Skip to content

Pricer offentliggör avsikt att genomföra en nyemission under tredje kvartalet 2023 samt reviderar utdelningspolicy

Share:

INSIDERINFORMATION: Pricer AB (publ) ("Pricer" eller "Bolaget") avser att fortsätta exekvera på Bolagets tillväxtstrategi och ta tillvara på de möjligheter som bedöms finnas på marknaden genom investeringar i verksamheten och en expansiv säljstrategi med fokus på ökad penetration i samtliga av Bolagets marknader, i synnerhet den nordamerikanska. Bolaget avser därför att genomföra en nyemission av aktier om minst 300 MSEK före utgången av september 2023 (”Nyemissionen”). Nyemissionens genomförande är även en förutsättning för att Bolaget ska uppfylla de kovenanter som gäller för de säkerställda obligationer om totalt 250 MSEK som Bolaget utfärdade till Ture Invest Partners AB ("Obligationslånet") i december 2022.

Kommentar från Knut Faremo

– Styrelsen har under den senaste tiden arbetat för att säkra finansiering av Bolagets tillväxtstrategi. Obligationslånet möjliggjorde för Bolaget att refinansiera delar av de befintliga revolverande lånen och öka koncernens finansiella flexibilitet men behöver kompletteras med en förstärkning av Bolagets eget kapital. Vi utvärderar kontinuerligt förutsättningarna för att förstärka det egna kapitalet och ser med tillförsikt på möjligheterna för Pricer att genomföra en nyemission innan utgången av september 2023, säger Knut Faremo, styrelseordförande för Pricer.

Beskrivning av Pricers finansiering

Bolagets likvida medel uppgick per den 31 mars 2023 till 98,8 MSEK. Bolagets skulder till kreditinstitut avser Obligationslånet som löper över fyra år med rörlig räntesats (motsvarande STIBOR 3M +6,875 procent). Enligt obligationsvillkoren har Pricer åtagit sig att tillse att vissa finansiella nyckeltal relaterade till bruttomarginal, resultat och relationer inom balansräkningen upprätthålls för koncernen. Vidare har Pricer inom ramen för Obligationslånet förbundit sig till att genomföra en nyemission av aktier innan den 30 juni 2023 uppgående till 200 MSEK (efter avdrag för transaktionskostnader) alternativt nyemission av aktier motsvarande 300 MSEK (före avdrag för transaktionskostnader) innan den 30 september 2023. Vidare ger genomförandet av en kapitalanskaffning Ture Invest Partners en rättighet (men ingen skyldighet) att påkalla inlösen om högst 50 MSEK. Pricer har även en kreditfacilitet via Nordea om 48 MSEK som uppställer motsvarande begränsningar och som per den 31 mars 2023 var outnyttjad.

Som ett led i Bolagets tillväxtstrategi och med anledning av villkoren i Obligationslånet och kreditfaciliteten avser Pricer därför att genomföra en kapitalanskaffning om 300 MSEK före utgången av september 2023.

Reviderad utdelningspolicy

Styrelsen i Pricer har, som ett led i Bolagets rådande finansieringssituation samt med beaktande av villkoren i Obligationslånet och kreditfaciliteten med Nordea, beslutat att revidera den befintliga utdelningspolicyn enligt följande:

Styrelsen i Pricer avser att återinvestera Bolagets genererade kassaflöde i tillväxtinitiativ och har därför inte för avsikt att föreslå någon utdelning på kort eller medellång sikt.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Larsson, VD, Pricer AB
Magnus.Larsson@pricer.com
+46 (0) 704 31 68 51

Susanna Zethelius, CFO, Pricer AB
Susanna.Zethelius@pricer.com
+46 (0) 704 440 092

Denna information är sådan som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer