avsevärd del av tiden läggs just på den testfas som utgör pilotprojektet.

En större andel av försäljningen genereras i år via vårt omfattande globala nätverk av partners och återförsäljare. Denna utveckling är en del av vår strategi att fortsätta etablera Pricers system på fler marknader, såväl geografiskt som kundsegment, än de kärnmarknader där vi finns representerade med egen personal.

Omsättningen om 194 MSEK nådde inte upp till föregående års nivå. Att omsättningen är lägre är en konsekvens av att ett par av våra stora kunder inte gjort några betydande butiksinvesteringar detta år. Denna omsättnings-förskjutning, som vi bedömer som temporär, har vi inte kunnat kompensera för med försäljning till andra kunder. Däremot kan vi glädjande konstatera att flera av våra största kunder breddar funktionalitets- och användningsområdet för befintliga system med exempelvis automatisk produktpositionering. Det vittnar om att våra lösningar svarar väl till kundernas behov att ytterligare automatisera sina butiksprocesser och förbättra köpupplevelsen i butik.

Att vi når 194 MSEK i omsättning i kvartalet, trots avsaknad av stora enskilda leveranser, visar på en tillväxt i den underliggande affären som skapar bättre förutsättningar för stabilitet och förutsägbarhet av vår verksamhet. Med detta sagt kan vi dock inte utesluta framtida förekomster av större fluktuationer i tillväxtkurvan på kvartals- eller årsbasis pga enskilt stora kontrakt.

Kassaflödet från den löpande verksamheten om 10 MSEK påverkas av det pågående amerikanska kundprojektet. Stora leveranser kräver hög kapital-bindning i början av projekten. Kassaflödet bör därför ses över tiden och inte endast utifrån enskilda kvartal.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, tf VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00.
 

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08:30 CET.  

Bifogade filer