Skip to content

Bokslutskommuniké 2017 – Pricer AB

Share:

Stark tillväxt i orderingång och nettoomsättning. Lägre rörelsemarginal. - Styrelsen föreslår utdelning om 50 öre per aktie Fjärde kvartalet 2017...

Stark tillväxt i orderingång och nettoomsättning. Lägre rörelsemarginal.

-  Styrelsen föreslår utdelning om 50 öre per aktie

Fjärde kvartalet 2017                    

 •  Nettoomsättningen var 253,0 MSEK (188,0), en ökning med 35 procent jämfört med samma period föregående år
 •  Rörelseresultatet uppgick till 16,9 MSEK (16,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,7 procent (8,8)
 •  Orderingång var 231 MSEK (180), en ökning med 29 procent jämfört med samma period föregående år
 •  Orderstocken ökade till ca 133 MSEK (95), varav merparten förväntas faktureras under första halvåret 2018
 •  Periodens resultat var 10,8 MSEK (18,0)
 •  Resultat per aktie var 0,10 SEK (0,16)
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten var 24,5 MSEK (63,3)

Helåret 2017     

 •  Nettoomsättningen var 827,8 MSEK (757,6), en ökning med 9 procent jämfört med samma period föregående år
 •  Rörelseresultatet uppgick till 55,7 MSEK (64,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,7 procent (8,5)
 •  Orderingång var 872 MSEK (783), en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år
 •  Periodens resultat var 38,7 MSEK (57,3)
 •  Resultat per aktie var 0,35 SEK (0,52)
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten var -8,3 MSEK (174,0)  
 •  Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2017 med 50 öre (50) per aktie

Tillförordnad VD Helena Holmgren kommenterar  

2017 bjöd på en stark avslutning med en ökning av orderingången om 29% under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, vilket resulterade i en ökning om 11% för helåret 2017 jämfört med 2016. Orderingången under det fjärde kvartalet var ett resultat av en hög aktivitet på ett flertal geografiska marknader där bl.a. Italien, Norge och Belgien stod för en stark tillväxt. Värt att nämna är framgångarna på den italienska marknaden där flera nya kunder, inklusive Brendolan och ett antal fristående COOP-regioner, under det fjärde kvartalet inkommit med ordrar för ett flertal butiker vardera. Med start 2017 och fortsatt under första och andra kvartalet 2018 ska dessa butiker utrustas med Pricers digitala hyllkantslösning bestående av grafiska (e-pappersbaserade) etiketter kombinerat med digitala tjänster.

Omsättningen ökade med 35% under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningstillväxten i kvartalet är främst driven av installationerna hos 60 Best Buy-butiker i USA som genomfördes under hösten. För helåret 2017 ökade omsättningen med 9% jämfört med 2016. Tillväxten på ett flertal marknader såsom USA, Italien, Norge och Belgien, har varit stark och den höga orderstocken (ej fakturerad orderingång) om 133 MSEK är fördelad över flera geografiska marknader och ett stort antal kunder.

Bruttomarginalen sjönk i det fjärde kvartalet till följd av fortsatt prispress på marknaden. Nya stora utrullningar av grafiska etiketter är som tidigare nämnts hårt konkurrensutsatta, en situation som bedöms bestå. Därutöver har försäljningen via återförsäljare varit hög och tjänsteförsäljningen (ex. Installationstjänster) varit låg i kvartalet som andel av den totala försäljningen vilket påverkar bruttomarginalen negativt.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 16,9 MSEK (16,6), motsvarande en rörelsemarginal om 6,7 procent (8,8), vilket är en konsekvens av den lägre bruttomarginalen för perioden kombinerat med negativa valutaeffekter. För helåret 2017 uppgick rörelseresultatet till 55,7 MSEK (64,1), motsvarande en rörelsemarginal om 6,7 procent (8,5). Nedgången är främst en konsekvens av den lägre bruttomarginalen men påverkas också av negativa valutaeffekter och till en mindre del av ökade kostnader relaterade till förstärkningar av organisationen.

Den höga aktivitetsnivån under årets sista kvartal kombinerat med den höga orderstocken vid utgången av 2017 resulterade i en momentan hög kapital-bindning vid årsskiftet. Både lagernivåer och kundfordringar var högre den 31 december 2017 än vid motsvarande tidpunkt föregående år vilket påverkade kassaflödet från den operativa verksamheten negativt. Likvida medel vid årets slut uppgick till 167 MSEK (261).
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, tf VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00.
 
  
Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 08:30 CET.

Bifogade filer