Skip to content

Delårsrapport januari- juni 2020 – Pricer AB (publ)

Share:

Hög orderingång – ökad efterfrågan på flera marknader Covid-19: senarelagd omsättning samt negativ påverkan på bruttomarginal och resultat

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 287,6 MSEK (270,7), en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,5 MSEK (34,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1,2 procent (12,6).
 • Orderingång var 324 MSEK (230), en ökning med 41 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Orderstocken uppgick till 903 MSEK (131), varav merparten avses levereras under 2020.
 • Periodens resultat uppgick till -6,9 MSEK (32,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,06 SEK (0,29).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 21,3 MSEK (-28,1).

Första halvåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 513,6 MSEK (532,6), en minskning med 4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,8 MSEK (51,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,1 procent (9,7).
 • Orderingång var 695 MSEK (438), en ökning med 59 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till 8,0 MSEK (51,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,07 SEK (0,47 respektive 0,46).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 23,5 MSEK (24,3).

VD Helena Holmgren kommenterar

Andra kvartalet fick som väntat en tuff start till följd av covid-19. Restriktioner under framför allt april och delar av maj som begränsade människors rörlighet och nya temporära regler för butiksdrift fick stor påverkan på detaljhandeln runt om i världen. För Pricers del senarelades leveranser och butiksinstallationer i väntan på att personal återigen skulle bli tillgänglig och butiker öppnas upp. Återhämtningen i juni var kraftfull med en sällsynt hög leveransaktivitet, men trots detta sköts en del av omsättningen in i det tredje kvartalet och resultatet för det andra kvartalet blev en besvikelse. Den höga orderstocken om drygt 900 MSEK vid andra kvartalets utgång utgör dock fog för optimism sett till helåret.

Vår molnbaserade plattform, Pricer Plaza, som lanserades under årets första kvartal har mottagits väl på marknaden. Vi ser ett växande intresse att upphandla vårt system som en molntjänst. Att ha affärskritiska system uppkopplade till molnet ligger väl i tiden då det minskar behovet av fysisk närvaro i butiken och förenklar flödet av data mellan olika system. Modulariteten i erbjudandet gör det enkelt att lägga till ny funktionalitet allt eftersom behov uppstår vilket är särskilt attraktivt för kunder med avsikt att utnyttja systemet som en integrerad del av flera olika butiksprocesser.

Orderingången i det andra kvartalet uppgick till 324 MSEK, vilket är en ökning med 41 procent jämfört med motsvarande period föregående år. En stor andel av orderingången har genererats av kunder som valt Pricer Plaza, både nya och befintliga kunder. Affärsmodellen ser då annorlunda ut jämfört med den traditionella affären. Den initiala hårdvaruleveransen med tillhörande installationstjänster är oförändrad, men en löpande intäkt för systemdriften och som en funktion av de applikationer kunden väljer att implementera tillkommer.

Ett flertal faktorer har påverkat bruttomarginalen och resultatet negativt i kvartalet. Produktmixen, med en hög andel etiketter av stora storlekar, och kontraktmixen, med en hög andel stora kundprojekt, har haft en negativ påverkan på bruttomarginalen i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Därutöver har förstärkningen av den svenska kronan under det andra kvartalet, framför allt gentemot US-dollarn, sammanfallit med höga transaktionsvolymer och påverkat negativt.

Därutöver har den rådande situationen med covid-19 påverkat lönsamheten negativt på ett flertal områden. Vid sidan om alla operativa utmaningar för att bedriva en effektiv verksamhet har tillgången till logistiklösningar utgjort en särskild utmaning och resulterat i påtagligt ökade fraktkostnader. Till följd av vårens produktions- och logistikutmaningar i Asien har tillgången till komponenter skapat vissa svårigheter att optimera produktionsflödet. Trots att vi noterar vissa förbättringar är det mycket som tyder på att komponenttillförseln och logistiken kommer förbli utmanande under en tid framöver. Vi kommer att fortsätta arbeta för att minimera riskerna och säkra upp våra flöden.

Den tid vi varit igenom, och delvis fortfarande går igenom, har varit påfrestande för många såväl professionellt som individuellt. Det är imponerade hur Pricer-teamet visat lojalitet, flexibilitet och handlingskraft för att hitta nya lösningar och vägar framåt i syfte att stärka vårt erbjudande och våra kundrelationer. Vi ser orderingången och den höga efterfrågan på våra lösningar som ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi kommer fortsätta bygga vidare för en stark organisk tillväxt, både i form av personalförstärkningar och andra investeringar med syfte att stärka vår position på marknaden.

Helena Holmgren
VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD och Koncernchef
Susanne Andersson, CFO
Tfn: +46 8 505 582 00
Mail:
ir@pricer.com

Bifogade filer