Skip to content

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2007

Share:

• Nettoomsättning 167,0 (170,3) MSEK • Resultat efter skatt -14,9 (-37,1) MSEK • Resultat per aktie -0,01 (-0,05) SEK • Orderingång 236,4 (189,6)...

• Nettoomsättning 167,0 (170,3) MSEK

• Resultat efter skatt -14,9 (-37,1) MSEK

• Resultat per aktie -0,01 (-0,05) SEK

• Orderingång 236,4 (189,6) MSEK

• Bruttomarginal förbättrades till 28 (16) procent

• Rörelseresultat -13,9 (-35,3) MSEK, en förbättring med 61 procent

• Likvida medel 52,5 (29,0) MSEK

• Pricer vald för ny roll-out för ca 100 butiker i Japan

• Pricer och Ishida tecknar licensavtal för samarbete med utveckling av nya generationens trådlösa grafiska display. En första betalning på 14 MSEK har erhållits för denna licens

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Pricer utser Charles Jackson till ny VD från 1 september

• Synergier och plan för omstrukturering förväntas spara 25 MSEK per år

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Forssjö, VD Pricer AB, 08-505 582 00


Pricer AB (publ)
Bergkällavägen 20-22
192 79 Sollentuna

Hemsida: www.pricer.com
Telefon: +46 8 505 582 00
Organisationsnummer: 556427-7993

Informationen är sådan som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2007 klockan 09:45

Bifogade filer