Skip to content

Bokslutsrapport 2011

Share:

Nytt rekord i omsättning och vinst för kvartal och helår · Under 2011 har ett flertal avtal tecknats och ett ökat antal pilotprojekt installerats · Pr...

Nytt rekord i omsättning och vinst för kvartal och helår

 • Under 2011 har ett flertal avtal tecknats och ett ökat antal pilotprojekt installerats
 • Pricer fortsätter att ta marknadsandelar på samtliga geografiska marknader
 • Skiljeförfarandet mot ProMargin har avslutats. Pricer skall betala 1,9 MSEK i skadestånd. Sammanlagt har tvisten belastat resultatet med 3,6 MSEK i kvartalet och med 5,8 MSEK un­der året
 • Rörelseresultatet före dessa kostnader uppgick till 30,1 MSEK i kvartalet och 82,5 MSEK för året, motsvarande en rörelsemarginal om 15,7 procent respektive 13,5 procent
 • En ny andel av de skattemässiga förlustavdragen har aktiverats, vilket förbättrat resultat efter skatt och vinst per aktie
 • Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 25 (20) öre per aktie
 • Högre omsättning och rörelseresultat förväntas för helåret 2012 jämfört med 2011

Fjärde kvartalet

 • Orderingång:                                     148,2 (144,0) MSEK
 • Nettoomsättning:                               191,9 (161,3) MSEK
 • Bruttomarginal:                                  32 (33) procent
 • Rörelseresultat:                                 26,5 (26,0) MSEK
 • Rörelsemarginal:                               13,8 (16,1) procent
 • Resultat efter skatt:                           102,5 (25,6) MSEK
 • Kassaflöde:                                       29,7 (13,3) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning:       0,95 (0,24) SEK

Helår

 • Orderingång:                                      648,1 (439,0) MSEK
 • Nettoomsättning:                                613,0 (447,2) MSEK
 • Bruttomarginal:                                  32 (37) procent
 • Rörelseresultat:                                  76,7 (60,8) MSEK
 • Rörelsemarginal:                                12,5 (13,6) procent
 • Resultat efter skatt:                            150,3 (56,2) MSEK
 • Kassaflöde:                                         5,9 (-15,3) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning:        1,40 (0,54) SEK

 
Kommentar från VD Fredrik Berglund

Det är glädjande att Pricers starka utveckling fortsatte även under fjärde kvarta­let både vad gäller omsättning och vinst. Under året har ett flertal viktiga avtal tecknats och antalet pilotprojekt har fördubblats jämfört med föregående år. Allt fler kunder utanför den traditionella livsmedelshandeln har upptäckt fördelarna med Pricers lösning. Geografiskt har tillväxten i region Amerika ökat under kvar­talet. Osäkerheten om konjunkturläget försvårar dock bedömningen om bolagets utveckling 2012. Vi räknar med att få en förskjutning i intäkterna från Carrefour, som meddelat att man förlänger projektet för sin uppgradering av vårt system i sina stormarknader från tidigare tre till fyra år. Sammantaget är vår bedömn­ing att vi, trots detta, skall nå en högre omsättning och rörelseresultat för helåret 2012 jämfört med 2011.

Bifogade filer