Skip to content

Delårsrapport Pricer AB januari-juni 2018

Share:

Rekordhög orderingång, ökad omsättning, rörelsemarginal och kassaflöde

Andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 222,0 MSEK (206,7), en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år 
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,1 MSEK (11,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 9,0 procent (5,3) 
 • Orderingång var 520 MSEK (218), en ökning med 139 procent jämfört med samma period föregående år
 • Orderstocken ökade till 445 MSEK (114), varav merparten förväntas faktureras innan utgången av 2018 
 • Periodens resultat uppgick till 28,4 MSEK (7,7)
 • Resultat per aktie var 0,26 SEK (0,07)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 51,5 MSEK (-38,2)

Första halvåret 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 402,0 MSEK (381,0), en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år 
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,1 MSEK (18,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,2 procent (4,8) 
 • Orderingång var 708 MSEK (406), en ökning med 74 procent jämfört med samma period föregående år
 • Periodens resultat uppgick till 34,2 MSEK (11,8)
 • Resultat per aktie var 0,31 SEK (0,11)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 78,3 MSEK (-42,7)  

Tillförordnad VD Helena Holmgren kommenterar  
Orderingången i kvartalet om 520 MSEK är Pricers högsta någonsin för ett enskilt kvartal. Vid sidan om ett stort investeringsbeslut från den amerikanska detaljhandelskedjan Best Buy är orderingången ett resultat av fortsatt stark efterfrågan på flera marknader såsom Frankrike, Norge, Belgien och Italien. Utveckling är i linje med den ökade aktivitet vi känt av på marknaden under en längre tid. Den är ett resultat av vår konkurrenskraftiga lösning och de investeringar vi gör i Pricer-systemets förmåga att adressera butiksprocesser bortom prisuppdateringar, något som svarar väl till de utmaningar detaljhandeln står inför.

Omsättningen i kvartalet om 222 MSEK motsvarar en tillväxt om 7 procent jämfört med andra kvartalet föregående år. Den höga orderingången i andra kvartalet har endast marginellt påverkat kvartalets omsättning utan i stället byggt upp orderstocken inför kommande kvartal. Leveranstidpunkten av en order styrs såväl av kundens tidplan för butiksinstallationen som av Pricers leveransledtid som till viss del är volymberoende. Skalbarheten i vårt produktions- och leveransled är hög, men vid stora volymökningar behövs en viss omställningstid för att möta komponenttillförseln.

Orderstocken om 445 MSEK planeras att till största del levereras och faktureras innan utgången av innevarande år. Detta innebär att produktions- och leveransaktiviteten kommer att vara hög under det tredje och fjärde kvartalet med tillhörande temporära ökning av kapitalbindningen. Mot bakgrund av omsättningsfluktuationerna mellan kvartal till följd av stora leveransprojekt bör kassaflödet från den löpande verksamheten främst analyseras över tid och inte för enskilda kvartal.

Det är glädjande att notera att även rörelseresultatet och rörelsemarginal förbättrades i andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningstillväxt, ökad bruttomarginal och kontroll över kostnaderna har lett till denna förbättring. Under de kommande kvartalen förväntar vi oss en press på bruttomarginalen till följd av mixen i orderstocken kombinerat med högre priser på vissa standardkomponenter som följer av en nyligen kraftigt ökad efterfrågan på dessa komponenter från flertalet olika industrivertikaler.

Vårt ständiga fokus på produktinnovation för att bredda vårt erbjudande och därmed öka systemets värdeskapande för kunden såväl som slutkunden genomsyrar hela vår verksamhet och är en av bolagets framgångsfaktorer. För att svara upp till en ökande efterfrågan har vi under det andra kvartalet byggt vidare på vår närvaro på ett flertal marknader, däribland den nordamerikanska, en satsning som vi avser fortsätta i takt med att vi ser behovet för butiksdigitalisering öka.

Vi har haft en bra start på året och den höga orderstocken vid utgången av kvartalet innebär att vi kan se fram mot ett fortsatt starkt 2018!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, tf VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00.

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 08:30 CET.

Bifogade filer