Skip to content

Valberedningens förslag

Share:

Valberedningen har följande förslag att lämna till årsstämman: Punkt 10: Beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer Arvode till sty...

Valberedningen har följande förslag att lämna till årsstämman:

Punkt 10: Beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden erhåller ett arvode om 400 000 kronor, vice ordförande 200 000 kronor och övriga av bolagsstämman valda ledamöter erhåller arvoden om 100 000 kronor vardera. Ersättning för kommittéarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelse

Omval föreslås av Elie Barr, Jan Forssjö, Daniel Furman och Akbar Seddigh. Nyval föreslås av Sverker Carnemark och Magnus Schmidt. Salvatore Grimaldi, Göran Lindén och Michael S. Juuhl har efter nio respektive tre år i styrelsen avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Akbar Seddigh och till vice ordförande föreslås Magnus Schmidt.

Akbar Seddigh valdes in i styrelsen vid den extra stämman den 14 mars 2007. Akbar Seddigh är styrelseordförande i Elekta AB, Hedson Technologies AB, Mentice AB och Ortivus AB samt styrelseledamot i bland annat Affärsstrategerna AB, Biolight International AB och Tobii Technology AB.

Sverker Carnemark, född 1967, är civilekonom och sedan 2005 CFO i Reitanservicehandel AB som är franchisetagare bland annat inom butikskoncepten 7-Eleven och Pressbyrån.

Magnus Schmidt, född 1940, är civilekonom och sedan flera år verksam som internationell konsult. Magnus är för närvarande styrelseledamot i bland annat, Einar Matsson AB, Elekta AB, E.ON Trading Nordic AB, och Upplands Motor Holding

Bifogade filer