Skip to content

Delårsrapport januari – juni 2015

Share:

Orderingång mer än fördubblades och omsättning upp 60 procent mot föregående år · Resultatet förbättrat men med fortsatt låg bruttomarginal Andra kvart...

Orderingång mer än fördubblades och omsättning upp 60 procent mot föregående år

  • Resultatet förbättrat men med fortsatt låg bruttomarginal

Andra kvartalet 2015    

  • Orderingång 296 (127) MSEK, en ökning med 133 procent jämfört med föregående år
  • Omsättning 237 (148) MSEK, en ökning med 60 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 (2,72)) MSEK och periodens resultat till 7,1 (2,02)) MSEK
  • Orderstocken* överstiger 300 MSEK, varav merparten förväntas faktureras under 2015
  • I kvartalets orderingång ingår order om ca 80 MSEK från en stor fransk dagligvarukedja samt en order om 56 MSEK från Pricers norska partner avseende Coop Norge.
Belopp i MSEK om
inte annat anges
Kv 2 Kv 2 6 mån 6 mån
  2015 2014 2015 2014
Orderingång 296,0 127,0 565,0 260,0
Nettoomsättning 236,6 147,9 384,1 251,5
Bruttomarginal1, 3) 18,3% 22,4% 20,5% 21,6%
Rörelseresultat2) 8,2 2,7 9,1 -6,5
Rörelsemarginal2) 3,5% 1,8% 2,4% -2,6%
Kassaflöde från
löpande verksamheten
-57,9 -37,7 -15,9 -8,4
Periodens resultat 7,1 -50,8 8,4 -60,8
Resultat per aktie (SEK) 0,06 -0,46 0,08 -0,55

1)       Exklusive engångskostnader på 37,5 MSEK för kvartal 2 2014 och 37,5 MSEK för första halvåret 2014.
2)       Exklusive engångskostnader på 52,8 MSEK för kvartal 2 2014 och 52,8 MSEK för första halvåret 2014.
3)       Avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader har under 2014 omklassificerats från funktionen forsknings- och utvecklingskostnader till kostnad för sålda varor, effekten av detta är 2,8 MSEK för kvartal 2 2014 och 5,6 MSEK för första halvåret 2014.

Kommentar från VD Jonas Vestin

Som vi kommunicerade i första kvartalets rapport kommer vissa kontrakt att tynga bruttomarginalen under de kommande kvartalen. Andra kvartalets historiskt låga nivå om 18 procent är fortsatt påverkad av valuta-, produkt- och kontraktsmix. Periodens omsättning har dominerats av slutleveranser av äldre beställningar med lägre bruttomarginal samt kontrakt med uteslutande grafiska etiketter, som har lägre bruttomarginal än segmentsbaserade etiketter.

I hård konkurrens har Pricer historiskt tagit in ett antal större beställningar till låga marginaler i syfte att säkra marknadsandel och konkurrensposition. Ett antal av de kontrakten påverkades i år ytterligare negativt av valutaförändringar. Dessa leveranser har således pressat andra kvartalets marginal. Detta är kontrakt som beräknas fasas ut under det kommande året.

Pricers inköp sker till absoluta merparten i US dollar samtidigt som majoriteten av försäljningen är i Euro. Förhandlingarna med både kunder och leverantörer rörande prisjusteringar har en släpande effekt och omsätts i kommande leveranser. Pricer har under första halvåret successivt justerat prisnivåerna för att kompensera den jämfört med fjolåret betydligt starkare US dollarn, vilket även kortsiktigt påverkat försäljningen negativt mot vissa högmarginalmarknader. Min samlade bedömning är att den svaga bruttomarginalen bottnat ut i andra kvartalet och att vi nu gradvis kan se en förstärkning utifrån det operativa arbete som sker i kund-, partner- och leverantörsledet.

Jag gläder mig åt att Pricer fortsätter att växa på rullande 12 månaders basis med en omsättning om 716 (555) miljoner kronor, en orderingång om 846 (487) miljoner kronor, ett successivt förbättrat rullande 12 månaders rörelseresultat samt en avsevärt större orderstock. Omsättnings-tillväxten innebär även att vår installerade bas fortsätter att växa, vilken vi bygger vår strategi för digitala lösningar på och som ska stärka marginaltillväxten. I och med den kraftigt ökade order-ingången och omsättningen, växer även behovet av rörelsekapital vilket medför ett negativt kassaflöde under kvartalet, något som vi flaggade för redan i rapporten för första kvartalet.

Tidigare annonserade beställningar från PSI Group för Coop Norge och NorgesGruppen, leveranser till hemmafix-kedjan Leroy Merlin i Frankrike samt en betydande beställning från en större dagligvarukedja i Frankrike, har varit de viktigaste affärerna som byggt upp de rekordhöga försäljningssiffrorna.

Även om vi totalt ser en marknadstillväxt för digitala system för dynamisk prissättning i detaljhandeln, så kommer det vara avgörande för marginaltillväxten att våra nya digitala lösningar med tillhörande försäljning av mjukvara etableras på marknaden. Detta arbete fortlöper planenligt och med allt större intensitet i alla delar av Pricers organisation. Som vi tidigare kommunicerat, bedömer vi dock att detta framför allt kommer att påverka resultatet positivt successivt från nästa år.

För 2015 lämnar vi fortsatt ingen prognos.

* Med orderstock avses bindande ordrar och avrop under ramavtal. Förväntat framtida värde av ramavtal ingår ej.

Bifogade filer