Skip to content

Valberedningens förslag

Share:

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 18 februari 2009 kl. 14:15.

Valberedningen har följande förslag att lämna till årsstämman 2009 i Pricer AB:

Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Omval föreslås av Mikael Bragd, Daniel Furman, Bo Kastensson och Peter Larsson. Nyval föreslås av Bernt Magnusson. Akbar Seddigh, ordförande och Magnus Schmidt, vice ordförande har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Peter Larsson.

Valberedningen motiverar sitt förslag med följande: Med anledning av att ordförande och vice ordförande lämnar styrelsen föreslås omval av huvuddelen av ledamöterna för att säkerställa kontinuitet. Den föreslagne ordföranden är också redan ledamot i styrelsen. Styrelsen förstärks också genom förslaget av Bernt Magnusson som har stor erfarenhet av styrelsearbete från många stora företag och hans bidrag till Pricer kommer att bli värdefullt.

Bernt Magnusson, född 1941, innehar magisterexamen i ekonomi och statskunskap från Uppsala Universitet. Bernt Magnusson är ordförande i styrelsen för Kwintet och styrelseledamot i Coor Service Management, Fareoffice, Höganäs, Net Insight, Nordia Innovation, Pharmadule och Volvo Car. Bernt Magnusson har tidigare haft positionen som VD eller ordförande i flera stora bolag.

Arvoden åt styrelse och revisorer

Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå med följande:

Totalt arvode till ett belopp av 1 250 000 SEK fördelade på 450 000 SEK till styrelseordförande och 200 000 SEK till vardera ledamot. Detta är en minskning av det totala arvodet eftersom styrelsen föreslås bestå av fem istället för sex ledamöter men utgör annars samma individuella belopp som förra året. Ersättning för kommittéarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Ordförande vid årsstämman

Gunnar Mattsson, advokat vid Advokatfirman Lindahl, föreslås till ordförande vid årsstämman.

Utseende av valberedning

Styrelseordförande kontaktar de tre största aktieägarna och ber dem utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen. En femte ledamot som representerar de mindre aktieägarna ska också utses att ingå i kommittén.

Årsstämman kommer att äga rum på Scandic Infra City den 24 april klockan 14:00 och kallelse kommer att skickas ut i mitten av mars.

Bifogade filer