Skip to content

Delårsrapport januari- mars 2020 – Pricer AB (publ)

Share:

Hög orderingång och bruttomarginal Corona-viruset: en mindre negativ effekt på omsättningen till följd av senarelagda leveranser framför allt i södra Eu...

Hög orderingång och bruttomarginal
  
Corona-viruset: en mindre negativ effekt på omsättningen till följd av senarelagda leveranser framför allt i södra Europa

Första kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 225,9 MSEK (261,9), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,3 MSEK (17,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,3 procent (6,7).
  • Orderingång var 371* MSEK (208), en ökning med 79 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Orderstocken uppgick till 933* MSEK (169), varav merparten avses levereras under 2020.
  • Periodens resultat uppgick till 14,8 MSEK (19,3).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,13 SEK (0,18).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 2,2 MSEK (52,3).

*- orderingången för det första kvartalet och orderstocken per 31 mars 2020 har justerats i enlighet med den överenskommelse som träffats med Best Buy avseende en reducerad omfattning av projektet med 150 butiker i enlighet med vad som kommunicerades den 23 april 2020

VD Helena Holmgren kommenterar

Först och främst vill jag rikta ett stort och innerligt tack till alla medarbetare på Pricer som gör sitt yttersta för att anpassa sig till den nya verklighet som kommit över oss och som på flera håll medför ett stort antal begränsningar och restriktioner i såväl det privata som professionella livet. Det är med stolthet, glädje och tacksamhet jag konstaterar att innovationskraften hos mina kollegor för att upprätthålla en god servicenivå, en hög produktivitet och fortsatt kollegial gemenskap genom dessa utmanande tider varit enastående. Alltid med kunderna i fokus och alltid med utgångspunkten att vi ska komma stärkta ur detta. Tack!

Omsättningen i det första kvartalet om 226 MSEK var lägre än motsvarande period föregående år. Minskningen är främst en konsekvens av att den ingående orderstocken avseende leveranser planerade till första kvartalet var avsevärt högre 2019 än 2020. I orderstocken om 731 MSEK från inledningen av 2020 ingick ca 625 MSEK avseende det amerikanska kundprojekt som planenligt ska påbörjas under andra kvartalet. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats noterades därutöver under de sista veckorna i mars, i takt med att flera länder införde restriktioner för människors rörlighet och begränsningar av butiksdrift, en senareläggning av ett antal butiksinstallationer främst i södra Europa, vilket fick viss negativ påverkan på omsättningen i kvartalet.

På den nordamerikanska marknaden har flera detaljhandelskedjor, däribland vår amerikanska kund Best Buy, sedan slutet av mars ställt om sina butiker till utlämningsplatser av e-handelsordrar och därmed stängt butikerna för tillträde av kunder och andra utomstående. Med anledning av denna omställning har Pricer och Best Buy nått en överenskommelse att dra ner på utrullningstakten av Pricers system med digitala prisetiketter från tidigare planerade ca 680 butiker till ca 490 butiker under 2020. Ytterligare 40 butiker därutöver ligger kvar i orderstocken och planeras för leverans under första kvartalet 2021, medan 150 butiker tagits bort från orderstocken. Justerat för denna ändring uppgick orderingången i första kvartalet till 371 MSEK.

Orderstocken vid första kvartalets utgång, justerad för ovan förändring av det amerikanska kundprojektet, var rekordhög och uppgick till 933 MSEK, varav totalt ca 820 MSEK avser det amerikanska kundprojektet. Mot bakgrund av den höga orderstocken räknar vi med en fortsatt hög leveransaktivitet under året, även om vissa leveranser och butiksinstallationer senareläggs under andra kvartalet i väntan på att butiker ska öppna upp och personal bli tillgänglig.

Den underliggande efterfrågan på Pricers system för digital butikskommunikation är fortsatt hög. Ett antal utvärderingsprojekt har senarelagts framför allt av praktiska skäl, men flertalet kunddialoger och förhandlingar fortsätter enligt plan. Vi räknar med en viss fördröjning av kunders investeringsbeslut den närmaste tiden, främst som en konsekvens av att fokus för många detaljhandelskedjor temporärt skiftat över till att säkerställa den dagliga butiksdriften och säkerheten för såväl anställda som kunder. Därutöver tillkommer den allmänna osäkerheten som för närvarande råder och som påverkar investeringsbeslut generellt.

Pricer har under lång tid fokuserat produktutvecklingen på lösningar som förbättrar effektiviteten av ett flertal personalintensiva butiksprocesser såsom plock-i-butik, påfyllnad på hyllan, inventeringar, osv. I spåren av Coronaviruset ser vi hur framför allt matbutiker kämpar med att tillgodose den kraftigt ökade efterfrågan av olika e-handelslösningar och hur det allt för ofta gapar tomt på butikshyllorna. Behovet av automatisering och effektivisering av butiksprocesser har aldrig varit större och vi ser framför oss en fortsatt hög efterfrågan av våra lösningar i takt med att samhällen öppnas upp och verksamheter återgår till mer normala former.

Coronaviruset påverkar oss som individer och vår verksamhet på daglig basis. Det dyker ständigt upp nya utmaningar och förutsättningarna för verksamheten är mer föränderliga än någonsin. Det är i dagsläget inte möjligt att kvantifiera påverkan, men det är troligt att de finansiella effekterna blir större i det andra kvartalet än i det första kvartalet som en följd av den nedstängning av flera marknader som påbörjades i mars. Vi är fullt fokuserade på att fortsätta utveckla lösningar som ökar vår konkurrenskraft och därmed långsiktigt stärker vår position på marknaden.

Helena Holmgren
VD och koncernchef
 

Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD och Koncernchef
Susanne Andersson, CFO
Tfn: +46 8 505 582 00
Mail: ir@pricer.com

Bifogade filer