Skip to content

Valberedningen utsedd inför Pricer AB:s årsstämma 2018

Share:

I enlighet med beslut vid årsstämman den 28 april 2017 har Pricers styrelseordförande Bernt Ingman kontaktat företagets största aktieägare i syfte att form...

I enlighet med beslut vid årsstämman den 28 april 2017 har Pricers styrelseordförande Bernt Ingman kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de största aktieägarna har, i enlighet med årsstämmans beslut, hänsyn tagits till sådana grupper av två eller flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bernt Ingman, är:

- Göran Sundholm, företrädare för eget innehav.

- Ulf Palm, nominerad av Origo Capital AB, Sifonen AB, Hans Granberg och Franz Holm.

- Göran Bronner, företrädare för eget innehav och vidare nominerad av Johan Strömberg och Thomas Krishan.

- Gunnar Ek, nominerad av mindre aktieägare.

Per den 30 september 2017 representerar dessa aktieägare tillsammans ca 27 procent av rösterna i Pricer AB.

Gunnar Ek har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att bereda och framlägga förslag till årsstämman 2018 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 26 april 2018 kl 16:00 på Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen senast den 31 december 2017 på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Box 215, 101 24 Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, tf VD: +46 8 505 582 00

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer