Skip to content

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Pricer AB (publ) den 6 maj 2014

Share:

Bakgrund Pricer AB (”Pricer” eller ”Bolaget”) har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att årligen till årsstämman lämna förslag till styrelse...

Bakgrund

Pricer AB (”Pricer” eller ”Bolaget”) har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att årligen till årsstämman lämna förslag till styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter, förslag till revisorsarvode, förslag till ordförande vid årsstämman samt riktlinjer för tillsättande av valberedning. Vid de tillfällen revisorsval ska äga rum ska valberedningen även föreslå revisor.

I enlighet med beslut vid Pricers årsstämma den 24 april 2013 har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2014 utsetts genom att styrelsens ordförande kontaktat de tre största aktieägarna i Bolaget och bett dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Därutöver ingår en i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna.

Valberedningen inför årsstämman 2014 utgjordes initialt av Salvatore Grimaldi (representerande SAGRI Development AB), Frank Larsson (representerande Handelsbanken Fonder), Lars Ingvarsson (representerande Sifonen AB), John Örtengren (representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund) samt Markus Gerdien (styrelsens ordförande). Valberedningen har inom sig utsett Salvatore Grimaldi till ordförande. Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggjordes den 9 oktober 2013 tillsammans med information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Lars Ingvarsson valde den 3 mars 2014 att lämna valberedningen, vilket omedelbart offentliggjordes på Bolagets webbplats.

Valberedningen har haft fem möten och därutöver kontakt per telefon etc.

Som underlag för valberedningens arbete har en utvärdering av styrelsens arbete och ledamöternas insatser genomförts vilken har legat till grund för valberedningens arbete.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår omval av Mikael Aru, Mikael Bragd, Markus Gerdien, Bernt Magnusson och Indra Åsander samt nyval av Peter Grauers. Till styrelseordförande föreslås omval av Markus Gerdien.

Peter Grauers är född 1959 och har en utbildning med studier i ekonomi vid Göteborgs universitet. Han har nära 30 års internationell erfarenhet från H & M Hennes & Mauritz främst inom försäljning, inköp, controling och finans. Han har haft ett flertal seniora befattningar, bland annat som USA-chef 2001-2003, ansvarig för Treasury & Cash Management 2004-2011, varit medlem av koncernens IT-styrgrupp samt suttit i styrelsen för det tyska dotterbolaget. Peter Grauers har även fyra års erfarenhet från styrelsearbete från det noterade bolaget Nilörngruppen, där han var styrelseordförande 2006-2009 och sitter nu i styrelsen för The Grand Group och Procure It Right.

Information om de befintliga ledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav på oberoende ledamöter som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och samtliga oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse

Styrelsens arbete har, enligt valberedningens bedömning, fungerat väl. Samtliga fem styrelseledamöter har förklarat sig stå till förfogade för omval.

Det har dock bedömts önskvärt med ytterligare kompetens inom retail i allmänhet och internationell sådan i synnerhet. Peter Grauers bedöms kunna bidra med värdefulla erfarenheter i detta avseende. Han har också mycket att tillföra vad gäller den fortsatta strategiska utvecklingen i bolaget.

Valberedningens bedömning är att de ledamöter som föreslås representerar en bred kompetens med god bransch- och marknadskunskap. Det är valberedningens uppfattning att styrelsen härigenom även fortsättningsvis kommer att ha en med hänsyn till Pricers verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen är idag inte jämn, men förbättrades genom att Indra Åsander valdes in i styrelsen 2012. Ett mål är att förbättra könsfördelningen i framtiden.

__________________

Valberedningen i Pricer AB (publ)
  

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, tf VD Pricer AB, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 4:e april 2014 kl. 11:00.
  

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer