Skip to content

Valberedningen utsedd inför Pricer AB:s årsstämma 2019

Share:

I enlighet med beslut vid årsstämman den 26 april 2018 har Pricers styrelseordförande Bernt Ingman kontaktat företagets största aktieägare i syfte att form...

I enlighet med beslut vid årsstämman den 26 april 2018 har Pricers styrelseordförande Bernt Ingman kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de största aktieägarna har, i enlighet med årsstämmans beslut, hänsyn tagits till sådana grupper av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bernt Ingman, är:

- Göran Sundholm, företrädare för eget innehav.

- Ulf Palm, företrädare av eget innehav och vidare nominerad av Sifonen AB/Lars Ingvarsson, CMG i Täby AB, Hans Granberg, Anderssons Livs i Tingsryd AB m.fl.

- Göran Bronner, företrädare för eget innehav och vidare nominerad av Thomas Krishan, Per-Arne Åhlberg/GoMobile Nu AB, Johan Strömberg/Land & Berg AB och Roger Holmström.

- Gunnar Ek, nominerad av mindre aktieägare.

Per den 30 september 2018 representerar dessa aktieägare tillsammans ca 29 procent av rösterna i Pricer AB.

Gunnar Ek har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att bereda och framlägga förslag till årsstämman 2019 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 25 april 2019 kl 14:00 på Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Box 215, 101 24 Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer