Skip to content

Delårsrapport januari - mars 2015

Share:

Rekordstor omsättning och orderingång – Bruttomarginalen fortsatt låg - Ny strategi lanserad

Första kvartalet 2015                                

  • Fördubblad orderingång i kvartalet jämfört med föregående år 269 (133) MSEK.
  • Nettoomsättningen ökade med 42% till 148 (104) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (-9,2) MSEK och periodens resultat till 1,3 (-10,0) MSEK.
  • Lansering av ny lösningsfokuserad strategi på branschmässorna NRF i New York i januari, och EuroCIS i Düsseldorf i februari.
  • Första pilotbutikerna utrustade med ny SmartFlash-funktionalitet.
Belopp i MSEK om inte annat
anges     
Kv 1
2015 
Kv 1
2014
Orderingång   
269,0 133,0
Nettoomsättning 147,5 103,6
Bruttomarginal1) 24% 21%
Rörelseresultat 0,9 -9,2
Kassaflöde 42,0 29,3
Periodens resultat 1,3 -10,0
Resultat per aktie (SEK) 0,01
-0,09

1)       Avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader har under 2014 omklassificerats från funktionen forsknings- och utvecklingskostnader till kostnad för sålda varor, effekten av detta är 2,8(2,7) MSEK för kvartal 1 2015    

                  

Kommentar från VD Jonas Vestin
Det är glädjande att Pricer för första kvartalet 2015 kan redovisa den hittills högsta omsättningen för ett första kvartal. Omsättningen steg med hela 42 procent jämfört med samma period i fjol. Minst lika glädjande är att orderingången blev drygt dubbelt så hög – 102 procent - som januari-mars 2014. Den här ekonomiska verkligheten skapar stadga åt Pricers satsning på ett breddat produktutbud, som syftar till en mer lösningsorienterad försäljning.

Däremot har en fortsatt marginalpress tyngt bolagets resultat. Även om bolaget nu redovisar en vinst, så är den otillräcklig. Därför lägger vi ett stort fokus på att få upp bruttomarginalen, något som en högre och breddad tillväxt skapar förutsättningar för.

Bruttomarginalen pressas av den starka US-dollarn då den är Pricers huvudsakliga inköpsvaluta. Den negativa marginaleffekten kompenseras inte fullt ut av faktureringen i dollar eller valutaklausuler. Åtgärder har vidtagits för att balansera denna utveckling. Vinsten hålls nere av produktmix och av att vissa affärer slutits med otillräckliga marginaler.

Genom en kombination av operativa och strategiska åtgärder för hur vi positionerar oss och tar betalt arbetar vi för att successivt kunna höja bruttomarginalen och vinsten. Vissa kontrakt kommer fortsätta tynga bruttomarginalerna under de kommande kvartalen. Men med ett starkare kassaflöde, en helt ny och vital organisation, ett stort förtroende från kunderna och inte minst vår satsning på lösningar som svarar väl mot handelns behov av en digital uppgradering, har vi nu förutsättningar att nå en högre lönsamhet. Jag upprepar att detta tillsammans förväntas ge en viss positiv effekt på omsättning och resultat under 2015 och ytterligare förbättring bedöms ske under 2016.

Under det senaste halvåret har ledningen haft fokus på likviditet och kapitalbindning. Pricer avslutar kvartalet med en positiv nettokassa om 90 miljoner kronor, vilket innebär att det positiva kassaflödet varit ca 100 miljoner kronor under det senaste dryga halvåret. En planerad ökning av produktionstakten med anledning av den starka orderingången förväntas dock öka kapitalbindningen senare under året.

Resultatet under kvartalet har tyngts av investeringar i marknadsaktiviteter. Till exempel har bolaget deltagit i fler branschmässor än tidigare och utökade kund- och partneraktiviteter.  

Möjligheten att använda Pricers system för till exempel effektivisering av plockning av webb-ordrar (också kallat Click & Collect) och optimering av hyllplats, har varit speciella framgångsfaktorer när Pricers nya lösningar nu nått marknaden. De första pilotprojekten för att studera effekten på konsumentbeteende har startats under första kvartalet. Ambitionen är att bli en partner för detaljhandelns digitala lösningar inom prisoptimering, logistik och marknadsföring från hyllkanten.

Vi lämnar fortsatt ingen prognos för 2015.

Bifogade filer