Skip to content

Delårsrapport Pricer AB januari – juni 2016

Share:

Stärkt rörelsemarginal och resultat, svagare orderingång Andra kvartalet 2016 · Omsättning 204,2 MSEK (239,4), en minskning med 15 procent jämfört me...

Stärkt rörelsemarginal och resultat, svagare orderingång

Andra kvartalet 2016   

  • Omsättning 204,2 MSEK (239,4), en minskning med 15 procent jämfört med samma period föregående år
  • Rörelseresultatet uppgick till 16,3 MSEK (8,2) och periodens resultat till 14,6 MSEK (7,0)
  • I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande kostnader relaterade till omstruktureringar om 6,5 MSEK (0)
  • Kassaflöde från löpande verksamheten förbättrades till 21,1 MSEK (-57,9)
  • Orderingång 154 MSEK (296), en minskning med 48 procent jämfört med samma period föregående år
  • Orderstocken ca 163 MSEK (303), varav merparten förväntas faktureras under kvartal 3 och 4 2016
  • Styrelsen utsåg 16 maj 2016 Charles Jackson till tillförordnad VD för Pricer AB efter att Jonas Vestin avgått som VD och koncernchef för Pricer AB
Belopp i MSEK om inte annat anges Kv 2 Kv 2 6 mån 6 mån Helår
2016 2015 2016 2015 2015
Orderingång 154 296 458 565 792
Nettoomsättning* 204,2 239,4 359,6 382,3 864,8
Bruttomarginal* 27,6% 18,6% 26,6% 20,1% 21,8%
Rörelseresultat 16,3 8,2 18,5 9,1 47,8
Rörelsemarginal 8,0% 3,4% 5,1% 2,4% 5,5%
Kassaflöde från löpande verksamheten 21,1 -57,9 41,9 -15,9 101,4
Periodens resultat 14,6 7,0 15,7 8,3 37,0
Resultat per aktie (SEK) 0,13 0,06 0,14 0,08 0,34

* Se Not 1 i den fullständiga versionen av kvartalsrapporten

                  
Kommentar från t.f. VD Charles Jackson
Årets andra kvartal visar en fortsatt god efterfrågan från den befintliga kundbasen, men till följd av senareläggningar av enstaka större projektupphandlingar är orderingången under det andra kvartalet lägre än föregående år och har inte levt upp till bolagets egna förväntningar. Vi kan ändå glädjas åt en betydande förstärkning av bruttomarginalen, som i kombination med god kostnadskontroll lyfter rörelseresultatet jämfört med föregående år trots den lägre omsättningen.   

Vi bedömer inte att nivån på orderingången under andra kvartalet återspeglar en avmattning av marknaden utan snarare beror på enskilda kunders investeringshorisont kombinerat med senarelagda avrop under tidigare rapporterade ramavtal. Den internationella dagligvaruhandeln är en strukturellt och finansiellt känslig marknad där investeringsbesluten ibland tar längre tid än vi önskar. Som tidigare rapporterats påverkar större projekt i enskilda kvartal jämnheten i våra siffror.

Avseende befintliga ramavtal rapporteras dessa som orderingång först i det kvartal då avropen sker. Det kan konstateras att leveranserna till vår norska partner Strongpoint avseende dagligvarukedjan Bunnpris senarelagts i förhållande till tidigare uppskattad tidsplan och endast till en mindre del kommit in i rapporterad orderingång under första halvåret. Det totala ordervärdet beräknas fortsatt till cirka 100 MSEK, vilket innebär att vi räknar med ytterligare orderingång relaterat till Bunnpris under innevarande år medan leveranser och installation delvis förskjuts in i 2017. Vidare har den franska dagligvarukedjan Système U påbörjat sina avrop under ramavtalet först under slutet av det andra kvartalet, vilket är något senare än förväntat. Orderingången under detta ramavtal väntas nu fortsätta planenligt under andra halvan av 2016 och vidare in i 2017.

Omsättningen jämfört med samma kvartal 2015 minskade med 15 procent, från 239 till 204 MSEK. Just andra kvartalet föregående år levererade Pricer ett flertal större beställningar, vilket vi inte har gjort detta kvartal. Med stöd av förbättrade produktkostnader och en gynnsam produktmix lyfter vi dock rörelsemarginalen i andra kvartalet 2016 rejält mot föregående år, från 3,4 procent till drygt 11 procent om vi exkluderar de engångskostnader i kvartalet som hänför sig till VD-byte och vissa andra personaländringar. Även kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med hela 78,8 MSEK jämfört med föregående år som ett resultat av en lägre kapitalbindning i produktionsled och lager kombinerat med bättre kontroll av vårt rörelsekapital i förhållande till de svängningar vi ser i omsättning och orderstock.

För att möta dessa svängningar, som delvis är svårförutsägbara, arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra operativa processer för att uppnå ökad skalbarhet med bibehållen kostnadskontroll. Vi har också under senaste halvåret uppnått en markant förbättrad kostnadsstruktur och därmed stärkt såväl vår konkurrenskraft som reducerat behovet av kapitalbindning i produktionsledet. Parallellt investeras också i intensivare marknadsarbete på ett flertal utvalda geografiska marknader där vi vill vara positionerade att landa de riktigt stora projekten. En marknad som väntas lyfta under de kommande åren är USA. Denna marknad är världens enskilt största dagligvarumarknad och trender som ökad automatisering, aktiv prisstrategi och ökad interaktivitet med kunderna är tydliga här och stärker intresset för Pricers lösningar. Flera amerikanska detaljhandelskedjor inom såväl dagligvaruhandel som Gör-det-själv sektorn har pågående testinstallationer, ett betydelsefullt steg i säljcykeln.

Vår strategi att utöka vårt erbjudande med digitala tjänster som ökar butikernas lönsamhet och stärker slutkundens upplevelse kvarstår. Pricers målsättning är att vara en viktig partner när världens stora butikskedjor utvecklar sina ”omni-channel”-koncept. Detta väntas ske såväl genom globala plattforms-lösningar som lokala anpassningar av denna. Lokal närvaro och närhet till kunden utgör en förutsättning för att lyckas. Som ett led i detta arbete har vi för närvarande flera testinstallationer hos strategiska kunder i bland annat Frankrike och Sverige där Pricers plattform guidar konsumenten via en interaktiv digital karta över butiken, något som väntas resultera i en förbättrad kundupplevelse och ökad försäljning. Denna lösning för produktpositionering efterfrågas på alla våra geografiska marknader och här avser vi att accelerera utvecklingen för att möta behov från flera av de större detaljhandelskedjorna på strategiskt viktiga marknader som Frankrike och USA.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, t.f. VD eller Helena Holmgren, CFO, Pricer AB: +46 8 505 582 00.


Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl. 08:30 CET.

Bifogade filer