Skip to content

Valberedningens förslag

Share:

Valberedningen har följande förslag att lämna till årsstämman: Punkt 2: Val av ordförande vid årsstämman Gunnar Mattsson, advokat vid Advokatfirman L...

Valberedningen har följande förslag att lämna till årsstämman:

Punkt 2: Val av ordförande vid årsstämman

Gunnar Mattsson, advokat vid Advokatfirman Lindahl, föreslås till ordförande vid stämman

Punkt 10: Beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå med totalt 1 525 000 kronor fördelade enligt följande: Ordföranden erhåller ett arvode om 450 000 kronor, vice ordförande 275 000 kronor och övriga ledamöter erhåller arvoden om 200 000 kronor vardera. Detta är en höjning från totalt 800 000 kronor föregående år. Ersättning för kommittéarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelse

Styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Omval föreslås av Daniel Furman, Magnus Schmidt och Akbar Seddigh. Nyval föreslås av Mikael Bragd, Bo Kastensson och Peter Larsson. Elie Barr och Jan Forssjö har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Akbar Seddigh.

Mikael Bragd, född 1962, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm inom marknadsföring och finansiering och är sedan 2005 vice verkställande direktör och chef över Electrolux North. Mikael Bragd har också arbetat inom Speed Ventures, Duni, Pepsi Cola och Procter & Gamble.

Bo Kastensson, född 1951, har en fil. kand.-examen från Lunds universitet. Bo Kastensson är ordförande i styrelsen för Coromatic Group AB, Caretech AB och Doro AB och han har tidigare arbetat inom Bewator, Sensistor och Metric med flera bolag.

Peter Larsson, född 1964, är civilingenjör från Stockholms universitet inom data- och systemvetenskap. Peter Larsson är sedan 2006 verkställande direktör i EPiServer AB och har tidigare arbetat inom Protect Data, Pointsec och Ericsson med flera bolag.

Punkt 12: Val av revisor

Omval av KPMG Bohlins AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Salvatore Grimaldi, ordförande i Valberedningen i Pricer AB: 08 505 582 00

Bifogade filer