Skip to content

DELÅRSRAPPORT januari - september 2014

Share:

Förstärkt orderingång och bruttomarginal – Omstrukturering inledd

Tredje kvartalet

  • Stabil omsättning med förbättrade marginaler mot föregående år och tidigare kvartal 2014.
  • Orderingången ökade 53 MSEK (47 %) mot samma period 2013.
  • Tidigare aviserade komponentproblem med utbyte av etiketter har inte föranlett ytterligare reserveringar.
  • Omstruktureringsarbetet som aviserades under andra kvartalet är inlett och har belastat kvartalet med engångskostnader om 4,1 MSEK.
  • Jonas Vestin tillträdde som ny koncernchef 14 augusti.
  • Ingen prognos ges fortsatt för 2014.
Tredje kvartalet
Orderingång 166 (113) MSEK
Nettoomsättning    158,3 (151,6) MSEK
Bruttomarginal    28,8 (22,1) procent
Rörelseresultat 1) 15,2 (6,9) MSEK
Rörelsemarginal 1) 9,6 (4,6) procent
Kassaflöde -34,8 (-17,4) MSEK
Resultat per aktie före utspädning 0,09 (0,05) SEK
       
Januari - september
Orderingång 426 (409) MSEK
Nettoomsättning    409,8 (372,7) MSEK
Bruttomarginal 2) 25,8 (26,1) procent
Rörelseresultat 3) 8,7 (12,2) MSEK
Rörelsemarginal 3) 2,1 (3,3) procent
Kassaflöde -43,2 (4,0) MSEK
Resultat per aktie före utspädning -0,46 (0,08) SEK

    1)     Exklusive engångskostnader på 4,1 MSEK för kvartal 3 2014
2)     Exklusive engångskostnader på 37,5 MSEK för 2014 under kvartal 2 2014
3)     Exklusive engångskostnader på 56,9 MSEK fram till och med 30 september 2014

Inga väsentliga händelser har skett efter tredje kvartalet.

 
Kommentar från VD Jonas Vestin

Under mina första månader hos Pricer har vi inlett det omfattande förändringsarbete som initierats av styrelsen. Jag vill dock inledningsvis kommentera tredje kvartalets ekonomiska utveckling. Orderingången ökade med 47 % jämfört med motsvarande period förra året. Beställningarna kommer från hela världen, bland annat ingår en större order från den franska bygghandeln Leroy Merlin.

Nettoomsättningen har stabiliserats och under tredje kvartalet har bruttomarginalen och rörelseresultatet ökat jämfört med samma kvartal i fjol. Kassaflödet har varit negativt med 34 miljoner kronor under kvartalet som följd av en tillfällig ökning av rörelsekapitalet, något vi bedömer kommer att förbättras under fjärde kvartalet.

Vi har inte bara vunnit den tidigare aviserade flaggskeppsaffären med Dairy Farms i Singapore, utan även lyckats sälja våra prislösningar till nya segment inom detaljhandeln, vilket breddar Pricers marknad utanför dagligvaruhandeln.

Min första tid på Pricer har präglats av möten med anställda, kunder och partners. Våra kundrelationer är uppbackade av mycket starka lojalitetssiffror. I Pricer-teamet finns ett imponerande tekniskt kunnande och förståelse för kundens behov kombinerat med passion och stolthet för bolaget. Pricer är inte bara marknadsledande vad gäller innovationer av tekniska lösningar utan framförallt vad gäller implementeringar av dessa lösningar. Pricers närvaro på marknaden präglas av att vi är en grundläggande del av våra kunders affärsmodell.

Under kvartalet har vi inlett ett betydande förändringsarbete av vår operativa arbets- och affärsmodell. Det handlar om att bli effektivare i den löpande verksamheten och att förbättra kontrollen med fokus på kvalitet, rörelsekapital och säljprocess. Detta aktiva förändringsarbete leder till vissa engångskostnader som i rapporten för andra kvartalet 2014 beräknades till cirka 15 miljoner kronor, varav 4,1 miljoner nu har belastat tredje kvartalet. Slutligt utfall kommer att rapporteras i fjärde kvartalet.

Pricers starka tekniska kunnande och ambition samt världsledande installerade bas om 13 000 butiker är plattformen för Pricers nya strategiska inriktning för 2015 och framåt. Denna inriktning tar sin utgångspunkt i en allt mer digitaliserad detaljhandel, bland annat präglad av så kallad omni-channel (detaljhandel i butik, på nätet och i den smarta telefonen), ökat behov av proaktiv prisoptimering och krav på personlig kommunikation mot konsumenten.

Pricers lösningar innebär att detaljhandeln i realtid kan garantera önskade prisnivåer parallellt i butik och på nätet, vilket möjliggör att differentiera priserna visavi rabattsystem, tidpunkt på dagen eller online-handel. Ur konsumentens synvinkel kan samma lösning erbjuda både personliga erbjudanden, rekommendationer och navigering i butiken. Detta illustrerar Pricers bidrag till att uppgradera såväl detaljhandelns intäktsmodell som konsumentupplevelsen.

Bifogade filer